Aanvullende subsidie voor de opvolging van de resultaatsindicatoren

Aanvullende subsidie voor de opvolging van de resultaatsindicatoren

Voor wie

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen. Besturen kunnen deze beheerssubsidie niet krijgen voor terreinen die beheerd worden door het agentschap, wel voor terreinen die ze zelf beheren. Als het beheer gedeeltelijk wordt uitgevoerd door het agentschap, kan het bestuur een beheerssubsidie verkrijgen voor het deel van het terrein dat door het bestuur wordt beheerd.

Voorwaarde

De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type 2, 3 of 4.

Het engagement om de opvolging van resultaatsindicatoren uit te voeren is opgenomen in het natuurbeheerplan.

Bedrag

Een jaarlijkse subsidie van 20€ per hectare per jaar waarvoor de resultaatsindicatoren worden opgevolgd. Er is een verhoging tot 50€ per hectare per jaar voor het inventariseren via gestandaardiseerde vangst- of telmethodes. Per gemeten peilbuis bedraagt de subsidie 150€ per jaar.

De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. 

Wanneer

De jaarlijkse subsidie wordt toegekend voor 6 jaar tenzij het NBP voor het verstrijken van die periode opgeheven wordt. Wijzigingen aan het NBP kunnen eveneens aanleiding geven tot een wijziging van de tussenkomst.

Procedure

De aanvraag tot goedkeuring van NBP geldt meteen als aanvraag van de subsidie. Jaarlijks maakt het agentschap het bedrag over aan de beheerder nadat de beheerder een schuldvordering aan het agentschap heeft bezorgd.