Vlaamse Parken

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 heeft de ambitie om verschillende Nationale Parken en Landschapsparken op te richten. Via een nieuw beleidskader wil Vlaanderen de internationaal gekende merken Nationaal Park en Landschapspark op een eenduidige en kwaliteitsvolle manier invullen. Het beleid voorziet voor deze Vlaamse parken in een ambitieuze geïntegreerde gebiedswerking, die investeert in natuur, landschap en de daaraan gekoppelde maatschappelijke diensten.

Waarom spreken we van Vlaamse Parken?

We gebruiken de term Vlaamse Parken als verzamelnaam voor diverse erkende parkstatuten zoals Nationale Parken, Landschapsparken maar ook de UNESCO-gebiedserkenningen zoals Natuurlijk Werelderfgoed, Geoparken en Biosfeergebieden. Het gaat dus om gebiedserkenningen van een zekere schaal die aan een bepaalde kwaliteitsgarantie voldoen.

Dit nieuwe kader ondersteunt bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen (natuur)verenigingen, private eigenaars en overheden. Het is bij uitstek een stimulerend instrument dat een nieuwe dynamiek op gang brengt voor natuur en landschap in een regio. De Vlaamse Parken is een beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking tussen diverse Vlaamse entiteiten: Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, Toerisme Vlaanderen, het Departement Omgeving en het Agentschap Onroerend Erfgoed slaan de handen in elkaar voor een langetermijnsamenwerking om het Vlaams Parkenbeleid te coördineren en te financieren.

Beide parkstatuten streven naar een unieke beleving van de natuur, het landschap en de streek voor lokale inwoners én binnen- en buitenlandse bezoekers. De Vlaamse Parken helpen op die manier om Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten als aantrekkelijke bestemming voor de beleving van natuur, landschap en erfgoed.

Wat verstaan we onder Nationale Parken Vlaanderen?

Nationale Parken Vlaanderen zijn omvangrijke gebieden met internationale uitstraling, een uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaarde, die een troef vormen op het vlak van recreatie en toerisme.  Een belangrijk criterium is dat de gebieden voldoende groot (minimaal 5.000 hectare bij aanvang) en robuust zijn om de uitzonderlijke natuur die ze bevatten op een duurzame manier te beschermen.

Meer informatie vind je op www.natuurenbos.be/nationaleparkenvlaanderen.

Wat verstaan we onder Landschapsparken?

Landschapsparken zijn eveneens omvangrijke gebieden met internationale uitstraling waarbij de klemtoon veeleer ligt op landschapskwaliteit en multifunctionaliteit. Het zijn gebieden waar de langdurige wisselwerking tussen mens en natuur heeft geleid tot een specifiek landschap met een onderscheidende kwaliteit en belangrijke ecologische, abiotische, biotische, culturele of landschappelijke waarden. Vanuit een integrale visie wordt er werk gemaakt van het harmonieus samengaan van landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, landbouw, erfgoed, wonen, bedrijvigheid en toerisme.

Meer informatie vind je op www.vlm.be/landschapsparken.

Een open oproep voor kandidaten Nationaal Park Vlaanderen en Landschapspark

Op 19 april werd de open oproep voor Nationale Parken en Landschapsparken gelanceerd. Deze open oproep is slechts een begin. Kandidaten kunnen tot 15 september 2021 een conceptnota indienen,  waarna een onafhankelijke jury van experten uit binnen- en buitenland deze beoordelen. Enkel de gebiedscoalities die in een conceptnota voldoende kwaliteit tonen, kunnen instappen in een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en operationeel plan. De kandidaten ontvangen hiervoor ook een subsidie van 100.000 euro per kandidaat. Op het einde van het begeleidingstraject worden het masterplan en het operationeel plan beoordeeld door de jury. In een laatste stap, midden 2023, volgt de toekenning van de labels Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark.

Alle informatie voor de open oproep vind je terug voor de Nationale Parken Vlaanderen op www.natuurenbos.be/nationaleparkenvlaanderen en voor de Landschapsparken op www.vlm.be/landschapsparken.

CONTACT: nationaleparken@vlaanderen.be of landschapsparken@vlm.be