Aanvullende subsidie voor de opvolging van de resultaatsindicatoren

Aanvullende subsidie voor de opvolging van de resultaatsindicatoren

Wat?

Aanvullend bij de basissubsidie kan een jaarlijkse subsidie verkregen worden voor de opvolging van resultaatsindicatoren, zoals vastgelegd in het natuurbeheerplan, deel 5 opvolging.

Voor wie

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen die in aanmerking komen voor de basissubsidie.

Besturen kunnen deze aanvullende subsidie niet krijgen voor terreinen die beheerd worden door het het Agentschap voor Natuur en Bos, wel voor terreinen die ze zelf beheren. Als het beheer gedeeltelijk wordt uitgevoerd door het agentschap, kan het bestuur een aanvullende subsidie voor het behoud en verbetering van de soorten verkrijgen voor het deel van het terrein dat door het bestuur wordt beheerd.

Voorwaarde

De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type twee, drie of vier.

Het engagement om de opvolging van resultaatsindicatoren uit te voeren is opgenomen in het natuurbeheerplan.

Bedrag

Een jaarlijkse subsidie van 20€ per hectare natuurstreefbeeld waarvoor de resultaatsindicatoren worden opgevolgd.

Er is een verhoging tot 50€ per hectare natuurstreefbeeld waarvoor de resultaatsindicatoren worden opgevolgd voor het inventariseren van soorten via gestandaardiseerde vangst- of telmethodes. Per gemeten peilbuis bedraagt de subsidie 150€ per jaar.

De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. 

Procedure

Het indienen van het natuurbeheerplan volstaat als aanvraag voor de subsidie. De benodigde data voor het berekenen van de subsidie kun je doorgeven aan Natuur en Bos via het rekenblad subsidies of via het sjabloon voor een geodatabase in ArcGIS of een geopackage in QGIS. Daarvoor is een handleiding beschikbaar.

De subsidie wordt toegekend voor 6 jaar. Telkens na de zesjaarlijkse evaluatie van het natuurbeheerplan wordt de subsidie voor de volgende 6 jaar toegekend.

De subsidies worden uitbetaald in drie gelijke schrijven tegen 15 april, 15 augustus en 15 december van elk jaar.

Hiervoor ontvang je jaarlijks drie schuldvorderingsformulieren, die je telkens minstens drie maanden voor deze betaaldata aan Natuur en Bos bezorgt.