Soortenbescherming

Soortenbeschermingsprogramma's

Het Soortenbesluit voorziet de mogelijkheid tot het opstellen van een soortenbeschermingsprogramma. Zo’n programma wordt in overleg met de betrokken doelgroepen opgesteld en omvat een aantal maatregelen met als doel ervoor te zorgen dat een soort (of meerdere soorten) binnen Vlaanderen in een gunstige staat verkeren. Een soortenbeschermingsprogramma wordt door de minister vastgesteld en heeft een looptijd van 5 jaar. Daarna kan het op basis van een evaluatie worden verdergezet, al dan niet met de nodige aanpassingen. Een vastgesteld soortenbeschermingsprogramma is dus een officieel document en niet vrijblijvend. De gemaakte afspraken binnen zo’n programma zijn beslist beleid en dus bindend.

Een soortbeschermingsprogramma kan zowel voor Europees te beschermen soorten als voor andere voor Vlaanderen belangrijke soorten worden opgesteld. Op basis van een aantal criteria wordt een prioritering vastgelegd voor de soorten waarvoor een soortenbeschermingsprogramma moet opgemaakt worden. Zo wordt er onder meer rekening gehouden met de rodelijststatus en de oppervlaktebehoefte van soorten, maar ook met de nood aan ecologische verbindingen en of andere soorten mee kunnen profiteren van de beschermingsmaatregelen.

Op Geopunt staat de geïntegreerde GIS-laag van de lopende soortbeschermingsprogramma’s (SBP’s). De data zelf bestaan uit twee afzonderlijk geografische bestanden: de SBP’s voor de vissen en de SBP’s voor de andere soorten. Het verschil tussen de bestanden is dat de eerste uit lijnvormige elementen bestaat, het tweede bestand bestaat uit vlakvormige elementen (polygonen). De data verwijzen naar de tekstversie van de goedgekeurde, respectievelijke SBP’s en vormen de contouren van de hierin vermelde projectgebieden. Deze lagen zijn enkel een hulpmiddel, o.a. in het kader van natuurbeheerplannen en vergunning- of adviesverlening. Voor de interpretatie van deze lagen verwijzen we naar de respectievelijke SBP’s. In de aangeboden bestanden zijn de projectgebieden van de SBP’s voor de soorten van de Antwerpse haven, de bever en de vleermuizen niet opgenomen. Momenteel worden vier SBP's per jaar opgemaakt en vastgesteld. De bestanden worden geactualiseerd bij vaststelling van nieuwe, dan wel de beëindiging van lopende SBP's.

Volgende soortenbeschermingsprogramma’s zijn door de minister vastgesteld:

Naast de door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s, kunnen natuurlijk ook (lokale of internationale) soortbeschermingsplannen of -projecten opgesteld en uitgevoerd worden.

Met ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het LIFE-project ‘Belgian Nature Integrated Project’