Toelichting wedstrijdreglement online wedstrijd ‘Who’s the bos’

1. Organisatie en wedstrijdperiode

1.1 Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel is de organisator van de wedstrijd.

1.2 De wedstrijd loopt van 12/07/2021 om 12:00 tot en met 09/08/2021 om 23:59.

2. Voorwaarden voor deelname

2.1. Alleen natuurlijke personen met verblijfplaats in België kunnen deelnemen. Personen die meewerken aan de organisatie van deze wedstrijd, zowel medewerkers van Agentschap voor Natuur en Bos als medewerkers van communicatiepartners, kunnen niet deelnemen.

2.2 De organisatoren kunnen op ieder moment aan de deelnemers vragen om hun identiteit te bewijzen.

2.3 Je kan enkel deelnemen door het plaatsen van een openbaar Instagrambericht (geen Instagram story) met de hashtag #whosthebos, in de hierboven vermelde periode. Het bericht moet een selfie bevatten, genomen op of langs het parcours van 1 van de 30 natuurlopen in Vlaanderen. 

De deelnemers mogen in hun bericht geen teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal gebruiken die een inbreuk kunnen plegen op of afbreuk kunnen doen aan intellectuele rechten (bv. auteursrechten, merkenrechten) of andere rechten (bv. portretrechten, privacyrechten) van anderen, of die anderen of hun rechten in een slecht daglicht plaatsen, of aanzetten tot haat, discriminatie, geweld, of die in het algemeen aanstootgevend zijn of indruisen tegen de openbare orde of de goede zeden, of een schending uitmaken van de wet of andere regelgeving. De organisatoren behouden zich het exclusieve recht om deelnames die in strijd zijn met deze principes te weigeren. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

De deelnemers verklaren dat anderen geen rechten van welke aard ook kunnen laten gelden op de geposte teksten, foto’s, filmpjes of op enig ander materiaal. De deelnemers verklaren verder dat zij de nodige toestemmingen van de rechthebbenden hebben ontvangen om deze in te dienen en te gebruiken in het kader van deze wedstrijd.

Bovendien geven de deelnemers de organisatoren de kosteloze toestemming en garanderen zij in voorkomend geval eveneens dat de organisatoren over de kosteloze toestemming van de rechthebbenden beschikken om de geposte teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal samen met de naam van de deelnemers op te slaan, te reproduceren, publiek te maken en te verspreiden via alle middelen en/of media, en anderszins te gebruiken voor het vooropgestelde doel en alle publicitaire doeleinden in het kader van deze wedstrijd, en in het bijzonder om de geposte teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal van de deelnemers samen met de naam van de deelnemers te plaatsen op de Facebook- en/of Instagrampagina van Agentschap Natuur en Bos. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één maand na het beëindigen van deze wedstrijd. Zover vereist is, doen de deelnemers afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen ter zake toekent.

2.4 Deelnemers kunnen slechts 1 bericht plaatsen per natuurloop. Bij meerdere berichten wordt nagegaan of deze betrekking hebben op verschillende natuurlopen.

2.5 Na afloop van de wedstrijdperiode worden met een onschuldige hand 30 winnaars getrokken.

3. Prijs

3.1. De volledige prijzenpot bestaat uit: 30 custom made Who’s The Bos-loopshirts, in een maat naar keuze.

3.2. De prijs die gewonnen wordt, kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

3.3. De pasvorm van de loopshirts die in de campagnecommunicatie worden afgebeeld kan licht verschillen van de uiteindelijke loopshirts.

3.4. De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incidenten die voortkomen uit de aanvaarding en het gebruik van de prijs door de winnaar. Voormelde personen kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

3.5. De organisatoren brengen de winnaar via een privébericht op de hoogte. De winnaar geeft de gewenste maat door, waarna de organisatoren de loopshirts laten produceren. Het kan dus enkele weken duren vooraleer de prijs geleverd wordt.

3.6. De organisatoren, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies) bij toezending van de prijs aan een winnaar.

4. Intellectuele rechten

De winnaars geven de kosteloze toestemming om hun naam te gebruiken, inclusief publiek te maken via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze wedstrijd. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één maand na het einde van deze wedstrijd. De winnaars doen afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen hierrond toekent. In sommige gevallen nemen de organisatoren bij de overhandiging van de prijs een aantal foto’s. In die gevallen geldt het voorgaande ook voor deze foto’s.

5. Sancties bij misbruik of inbreuken

In geval van misbruik, misleiding, bedrog (bv. deelnemen met ongeldige of vervalste persoonsgegevens) of inbreuk op dit reglement, hebben de organisatoren het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten. De deelnemer kan hierbij geen rechten doen gelden ten aanzien van de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. De organisatoren hebben in die gevallen ook het recht om:

  1. de teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, en
  2. een schadevergoeding te eisen voor de door de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade.

6. Klachten

Elke klacht in verband met de wedstrijd moet binnen de 7 werkdagen na de feiten naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: kaat.vanneste@vlaanderen.be. De organisatoren behandelen enkel de klachten die via e-mail naar het eerder vernoemde adres en binnen die termijn ingediend zijn. De organisatoren beoordelen de klacht en doen er een definitieve uitspraak over.

7. Persoonsgegevens

De organisatoren gebruiken de gegevens die via deze wedstrijd verzameld worden om te controleren of je voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de levering van de prijs als je gewonnen hebt. Meer informatie over uw rechten, de aanspreekpunten in verband met privacy en de bewaartermijn van de gegevens vindt u in de algemene privacyverklaring van Agentschap Natuur en Bos, te vinden op https://www.natuurenbos.be/privacyverklaring.

8. Aanvaarding reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement en met de beslissingen die de organisatoren in verband met de wedstrijd nemen.

9. Wijziging of annulering van de wedstrijd

9.1. De organisatoren kunnen de looptijd van de wedstrijd wijzigen, de invulling van de wedstrijd wijzigen of de wedstrijd volledig stopzetten, wanneer organisatorische of uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen. Als er wijzigingen zijn, zullen de organisatoren deze verwerken in een aangepast wedstrijdreglement. De organisatoren zullen dit bekend maken via de gebruikte en gepaste kanalen.

9.2. De organisatoren, noch bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden lasthebbers of medewerkers zijn aansprakelijk voor de stopzetting of wijziging van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of een van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

10. Aansprakelijkheid

De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Dit geldt ook voor technische onderbrekingen of gebreken, voor vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, of voor uitsluitingen van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of één van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

11. Communicatie

De organisatoren zijn niet verplicht om op een andere manier over de wedstrijd te communiceren dan in dit wedstrijdreglement is bepaald.

12. Diverse bepalingen

12.1 De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om de geldigheid of de bewijswaarde van per e-mail verstuurde informatie en/of berichten aan te vechten louter omdat ze per e-mail verstuurd zijn. Dit staat los van het recht van de deelnemer om bewijs van het tegendeel te leveren.

12.2 Als de rechter een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaren, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

12.3 Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.