Soortenbescherming

Soortenbescherming

Beschermde soorten in Vlaanderen

De natuur in Vlaanderen is een onlosmakelijk deel van een groter geheel. Soortenbescherming in Vlaanderen staat dan ook in een internationale context. Zo werkt Vlaanderen mee aan het behoud en de bescherming van de Europees te beschermen soorten, waarvoor het onder meer voorziet in speciale beschermingszones. Daarnaast dient er natuurlijk ook voldoende aandacht te zijn voor de bescherming van de typisch Vlaamse soorten die niet in het Europees kader gevat zijn.

Recente schattingen geven aan dat er in België tussen de 40.000 en 50.000 soorten organismen voorkomen. Ongeveer 80% daarvan kan je in Vlaanderen aantreffen. Ongewervelde dieren zoals insecten en spinnen nemen het grootste percentage voor hun rekening, namelijk 75%. Met 24% leggen de hogere planten en zwammen ook heel wat gewicht in de schaal. Slechts 1% zijn gewervelde dieren zoals zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen. Op Ecopedia vind je alvast een overzicht van de Europees te beschermen soorten waarvoor Vlaanderen zich engageert.

Naast de specifieke beschermingsmaatregelen voorgeschreven door de Europese richtlijnen, wordt soortbescherming in Vlaanderen geregeld via het Soortenbesluit. Het Soortenbesluit regelt de soortbescherming in Vlaanderen, naast aanvullende regelgeving zoals bepaald in onder meer de jachtregelgeving en de regelgeving rond visserij. Het Soortenbesluit omvat niet enkel verbodsbepalingen (wat mag je niet doen?) ter bescherming van soorten, het bepaalt ook hoe soorten kunnen beheerd worden. Neem hiervoor eens een kijkje op de pagina’s over Overlast en Schade om te zien welke maatregelen er mogelijk zijn voor inheemse, maar ook voor uitheemse soorten. Daarnaast rijkt het Soortenbesluit ook een aantal middelen aan om actief soorten te beschermen, waaronder de soortenbeschermingsprogramma’s, en bepaalt het Soortenbesluit het kader voor het opstellen van de Rode Lijsten.

Natuurinspecteurs kijken erop toe dat de wetgeving en reglementering die natuur moet beschermen, wordt nageleefd. Zonder handhaving blijft de wet immers dode letter. Zowel toezicht als actieve opsporing maakt deel uit van het handhavingsaspect.