/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__230/img_5664.jpg||© Wouter Cochie /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__230/img_0443makegemse_bossen_wouter_cochie.jpg||© Wouter Cochie /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__230/middelste_bonte_specht_-_luc_meert_0.jpg||Middelste bonte specht - © Luc Meert /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__230/img_5666.jpg||© Wouter Cochie /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__230/vuursalamander_-_wilfried_rentmeesters.jpg||vuursalamander - © Wilfried Rentmeester /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__230/img_5684.jpg||© Wouter Cochie

Centraal gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, in de gemeente Merelbeke, vormen de Makegemse bossen een ware en unieke hotspot van biologische diversiteit. De oude bossen werden door de mens nooit volledig ontgonnen en herbergen daardoor een schat aan soorten die er de jongste eeuwen konden standhouden.

Troeven
  • Vuur- en kamsalamander
  • Bijzonder bloemenrijk in het voorjaar
  • Oude boskernen
  • 9 soorten vleermuizen

Bomen, bomen, bomen

De Makegemse bossen zijn gemengde bossen met vooral eik en beuk als belangrijkste boomsoorten, maar ook een mooie autochtone populatie fladderiep. Soorten zoals boskers, haagbeuk, hazelaar, sporkehout en lijsterbes kunnen plaatselijk eveneens de toon voeren. Ook natte bodems en bronnen zijn er kenmerkend. In de nattere delen zijn zwarte els en es de hoofdboomsoorten.

Salamanders op kop

Rijk aan amfibieën voeren twee prominente soorten de toon. De schaduwminnende bosbewonende vuursalamander heeft een sterke populatie in het noorden van zijn verspreidingsgebied. De Europees beschermde kamsalamander gedijt goed in een onderhouden en uitgebreid netwerk van hiervoor speciaal aangelegde poelen. Deze liggen in het landschap rondom het bos dat getypeerd wordt door houtkanten, (knot)bomenrijen en soortenrijke graslanden die een natuurgericht beheer krijgen. Ook bijzondere vogelsoorten vinden hier hun kenmerkende biotoop; de zwarte en de middelste bonte specht komen er voor, maar ook de zeer schuwe en rustminnende wespendief en havik zijn er intrigerende dagroofvogels.

Van de gewone dwergvleermuis tot de franjestaart

In de Makegemse bossen komen negen soorten vleermuizen voor: gewone dwergvleermuis; ruige dwergvleermuis, gewone grootoor, baard(brandt's)vleermuis, watervleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, bosvleermuis en franjestaart. Van die laatste soort is een belangrijke kolonie terug te vinden in boomholtes. Van de laatvlieger en de rosse vleermuis zijn er duidelijke vliegroutes te zien die overeenkomen met de Scheldevallei. De grote steenwegen die het gebied doorkruisen vormen een migratieknelpunt voor de kleinere soorten. Al durft de franjestaart wel al eens de Hundelgemse steenweg oversteken.
Hoewel er tientallen jaren geleden nog grotere kolonies rosse vleermuis aanwezig waren in de Scheldevallei, is er momenteel maar één grote kolonie gekend in Zwijnaarde (park De Ghellinck).

Bosbeheer

De inrichting en het beheer van de Makegemse bossen concentreren zich op bosuitbreiding en het aaneensluitend maken van de oude boskernen. Deze oude boskernen zijn in het voorjaar bijzonder bloemenrijk met wilde hyacint en bosanemoon op kop. Door selectieve dunning van bomen in de bossen wordt gemikt op een verhoging van de diversiteit in de structuur van de vegetatie en een betere gelaagdheid van bomen en struiken. Er wordt gestreefd naar variatie in soorten, maar ook in leeftijden van de boomlagen. Binnen het bosgeheel is er ook bijzondere aandacht voor rustzones voor fauna en ruimte voor spontane processen. In deze delen van het bos wordt er niet beheerd en voert de natuur haar eigen regie. Oude bomen, dood staand en liggend hout zijn een belangrijk aandachtspunt in het beheer. Bosranden worden in fases beheerd om meer licht te creëren en insecten zoals zeldzame dagvlinders alle kansen te geven. Er is ook bijzondere aandacht voor de creatie en het behoud open plekken in het bos. Bijzondere dagvlinders zoals grote weerschijnvlinder, keizersmantel en kleine ijsvogelvlinder profiteren hiervan bij hun comeback in de bossen.

Om alle doelstellingen van het bosbeheer en zijn omliggende cultuurlandschap voor recreatie open te stellen, staan duurzaamheid en verantwoorde netwerken voor alle gebruikers voorop. Enkel op deze manier kan deze parel voor de toekomst bewaard worden.

De Makegemse bossen zijn ongeveer 160 hectare groot en bestaan uit een mozaïek van verschillende bossen (Makegembos, Heilig-Geestgoed, Harentbeekbos, Bruinbos, Nerenbos, Makenbos, Luisdonkbos of Huisdonkbos en Hogenbos). Ze liggen vlakbij de Scheldevallei in de zandleemstreek. De Makegemse bossen maken samen met oa het Gentbos in Merelbeke, het Aelmoeseneiebos in Melle, het overstromingsgebied en de kleinere bosjes Gootbos, Hoekske Ter Hulst en het Betsbergbos in Oosterzele deel uit van het Europees beschermde Natura 2000 netwerk. De nadruk ligt op de bescherming en het herstel van bostypes met uitbundige voorjaarsflora, maar ook natte natuur in beekvalleien, bloemenrijke graslanden en soorten zoals kamsalamander en vleermuizen behoren hiertoe. De komende jaren wordt met verschillende partners gewerkt aan een ecologische verbinding tussen deze boskerken via de Dries/Gondebeekvallei en de Molenbeek/Kerkesbeekvallei via bosuitbreiding en een betere landschappelijke inkleding in het Landschapsproject Rodeland. Ook een beter waterbeheer in de strijd tegen verdroging en de verbinding met de dorpskernen staan op het programma. Meer info op www.rodeland.be.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__230/img_5664.jpg||© Wouter Cochie /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__230/img_0443makegemse_bossen_wouter_cochie.jpg||© Wouter Cochie /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__230/middelste_bonte_specht_-_luc_meert_0.jpg||Middelste bonte specht - © Luc Meert /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__230/img_5666.jpg||© Wouter Cochie /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__230/vuursalamander_-_wilfried_rentmeesters.jpg||vuursalamander - © Wilfried Rentmeester /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__230/img_5684.jpg||© Wouter Cochie

Actietips

21

Merelbekkersroute

3 interactieve routes geschikt voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar, maar uiteraard nemen de Merelbekkers heel graag iedereen onder hun vleugels.

Bekijk de kaart

Voorzieningen

Boswachter

Laurent Flostroy
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

Bosstraat, 9820 Merelbeke

Openbaar vervoer

Het station van Merelbeke ligt op 9km van de Bosstraat.
Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be of via- www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).