Over het Agentschap voor Natuur en Bos

Deontologische code

De Vlaamse overheid wil een betrouwbare partner zijn voor burgers en bedrijven. Integriteit is daarom een belangrijke kwaliteit die de Vlaamse overheid als organisatie nastreeft. In de deontologische code van de Vlaamse overheid staan de waarden en normen en hoe medewerkers die waarden en normen in de praktijk moeten brengen om ook integer te werken.

Voor een vlotte en transparante dienstverlening naar burgers en samenwerking met leveranciers, bevat de code volgende afspraken, die ook voor partners of leveranciers van het Agentschap voor Natuur en Bos nuttig kunnen zijn:

1. Het gelijkheidsprincipe

Klanten en leveranciers hebben het recht om in gelijke gevallen op dezelfde manier te worden behandeld. Dat kan maar als personeelsleden van de Vlaamse overheid op ieder moment hun objectiviteit bewaren.
Om hun functie op een onbevangen en neutrale wijze uit te oefenen moeten personeelsleden ervoor zorgen dat in de omgang met interne en externe klanten geen persoonlijke voorkeuren meespelen en ernaar streven om elke schijn van partijdigheid te voorkomen.

2. Omgaan met giften en geschenken

Om elke schijn van partijdigheid te voorkomen zijn er in de deontologische code ook afspraken gemaakt over het omgaan met giften en geschenken.
Personeelsleden van de Vlaamse overheid mogen geen geschenken of uitnodigingen die betaald worden door derden aanvaarden. In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen mogelijk, maar een personeelslid dat een geschenk of uitnodiging wil aanvaarden, moet dat steeds melden aan zijn leidinggevende. Geschenken of uitnodigingen die onterecht werden aanvaard, worden teruggestuurd naar de afzender.

3. Vermijden van draaideurconstructies

Om elke schijn van partijdigheid en belangenvermenging te vermijden, heeft de Vlaamse overheid ook regels om ‘draaideurconstructies’ te vermijden. Bij een overheidsopdracht met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zal de overheid die aanbesteedt daarom geen firma’s uitnodigen waarvan men weet dat ex-medewerkers van de betrokken entiteit bestuurder of werknemer zijn, tot twee jaar na het vertrek van de medewerker uit die entiteit.

4. Zorgvuldig omgaan met overheidsmiddelen

De middelen waarmee de Vlaamse overheid werkt, zijn publieke middelen, die onder meer door belastinggeld ter beschikking worden gesteld. Het is dan ook logisch dat personeelsleden van de Vlaamse overheid zorgvuldig met die middelen omspringen en ze moeten kunnen verantwoorden hoe ze die middelen gebruiken. Bij het kiezen van een leverancier bijvoorbeeld moet de overheid daarom de procedures volgen van de wet op de overheidsopdrachten.

Transparantie en gelijke mededinging zijn ook bij overheidsopdrachten belangrijke waarden.

Kandidaat-leveranciers hebben  inzage in de lopende aanbestedingen.
De Vlaamse overheid biedt gratis opleidingen aan om bedrijven vertrouwd te maken met digitale overheidsopdrachten (e-procurement).

Verdere informatie

  • Overheidsopdrachten
  • Deontologische code en het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid

Contactpersonen

Contactpersoon bij het Agentschap voor Natuur en Bos: hanna.moradi@vlaanderen.be
Coördinator Integriteitszorg Vlaamse overheid: integriteit@vlaanderen.be