Vergunningen

Kleine landschapselementen

Wat zijn kleine landschapselementen?

Kleine landschapselementen zijn de lijn- of puntvormige elementen waarvan het uitzicht, de structuur of de aard deel uitmaken van de natuur. Deze elementen kunnen het resultaat zijn van menselijk handelen. 

Voorbeelden :

 • houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen 
 • sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen 
 • bermen, holle wegen, graften, dijken 
 • bomen, hoogstamboomgaarden 

Opgelet 
Bossen behoren niet tot de kleine landschapselementen. Zij vallen onder een afzonderlijke reglementering van de ruimtelijke ordening. Zie het begrip bos. 

Wijzigen van kleine landschapselementen

Voor het wijzigen van kleine landschapselementen is in een reeks ruimtelijke bestemmingen en in gebieden met een bepaald beschermd statuut een natuurvergunning vereist. Tenzij de noodzakelijke werken reeds voorzien zijn in een beheerplan, of indien dit vermeld staat in een andere vergunning (bijvoorbeeld een stedenbouwkundige vergunning) en indien het Agentschap voor Natuur en Bos deze vergunningsaanvraag heeft geadviseerd. Het is dus raadzaam expliciet om dit advies te vragen bij de overheid die de vergunning aflevert. In de meeste gevallen zal dat de gemeente zijn.
Indien je een (kap)machtiging hebt verkregen vanwege het Agentschap voor Natuur en Bos volgens het Bosdecreet hebt, heb je geen natuurvergunning nodig. De natuurvergunning heb je eveneens niet nodig op in de onmiddellijke omgeving van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (100 meter of 50 meter in groengebied, parkgebied, buffergebied of bosgebied).
Voor het normaal onderhoud van kleine landschapselementen en hun vegetaties heb je geen natuurvergunning nodig.

Welke kleine landschapselementen?

Het gaat over alle kleine landschappen, dus ook houtachtige beplantingen op weg-, waterweg- of spoorwegbermen of op het talud van holle wegen, van houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds, van heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden.
Sloten, greppels, laantjes, poelen, uitgesproken microreliëf, bronnen, kwelzones en andere kleine landschapselementen in de historisch permanente graslanden binnen de landbouwstreek de Polders moeten nog apart aangeduid worden de minister.

Waar geldt de natuurvergunningsplicht voor wijziging van kleine landschapselementen?

1° In de gebieden die vallen onder de volgende bestemmingen op de gewestplannen :

 • groengebieden
 • parkgebieden
 • buffergebieden
 • bosgebieden
 • valleigebieden
 • brongebieden
 • agrarische gebieden
 • agrarische gebieden met ecologisch belang
 • agrarische gebieden met bijzondere waarde
 • landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
 • natuurontwikkelingsgebieden.

2° Binnen de Vogelrichtlijngebieden
3° Binnen de Ramsargebieden
4° In de beschermde duingebieden
5° In de Habitatrichtlijngebieden
6° In de gebieden van het IVON

Hoe natuurvergunning aanvragen?

Particulieren en private organisaties doen dat bij het gemeentebestuur. Publieke rechtspersonen doen dat bij de Bestendige Deputatie van het provinciebestuur. Download hiervoor het formulier 'Vergunning voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen (doc - 780 KB)

Niet te wijzigen kleine landschapselementen en vegetaties 

Volgende kwetsbare kleine landschapselementen en zeldzame vegetaties mag niemand wijzigen, tenzij via een specifieke ontheffing van dit verbod: 

 • holle wegen 
 • graften 
 • bronnen 
 • Historisch permanent grasland met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen, indien deze gelegen zijn in groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden en de met deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening of indien deze gelegen zijn binnen de perimeter van beschermd landschap of van de beschermingsgebieden Poldercomplex en Het Zwin + krekengebied. 

De aanvrager kan de vraag tot ontheffing indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Er zijn wel uitzonderingen waar dergelijke wijziging wel mogelijk is zoals op huiskavels en bij het uitvoeren van normale onderhoudswerken conform de code goede natuurpraktijk. 

Biologische waarderingskaart 

Onder het begrip biologische waarderingskaart sommen we alvast enkele verboden te wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen op.