Vrijstellingen omgevingsvergunningsplicht kappen bomen buiten bos

Vrijstellingen omgevingsvergunningsplicht kappen bomen buiten bos

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor :

 1. het vellen van hoogstammige bomen, op voorwaarde dat aan al de volgende vereisten voldaan is :
  a) ze maken geen deel uit van een bos
  b) ze liggen in een woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin of in een industriegebied in de ruime zin, en niet in een woonparkgebied
  c) ze liggen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen
   
 2. het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke instemming van de burgemeester
   
 3. het vellen van hoogstammige bomen, gelegen op terreinen waarvoor een door de bevoegde overheid of bevoegde administratie(s) goedgekeurd beheersplan of beheersvisie bestaat op basis van de milieu- en natuurwetgeving, als het vellen van de hoogstammige bomen als activiteit in dat beheersplan of beheersvisie is opgenomen
   
 4. het vellen van hoogstammige bomen die deel uitmaken van agroforestrysystemen waarvan de aanmelding via de verzamelaanvraag en het aanplanten van de bomen is gedaan na 1 juni 2012
   
 5. het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, door of op verzoek van de leidingbeheerder:
  a) in de beschermde of voorbehouden zone aan weerszijden van bestaande ondergrondse vervoersinstallaties voor gas of vloeistof
  b) in de veiligheidsstrook van 25 meter aan weerszijden van bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen
  c) in de veiligheidsstrook van vijf meter aan weerszijden van bestaande ondergrondse hoogspanningslijnen
   
 6. het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, door of op verzoek van de spoorwegbeheerder, in toepassing van artikel 2 en 4 van de wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen, als aan een van volgende voorwaarden is voldaan:
  a) de hoogstammige bomen zijn gelegen binnen een ruimte van twintig meter van de vrije rand van de bestaande spoorweg
  b)de hoogstammige bomen zijn hoger dan de afstand tussen de voet van de boom en de vrije rand van de bestaande spoorweg
   
 7. het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt

Opgelet! Het kappen van bomen is gevat door diverse wetgeving.

BINNEN bossen speelt de reden een rol:

 • bomen kappen in het kader van bosbeheer (bos blijft bos!) moet gemachtigd worden;
 • bomen kappen waarbij bos verdwijnt (ontbossing) volgt een specifieke regeling.

BUITEN bossen kan het kappen van bomen gevat zijn door de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen én de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en).

Kijk goed na welke toelatingen je nodig hebt! Het beslissingsdiagram op www.natuurenbos.be/bomenkappen helpt je hierbij.

De definitie van bos vind je terug op www.natuurenbos.be/definitiebos.

 

Wetgeving
De vrijstellingen van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen zijn te vinden in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is van 16 juli 2010. De besproken vrijstellingen vind je in art. 6.1.

 

Agroforestry wordt gedefinieerd als: systemen voor grondgebruik waarbij de teelt van bomen wordt gecombineerd met landbouw op dezelfde grond, toegepast op een perceel landbouwgrond als vermeld in artikel 2, 12°, van het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid en waarvan de aanmelding via de verzamelaanvraag en het aanplanten van de bomen is gedaan na 1 juni 2012.