Subsidie bebossing

Subsidie bebossing

Wat?

 • Een vernieuwde subsidie voor de aanleg van een bos met inheemse soorten, eventueel gecombineerd met populier
 • De subsidie geldt zowel voor de aanplant, als voor natuurlijke verjonging.
  • Er worden geen vaste plantverbanden en stamtallen meer opgelegd. Zowel klassieke beplantingen waarbij het terrein gelijkmatig beplant wordt, als groepenaanplant met tussenin natuurlijke verjonging (QD-methode), of mogelijke combinaties daarvan zijn toegelaten. Als je kiest voor een andere methode dan een klassieke vlaksgewijze aanplanting, motiveer dan je aanpak in je aanvraag.

Op het moment van de aanvraag mag er nog geen bos aanwezig of aangeplant zijn op de gronden!

Voor wie?

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen, uitgezonderd de federale staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest of (een publiekrechtelijke rechtspersoon van) het Vlaams Gewest.

De aanvrager moet eigenaar zijn van de grond, een zakelijk recht hebben zoals vruchtgebruik of erfpacht, of het terrein pachten. Als je pachter bent, moet ook de eigenaar of zakelijk rechthouder van de grond schriftelijk verklaren dat hij akkoord gaat met de bebossing.

Voorwaarden

INSTAPVOORWAARDEN

 • De grond waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is bij de aanvraag geen bos volgens het Bosdecreet.
 • De grond is niet gelegen:
  • in industriegebied in de ruime zin
  • in herbevestigd agrarisch gebied, of in agrarisch gebied vastgesteld in ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 • De te bebossen oppervlakte bedraagt minimaal 0,10 ha. Die minimumoppervlakte verhoogt:
  • tot 0,50 ha als de grond gelegen is in agrarisch gebied in de ruime zin
  • tot 0,25 ha als de grond gelegen is in agrarisch gebied én aansluit bij bestaand bos
 • Als de grond gelegen is in agrarisch gebied in de ruime zin mag die gedurende minstens twee volledige kalenderjaren voorafgaand aan het indienen van de aanvraag niet gebruikt worden voor professionele land- en tuinbouwdoeleinden.
 • De bebossing gebeurt met inheemse soorten of gecombineerd met populier. Minstens 75% van het gebruikte aantal planten dat via de handel wordt aangeschaft, moet afkomstig zijn van aanbevolen herkomsten. Het document van de leverancier wordt als bewijsstuk toegevoegd wanneer je bij Natuur en Bos meldt dat de bebossing uitgevoerd is. Vergeet die documenten dus niet op te vragen bij de handelaar als je het plantgoed bestelt.
 • De aanvrager beschikt indien nodig over een geldige bebossingsvergunning of eventuele andere vergunningen die nodig zijn.
 • De bebossing is geen verplichting op basis van een gerechtelijk bevel, een contractuele of een eenzijdige verbintenis en de bebossing op de grond is niet strijdig met de geldende wetgeving.
 • Het is geen compenserende bebossing.
 • De bebossing is in overeenstemming met alle geldende wettelijke voorschriften en bepalingen.

VERBINTENISVOORWAARDEN

 • De bebossing mag gedurende een periode van 25 jaar na de uitbetaling van de subsidie niet worden ontbost.
 • De nodige beheerwerken voor het in stand houden van de bebossing moeten uitgevoerd worden.
 • Bij elke overdracht (verkoop, erfenis, erfpacht…) moet je via de akte de nieuwe bosbeheerder op de hoogte brengen van de verbintenissen die gekoppeld zijn aan de grond.

Bedrag

De subsidie bebossing bedraagt 2,5 euro/m2 voor aanplant en 1,96 euro/m2 voor natuurlijke verjonging. Voor de volgende uitzonderingen bedraagt de subsidie 0,54 euro/m2 :

Procedure

 • Dien je aanvraag in via het e-loket.
 • Als de aanvraag niet alle vereiste elementen bevat, verzoekt Natuur en Bos de aanvrager om de ontbrekende elementen binnen de veertien dagen te bezorgen.
 • Uiterlijk 45 dagen na de dag waarop de subsidieaanvraag werd ontvangen, beslist de bevoegde minister over de toekenning van de subsidies.
 • Na afloop van de bebossing voegt de aanvrager de bebossing eerst toe op de Bosteller. Daarna meldt de begunstigde van de subsidie aan Natuur en Bos dat de bebossing is uitgevoerd. Bij die melding worden de nodige bewijsstukken aangeleverd. Natuur en Bos betaalt de subsidie nadien uit.
 • De subsidies worden volledig teruggevorderd indien bovenstaande voorwaarden niet zijn nageleefd of daarvoor niet de nodige garanties aanwezig zijn.

Contact

Bart Tureluren: bart.tureluren@vlaanderen.be

Wetgeving