Vijf nieuwe bebossingsprojecten in Vlaanderen dankzij boscompensatiefonds

Vijf nieuwe bebossingsprojecten in Vlaanderen dankzij boscompensatiefonds

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde 5 nieuwe bebossingsprojecten goed, voor een totaalbedrag van 241.947 euro. Het geld komt uit het boscompensatiefonds, dat bedoeld is om ontbossing elders te compenseren. Het zijn projecten van privépersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen en alle publiekrechtelijke rechtspersonen die reageerden op de jaarlijkse oproep van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om gronden aan te kopen die nog niet bebost zijn. Vlaanderen krijgt er zo binnenkort 11 hectare bos bij.

Op vraag van minister Schauvliege lanceerde het Agentschap voor Natuur en Bos een oproep naar privépersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen en alle publiekrechtelijke rechtspersonen om op zoek te gaan naar gronden die bebost kunnen worden. ANB selecteerde 5 laureaten uit de ontvangen inzendingen. Projecten die deel uitmaken van de realisatie van stadsrandbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven kregen voorrang, net als projecten gelegen in Speciale Beschermingszones (SBZ). Dat zijn gebieden met unieke topnatuur, die extra aandacht vragen.

De laureaten zijn:

 • Haacht, Herdenkingsbos van Wespelaar
  Met dit project wordt een lokale bosuitbreiding gerealiseerd met ecologische meerwaarde (versterking van de Vallei van de Leerbeek tussen Wespelaar en Boortmeerbeek en VEN-gebied en vergroting van aaneengesloten bosareaal), de gewestplanbestemming bosgebied uitgevoerd en een maatschappelijke (cultuur-historisch (herdenking Wereldoorlogen))/recreatieve meerwaarde gecreëerd.
   
 • Hulshout, speelbos Hulshout
  Het project is gelegen in VEN: De Vallei van de Grote Nete benedenstrooms. De te bebossen percelen sluiten aan bij de Herenbossen (beheer ANB). Binnen het voorontwerp RUP Grote Nete wordt de bestemming als natuurgebied bevestigd. Het bos wordt ingericht als speelbos en heeft dus ook een maatschappelijk/recreatieve meerwaarde.
   
 • Oostende, stadsrandbos Oostende
  Dit project maakt deel uit van een stadsrand-bosuitbreidingsproject (buffer tussen woon en industriegebied en het waardevolle open polder landschap, deel van groene gordel rond Oostende) dat al een aantal jaren succesvol loopt.
   
 • Provincie West-Vlaanderen, Speelbos domein d’Aertrycke in Torhout
  De geplande bosuitbreiding betreft een uitbreiding van het provinciedomein d’Aertrycke. Dit project geeft een daadwerkelijke invulling aan de aanduiding van deze zone als natuurgebied. De meerwaarde is vooral maatschappelijk/recreatief (geboortebos, speelbos).
   
 • Turnhout, stadsbos Turnhout
  Dit project betreft de verdere ontwikkeling van het stadsbos Turnhout. Dat stadsbos maakt deel uit van een ‘groene sikkel’ tussen enerzijds het stedelijk gebied Turnhout/Oud-Turnhout en anderzijds het stedelijk gebied Beerse/Vosselaar. De perimeter van het Stadsbos werd in 2004 formeel vastgelegd middels het GRUP Regionaal-stedelijk Gebied Turnhout – deelgebied Stadsbos. Op het grondgebied Turnhout is dit stadsbos grotendeels private eigendom en ontoegankelijk. Met deze aankoop grijpt Turnhout de kans om een deel van het stadsbos te verwerven en open te stellen. Stadsbos Turnhout omvat enkele boskernen die vandaag habitatwaardig zijn. Het gebied heeft ook potenties voor de realisatie van een aaneengesloten habitat buiten SBZ: 104ha droge zuurminnende bossen (9120_9190). De aankoop draagt dan ook bij tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen buiten SBZ.

In totaal gaat het om een totaaloppervlakte van 11 ha en een bedrag van 241.947 euro.

De middelen voor deze projecten komen uit het boscompensatiefonds. Lokaal wordt er nieuw bos aangeplant, ter vervanging van bossen die elders ontbost zijn. Het vergunnen van een ontbossing is namelijk gekoppeld aan de plicht om het verlies aan bos te compenseren. Bossencompensatie kan gebeuren in natura, door aanleg van een compenserende bebossing of via het storten van een bosbehoudsbijdrage in het boscompensatiefonds.