/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__228/maatjes_1_0.jpg|Maatjes|©Filip Van Boven /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__228/maatjes_4.jpg|Maatjes|©Filip Van Boven /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__228/maatjes_2.jpg|Maatjes |©Filip Van Boven /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__228/dsc02628.jpg|Uitkijktoren De Klot in Maatjes|©regionaallandschapdevoorkempen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__228/2015-08-11_10.17.56.jpg|Uitkijktoren De Klot|©regionaallandschapdevoorkempen

Het natuurgebied ligt in de gemeentes Kalmthout en Wuustwezel, aan de Nederlandse grens. Het is een klein rietmoeras met omringende, soms natte graslanden en vele bomenrijen en houtkanten. Samen met de Nederlandse evenknie ´De Matjens´ vormt De Maatjes een grensoverschrijdend natuurgebied. Het is vooral belangrijk als leefgebied voor verschillende soorten riet- en weidevogels. Een mooi gebied om te komen wandelen en te genieten van het open landschap.

Volg boswachter Danny van De Maatjes via Instagram

Troeven
  • Weidevogelgebied met verschillende vogels
  • Genieten van het open landschap
  • Bezoek uitkijktoren De Klot

Van turfwingebied naar natuur

Het grensoverschrijdend natuurgebied was oorspronkelijke een beekdal met moerassen, waardoor het relatief laag gelegen is. In de loop der tijd zijn de moerassen ingeschakeld als turfwingebied. Dit gebeurde o.a. met de aanleg van de Roosendaalse Vaart. Deze turfvaarten zijn nog aanwezig in het gebied en zorgen voor afwatering van de omgeving. Tegelijkertijd nam het regionaal landbouwareaal toe, vooral op hoger gelegen gronden. Het aandeel extensief beheerde graslanden verkleinde. De Maatjes/de Matjens, het lager gelegen gedeelte van het oorspronkelijke gebied, zijn het laatste restant van het voormalig moerasgebied.

Europese topnatuur

De Maatjes maakt onderdeel uit van het Europese natuurnetwerk Natura 2000 en is aangeduid als vogelrichtlijngebied. Zo is het voor de Maatjes prioritair dat we werken aan herstel van een goede waterhuishouding, zodat de omstandigheden voor vogelsoorten zoals regenwulp, blauwe kiekendief en roerdomp kunnen verbeteren. Dit zijn vogelsoorten die een groter leefgebied nodig hebben dan het huidige gebied. Daarom is onder andere uitbreiding van geschikte graslanden en rietland belangrijk.

Met een aantal gerichte inrichtingswerken herstelt het Agentschap voor Natuur en Bos in De Maatjes het leefgebied van Europees beschermde vogelsoorten. De verbetering van de natuur maakt het gebied niet alleen waardevoller voor de kenmerkende moerassoorten, maar ook voor de bezoekers. De werken passen in het Blue Deal programma, dat streeft naar het herstellen van natte natuur. Deze gebieden staan gekend om hun sponswerking en vormen belangrijke koolstof opslagplaatsen waardoor hun herstel de negatieve effecten van klimaatverandering tegengaan. Lees meer over de werken. 

Uitkijktoren De Klot

Breng zeker ook een bezoek aan De Klot, een 7 meter hoge uitkijktoren vanwaar je over de wijde omgeving kunt uitkijken. De benaming 'de Klot' verwijst naar een klomp, een kluit veen of turf. Je krijgt er ook meer informatie over het turfverleden.

Waterhuishouding

Er loopt momenteel in opdracht van Natuur en Bos en onder begeleiding van een heel aantal partijen, een zogenaamde ecohydrologische studie. Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de waterhuishouding van het gebied, zodat er concrete scenario's kunnen uitgewerkt worden voor natuurherstel en -uitbreiding met zo weinig mogelijk impact op de omgeving. Natuur en Bos hoopt concrete inzichten en adviezen te verkrijgen over de mogelijkheden voor het ontwikkelen van beter leefgebied van alle voor het gebied belangrijke vogelsoorten.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__228/maatjes_1_0.jpg|Maatjes|©Filip Van Boven /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__228/maatjes_4.jpg|Maatjes|©Filip Van Boven /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__228/maatjes_2.jpg|Maatjes |©Filip Van Boven /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__228/dsc02628.jpg|Uitkijktoren De Klot in Maatjes|©regionaallandschapdevoorkempen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__228/2015-08-11_10.17.56.jpg|Uitkijktoren De Klot|©regionaallandschapdevoorkempen

Bekijk de kaart

Boswachter

Danny Daelemans
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Sneygaertseweg, 2990 Wuustwezel

Met de fiets

Met de fiets bereik je de Maatjes via fietsknooppunten 7 en 4.