Kom in alle rust genieten van dit heus vogelparadijs van iets meer dan 40 hectare. Met een ruime waaier aan voedsel, broed- en rustplaatsen kan het geluk van de vogels niet op. Daarnaast lijkt het flora- en faunalijstje van de Verdronken Weide werkelijk oneindig. Een wandeling in de Verdronken Weide kun je makkelijk combineren met de Ieperse vestingen. Een boeiende ontdekkingstocht staat je te wachten!

Troeven
  • De stilte en rust
  • Ideaal om vogels te spotten
  • Grote variatie aan biotopen
  • Jachtterrein voor vleermuizen
  • Dicht bij het centrum van Ieper

Aanleg van wacht- en spaarbekken

Van 1992 tot 1996 werd de Verdronken Weide ingericht als een spaarbekken voor drinkwaterproductie en wachtbekken tegen wateroverlast. Het overtollige water van de Bollaertbeek kan er een tijdje rusten vooraleer het naar de IJzer en de zee vloeit. Samen met het water uit de Dikkebus- en Zillebekevijver is de voorraad nu voldoende groot om er het hele jaar door drinkwater uit te filteren. Begin 2011 nam 'De Watergroep' de drinkwaterproductie over van de stad Ieper.

Grote variatie

De Verdronken Weide bezit een rijke variatie aan biotopen: het diepe water, de ondiepe oevers die regelmatig droog vallen, de rietgordels en natte ruigte, de wilgenoevers, zowel nattere als drogere graslanden met poelen en sloten … Ook door het gevoerde landschapsbeheer ontstaat er veel variatie.

Aan de rand van de plas groeit vooral riet en lisdodde, maar ook de zeldzame mattenbies. Echte valeriaan, grote kattenstaart, moerasspirea, gele lis geven kleur aan de bloemriijke ruigte. Typische soorten in de graslanden met wisselende waterstanden zijn moeraszuring, zilverschoon, veerdelig tandzaad, fraai duizendguldenkruid en platte rus. In het westelijke deel, waar de oorspronkelijke vallei behouden bleef, vind je bloemrijke hooilanden met echte koekoeksbloem en pinksterbloem.

Meer dan 160 vogelsoorten

De Verdronken Weide is op korte tijd een belangrijke broed-, rust- en foerageerplaats geworden voor meer dan 160 vogelsoorten!

Van het diepere water profiteren duikeenden, aalscholvers en futen. Tijdens de voorjaarstrek, als de vlakte er drassig bij ligt, komen er grote aantallen smienten, wintertalingen, pijlstaarten en tafeleenden. De rietkraag is dan weer het ideale biotoop voor kleine karekiet en rietgors. Als het water 's zomers laag staat, trekken de drooggevallen oevers tientallen steltlopers aan: grutto, witgatje, tureluur, watersnip …

Meerkoet, waterhoen, blauwe reiger, aalscholver, knobbelzwaan, krakeend, smient, kleine en grote zilverreiger en kuifeend kun je wellicht herkennen. Met een beetje geluk spot je misschien de fel gekleurde ijsvogel. Vanaf een tak die over het water hangt speurt een ijsvogel naar zijn favoriete voedsel: vis. Kleine visjes worden gevangen door deze snelle vogel, die snelheden tot wel 80 km per uur km bereiken.

De graslanden met microreliëf, oude poelen en sloten zijn voor vele soorten de ideale rust- en voedselplaats, en soms ook broedplaats. Tot de zeldzamere soorten in de Verdronken Weide behoren de zomertaling, slobeend, kleine plevier, kluut, rietzanger, waterral en blauwborst.

Natuurbeheer

Van juli tot november grazen runderen in de graslanden van het wachtbekken. Extensieve begrazing levert een gevarieerd, vrij bultig grasland op. Ten westen van de Bollaertbeek wordt er gehooid, zodat de bloemrijke graslanden zich kunnen herstellen. Hooien en runderbegrazing gebeuren in samenwerking met lokale landbouwers. De hoogstamboomgaard wordt begraasd door schapen. De wilgenopslag wordt jaarlijks gemaaid om te vermijden dat de vlakte na verloop van tijd verbost.

Verdronken Weide
Aalscholver
Smient
Grote zilverreiger
Verdronken Weide
Grasland met bomen
Uitzicht over het water met watervogels
Verdronken Weide
Aalscholver
Smient
Grote zilverreiger
Verdronken Weide
Grasland met bomen
Uitzicht over het water met watervogels

Actietips

21

Wandelen

Er is een wandelpad rondom de Verdronken weide.

49

Kijkhut

Observeer de vele vogels vanuit de kijkhut.

Bekijk de kaart

Boswachter

Erwin Verfaillie
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Komenseweg 2, 8900 Ieper

Openbaar vervoer

De Verdronken Weide ligt op 1 km van het station van Ieper. Meer info op www.belgiantrain.be.
De Bushalte "Ieper Oudstrijderslaan" bevindt zich slechts op 100 m van de ingang aan de Zuidering. Stippel je route uit op www.delijn.be.