De entiteit AVES heeft één duidelijke ambitie: dé compagnon zijn voor alle adviezen en vergunningen die het agentschap verleent. De collega's van AVES bouwen noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in in een project, plan of programma. Ze doen dat op zo’n manier dat de intenties van de initiatiefnemer van het project overeind blijven zonder de natuur betekenisvol te schaden. AVES doet meer dan voorwaarden opleggen. Met subsidies dragen ze ook actief bij aan meer en betere natuur in Vlaanderen. Subsidies voor bebossing, herbebossing en ecologische bosfunctie maar ook subsidies voor de aankoop en het beheer van natuurterreinen. Ook voor projecten hanteren ze die aanpak met onder andere de Investeringssubsidies Natuur, Projectoproep Harmonisch Park en Groenbeheer en Projectoproep aankoop van gronden voor bebossing met middelen uit het bossencompensatiefonds. Binnen de krijtlijnen die door hun collega’s van Gebiedsgerichte Werking werden uitgezet, volgen ze de uitvoering van gesubsidieerde projecten op met als doel de subsidies correct en tijdig uit te betalen. Concreet: met enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar ondersteunen ze resoluut de natuur en al wie zich inzet voor de natuur in Vlaanderen.