Beheeroverdracht

Oproep kandidaatstelling overname beheer van percelen verworven door Natuur en Bos via voorkooprecht

Natuur en Bos wil het beheer van onderstaande percelen overdragen. Deze percelen zijn verworven door Natuur en Bos via voorkooprecht en moeten beheerd worden ten behoeve van de realisatie van Europese instandhoudingsdoelen. De kandidaat-beheerders wordt gevraagd om uiterlijk 9/10/2020 een motivatienota in te dienen bij Natuur en Bos, t.a.v. Martine Waterinckx, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel, martine.waterinckx@vlaanderen.be

Cluster Capakey Gemeente GIS-opp (ha) Europees natuurdoel
1 24105D0056/00B000
Download kaart cluster 1 (pdf)
Scherpenheuvel-Zichem 0,29 91E0 – Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen
2

45024C0450/00_000 
Download kaart cluster 2 (pdf)

 

Brakel 0,20 9130 - Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen
3 41067A0828/00G000 
Download kaart cluster 3 (pdf)
Herzele 0,41 9130 - Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen
  41067A0818/00H000 Herzele 0,09 9130 - Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen
  41067A0818/00L000 Herzele 0,26 9130 - Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen
 

41067A0828/00H000

Herzele 0,22 9130 - Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen
4 13042C0068/02_000
Download kaart cluster 4 (pdf) 
Laakdal 0,02 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkenbossen op zure bodems
  13042C0068/00_000 Laakdal 0,38 9120_9190 - Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkenbossen op zure bodems
5 13001A0698/00T010
Download kaart cluster 5 (pdf)
Arendonk 0,21 9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten

In de motivatienota moet de kandidaat-beheerder aantonen dat hij/zij de meest aangewezen beheerder is aan de hand van volgende criteria:

  • Voorstel van beheer om de vooropgestelde Europese instandhoudingsdoelen te realiseren. Als men een ander Europees instandhoudingsdoel wil realiseren, wordt gevraagd dit te motiveren en een beheervoorstel toe te voegen.
  • Beschikken over een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4, en/of een beheerplan van een natuur- of bosreservaat, en/of een uitgebreid bosbeheerplan.

De kandidaat-beheerder moet het beheer van alle percelen uit dezelfde cluster overnemen.

Bij de beoordeling van de motivatienota wordt aan elk criterium een gelijk gewicht toegekend. Op basis van de afweging van beide criteria wordt het beheer overgedragen aan de kandidaat-beheerder met de hoogste totaalscore. Als er meerdere kandidaat-beheerders zijn met dezelfde totaalscore wordt het beheer overgedragen op basis van de nabijheid van andere natuurterreinen die al beheerd worden door de kandidaat-beheerder. Dat kan de efficiëntie van het beheer verhogen.

Wederzijdse verbintenissen

De beheeroverdracht wordt bekrachtigd door het afsluiten van een overeenkomst tot toewijzing van gebruiksrechten van onroerende goederen