Over het Agentschap voor Natuur en Bos

Een woordje uitleg bij de afdelingen en teams

Aan het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos staat administrateur-generaal Goedele Van der Spiegel.

Beleid en strategie

Deze afdeling ontwikkelt het beleid en staat in voor programma’s rond innovatie, beleving, natuur en valorisatie (people, planet, profit). De afdeling begeleidt, ondersteunt en voert innovatieprojecten uit. Ook de coördinatie van het strategisch programma fauna- en florabeheer, het beheer van het jacht- en visserijfonds, en het beleid omtrent jacht, riviervisserij en ziekten bij in het wild levende dieren/planten gebeurt in deze afdeling.

Het strategisch project Brusselse rand, het programma Natuur overal en daarmee samenhangend de werking rond natuuroplossingen voor maatschappelijke noden, alsook het beleid rond natuurbeleving, gezondheid, klimaat, bio-economie, ruimte, water en landbouw worden door Beleid en strategie opgenomen. Ze coördineren daarnaast de aankoop van gronden voor Natuur en Bos, met name voor bosuitbreiding en boscompensatie, en staan in voor het proces bosinventarisatie. De afdeling staat in voor het programma wetsintegratie en subsidies, voor divers wetgevend werk en juridische ondersteuning aan de andere afdelingen. Het internationale natuur- en biodiversiteitsbeleid wordt eveneens door hen gevoed, opgevolgd en geïmplementeerd. Zo leveren ze de Belgische piloot voor de EU-biodiversiteitstrategie en het luik Ecosysteemherstel voor de implementatie van deze strategie.

Het team zet ook 100% in op relatiebeheer, net om de doelen van Natuur en Bos én van de verschillende lokale en Vlaamse partners maximaal af te stemmen op mekaar. De relatiebeheerders zoeken intensief naar manieren om de ambities van partners mee mogelijk te maken. Proactief informeren ze partners over het aanbod van het agentschap, zoals subsidies en expertise.

Natuurinspectie,  IHD-programma's, Scheldeprogramma (NISIP)

De afdeling NISIP zorgt voor het aansturen van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) of de Europese natuurdoelen in het kader van het Natura 2000-programma. Zowel programmatisch als projectmatig wordt het Natura 2000-programma door NISIP verder uitgewerkt in Vlaanderen. IHD-projecten, die bijdragen tot meer en betere natuur in Vlaanderen, worden in gang gezet, uitgevoerd en opgevolgd door NISIP.

Een andere kernopdracht van Natuur en Bos heeft betrekking tot de handhaving, een taak die wordt opgenomen door de cel Natuurinspectie. Natuurinspecteurs kijken erop toe dat de natuurwetgeving en -reglementering wordt nageleefd. Zowel het toezicht als de actieve opsporing maken deel uit van de handhaving.

Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen uit de Schelde en zijn zijrivieren is het uitgangspunt van het Sigmaplan. Tegelijk wordt ook de prachtige Scheldenatuur in ere hersteld. Het Sigmaplan heeft ook oog voor de economische rol van de Schelde, als een van de drukst bevaarde rivieren van Europa.

Gebiedsgerichte werking (GGW)

Het team Gebiedsgerichte Werking (GGW) doet niets liever dan het in gang zetten, uitvoeren en opvolgen van gebiedsgerichte projecten die bijdragen tot meer en betere natuur in Vlaanderen. De uitrol van projecten met focus op implementatie van IHD (instandhoudingsdoelen) en SBP (soortbeschermingsprogramma’s) in samenwerking met de partners nemen zij voor hun rekening. Waar mogelijk legt de entiteit daarbij de link met beleving en valorisatie. Ze schakelen daarvoor een aantal instrumenten in zoals onder andere natuur- en landinrichting, beheerplannen en projectsubsidies.

Terreinbeheer

Terreinbeheer staat met zijn laarzen stevig in de aarde – zij doen het eigenlijke terreinwerk.  Tien beheerregio’s zijn het zenuwcentrum van terreinbeheer. De regiobeheerder is de manager van een beheerregio en werkt samen met de boswachters, ploegbazen en groenarbeiders. De regioteams worden zowel technisch, administratief/organisatorisch als inhoudelijk versterkt door de medewerkers binnen de flankerende teams. Bekijk Terreinbeheer gerust als een hedendaags groenbedrijf met hoogstaande expertise en oog voor technische en technologische vernieuwingen. 

Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies (AVES)

AVES heeft een duidelijke ambitie: dé compagnon zijn voor alle adviezen en vergunningen die Natuur en Bos verleent. De collega's van AVES bouwen noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in in een project, plan of programma. Ze doen dat op zo’n manier dat de intenties van de initiatiefnemer van het project overeind blijven zonder de natuur betekenisvol te schaden. AVES doet meer dan voorwaarden opleggen. Met subsidies dragen ze ook actief bij aan meer en betere natuur in Vlaanderen. Subsidies voor bebossing, herbebossing en ecologische bosfunctie maar eveneens subsidies voor de aankoop en het beheer van natuurterreinen. Ook voor projecten hanteren ze die aanpak met onder andere de Investeringssubsidies Natuur, Projectoproep Harmonisch Park- en Groenbeheer en Projectoproep aankoop van gronden voor bebossing met middelen uit het bossencompensatiefonds. Ze volgen de uitvoering van gesubsidieerde projecten op met als doel de subsidies correct en tijdig uit te betalen. Concreet: met enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar ondersteunen ze resoluut de natuur en al wie zich inzet voor de natuur in Vlaanderen. 

Staf en Ondersteunende Diensten

De naam zegt het zelf: deze afdeling ondersteunt het agentschap op het vlak van ICT, personeelsmanagement, boekhouding en begroting, logistiek en juridische zaken. Verder is dit team ook verantwoordelijk voor organisatiebrede veranderingstrajecten, organisatieontwikkeling, organisatiebeheersing en de sturende processen binnen het agentschap.

Pers & communicatie

Het communicatieteam stippelt de communicatiestrategie uit en implementeert die. Het vervult de rol van een communicatiebureau, dat in de eerste plaats interne klanten ondersteunt (de verschillende entiteiten binnen het agentschap), maar ook voor externe klanten projecten uitrolt. Ook hier wordt innovatie hoog in het vaandel gedragen. De communicatiedienst van Natuur en Bos pioniert al jarenlang rond sociale media en andere vernieuwende communicatietools, zoals het Instagramproject met boswachters. Als het over vernieuwen gaat, beperken ze zich dus niet alleen tot mooie woorden, tweets of post. Ze doen het ook gewoon. 

Natuurinvest

Natuurinvest organiseert de openbare houtverkoop van Natuur en Bos en investeert de opbrengsten ervan opnieuw in de natuur. Natuurinvest investeert ook in de kennis van mensen (via inverde en het online kennisplatform ecopedia) en in een grotere natuurbeleving. Dat laatste doen ze door bijzondere gebouwen en locaties van Natuur en Bos ter beschikking te stellen voor concessies, zaalverhuur en filmopnames. De inkomsten uit die activiteiten investeert Natuurinvest opnieuw in projecten die de beleving van de natuur vergroten. Zo is Natuurinvest de zakenpartner voor iedereen die wil investeren in de natuur.

Audit

De interne Audit, in een onafhankelijke en objectieve functie, adviseert en verschaft zekerheid aan de organisatie over de effectiviteit van het risicomanagement van Natuur en Bos, en Natuurinvest. Ze gaat na of de risico’s voldoende afgedekt zijn zodat processen efficiënt, effectief, rechtmatig en integer verlopen om zo de doelstellingen van de organisatie te bereiken.