Privacy

Privacyverklaring

Het Agentschap Natuur en Bos respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Versie 0.1 - 25 mei 2018

Agentschap voor Natuur en Bos
            Havenlaan 88, postbus 75
            1000 BRUSSEL
            België

Ondernemingsnummer: 0316.380.841

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar ANB. ANB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ANB door te mailen naar dpo.anb@vlaanderen.be . In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van ANB met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Het is ook mogelijk dat een decreet of de regering een regeling uitwerkt waarbij we u een voor- of nadeel  toekennen zonder dat u daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten uw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of u voor dat voordeel in aanmerking komt, of dat we u een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Meestal zijn het gegevens die we nodig hebben om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor onze dienstverlening. Die gegevens zijn omschreven in de regelgeving over de dienst. Bij elke categorie van persoonsgegevens vindt u een verwijzing naar de regelgeving. Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

We verwerken uw persoonlijke identificatiegegevens zoals onder meer uw naam en adres m.h.o.o. het verlenen van adviezen, vergunningen en subsidies, het uitoefenen van onze bevoegdheden als gerechtelijke politie, het beheer van geschillen en betwistingen, administratie en beheer van het personeel en de tussenpersonen, public relations, rekeningenbeheer, kantenbeheer en leveranciersbeheer. Uw persoonlijke identificatiegegevens kunnen ook voor andere doeleinden worden verwerkt.

Onze taakstelling en bevoegdheden zijn terug te vinden in het oprichtingsbesluit, één wet en enkele decreten omtrent natuur, bos, jacht en visserij. Hieronder vindt u een link naar de betrokken decreten zoals te vinden in de Vlaamse Codex. Daar vindt u telkens de meest actuele versie van elke norm. Onder de knop ‘Info document’ in de gelinkte webpagina’s vindt u ook de uitvoeringsbesluiten, waarin onze bevoegdheden verder zijn gespecifieerd, die genomen werden in uitvoering van de betrokken wet of het betrokken decreet. Hiervoor scrol u door naar onder, naar het onderdeel ‘Gerelateerde documenten’. De enige wet van de groep, waarin de riviervisserij geregeld wordt, is niet via de Vlaamse Codex te raadplegen. Daarvoor is een link naar een andere zoekpagina voorzien.

De links naar de betrokken wetgeving:

De link naar het oprichtingsbesluit: 
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1014247&param=informatie

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken twee manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen.

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen. Die documenten zijn opgesomd in de regelgeving.

Daarnaast vragen we gegevens op bij andere overheidsdiensten die er al over beschikken. We leven daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn. Zo hebben we een aantal machtigingen gekregen om gegevens bij andere overheidsdiensten op te vragen.

De links naar de geldende machtigingen: 

Bekijk de overige machtigingen voor gegevensuitwisselingen binnen de Vlaamse overheid, uitgereikt door de VTC.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, of als we u een voor- of een nadeel moeten toekennen zonder dat u daarvoor actie onderneemt. Het gaat in het bijzonder om de  diensten verleend in het kader van de realisatie van het beleid inzake natuurbehoud en de vrijwaring van het natuurlijk milieu en van het milieubeleid. De diensten die we verlenen worden in het bijzonder gerealiseerd door het instandhouden en bevorderen van de biodiversiteit, door het stimuleren van groenvoorziening, door een duurzame inrichting, door het duurzaam beheer en de uitbreiding van het bos-, groen- en natuurareaal, met aandacht voor de sociale, economische, educatieve, wetenschappelijke en milieubeschermende functie waarbij gelijktijdig verschillende functies vervuld worden. We beheren hiervoor zelf en in partnerschap terreinen en ondersteunt het beheer door derden.

Meer bepaald hebben we tot taak:

1° onroerende goederen die ten behoeve van natuur, bos en groen in eigen beheer zijn en aan ANB werden toevertrouwd via verwerving, overdracht of overeenkomst, duurzaam te beheren;
2° het duurzame beheer van onroerende goederen die van belang zijn voor natuur, het natuurlijk milieu, bos, groen en faunabeheer, en die niet in eigen beheer zijn, te stimuleren;
3° de natuur, het natuurlijk milieu, bos en groenvoorzieningen kwantitatief en kwalitatief te versterken door het realiseren van een consistente, zichtbare netwerkstructuur van natuur en bos, door het stimuleren van groenvoorzieningen in het buitengebied en de stedelijke omgeving en door het realiseren van meer natuur buiten de bos- en natuurgebieden, met inbegrip van de bevordering van de landschapsecologische samenhang;
4° de biologische diversiteit te bevorderen, ook in buitengewestelijke context;
5° bij te dragen aan de realisatie van een natuurgerichte milieukwaliteit, met het oog op de instandhouding, de bescherming, de ontwikkeling en het herstel van het natuurlijk milieu;
6° een duurzaam en planmatig faunabeheer uit te voeren;
7° bij te dragen aan de beleidsvoorbereiding, met inbegrip van de milieuplanning en de regelgeving met betrekking tot de doelstellingen, vermeld in artikel 2;
8° de handhaving te verzekeren van de regelgeving, vermeld in artikel 25 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De link naar het oprichtingsbesluit:

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1014247&param=inhoud&ref=search&AVIDS=

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang. Als overheidsdienst mogen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven.

In sommige gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op.

In andere gevallen is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of zal uitdrukkelijk om uw toestemming worden gevraagd.

Voor de linken naar de relevante regelgeving verwijzen we naar het onderdeel “Welke gegevens verwerken we over u?”

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode bedraagt in de meeste gevallen, tenzij wettelijke uitzonderingen, 10 jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Om van deze rechten gebruik te maken, vragen wij u om dit formulier in te vullen en te bezorgen aan de functionaris voor gegevensbescherming van ANB via dpo.anb@vlaanderen.be. We vragen bovendien een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ANB via dpo.anb@vlaanderen.be . Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Weigering of beperking van uw verzoek tot uitoefening van uw rechten?

In bepaalde en uitzonderlijke gevallen kan ANB weigeren om uw verzoek in te willigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u een verzoek indient dat kennelijk ongegrond of buitensporig is of in het geval u het voorwerp uitmaakt van een controle, een onderzoek of voorbereidende werkzaamheden die verband houden met de wettelijke, decretale en reglementaire opdrachten opgelegd aan ANB en wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van het onderzoek. Nadat het onderzoek is afgesloten worden uw rechten opnieuw toegepast.

De duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in geen geval meer bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van uw verzoek tot uitoefening van uw rechten. De afwijkingsmogelijkheid in het kader van de inspectiebevoegdheden van ANB heeft geen betrekking op de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek of van de controle die de weigering of beperking van de rechten  (zie Wat zijn uw rechten?) rechtvaardigt.

Als u een verzoek indient, dan bevestigt de functionaris voor gegevensbescherming er de ontvangst van. De functionaris voor gegevensbescherming brengt u zo snel mogelijk en in elk geval binnen de maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop ANB het verzoek ontving op de hoogte van de weigering of beperking van uw rechten (zie Wat zijn uw rechten?). Mocht ANB heel veel verzoeken ontvangen en/of wanneer de complexiteit van uw verzoek hoog is, dan kan de termijn verlengd worden met twee maanden. Ook daar brengt ANB u van op de hoogte.

Indien u niet akkoord bent met de weigering of de beperking van uw rechten (zie Wat zijn uw rechten?) kan u steeds beroep indienen bij de Vlaamse toezichtcommissie of een beroep in rechte instellen.

Cookiebeleid

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Gebruik van Google reCAPTCHA

Ter bescherming van onze website tegen spam en misbruik, gebruiken we Google reCAPTCHA v3 op onze site. Deze dienst wordt geleverd door Google Inc. ("Google"). reCAPTCHA controleert automatisch of een gebruiker een mens is, om zo de veiligheid van onze website te waarborgen. Dit proces verloopt op de achtergrond zonder directe interactie van de gebruiker.

Houd er rekening mee dat reCAPTCHA v3 gegevens over uw browsinggedrag op onze website verzamelt om een analyse uit te voeren. Google gebruikt deze informatie om te bepalen of de bezoeker een mens of een bot is. Deze gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met het privacybeleid van Google.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, kunt u de volgende links bezoeken:

Op deze pagina