VEN / IVON

MAGDA

Voor de bescherming van de bestaande natuurwaarden binnen het VEN zijn een aantal algemene maatregelen noodzakelijk. Over wat mag en niet mag binnen het VEN bestaan duidelijk een aantal misverstanden. Hieronder vind je antwoord op een aantal veel voorkomende vragen:

Mag ik mesten in het VEN?

Bemesting van cultuurgronden mag in het VEN. Cultuurgronden zijn gronden aangegeven bij de mestbank zoals voorzien in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen. De bemesting in het VEN wordt geregeld via het Mestdecreet. De aanduiding van een gebied als VEN verandert hier niets aan. De bestaande garanties inzake de ontheffing van bemesting blijven van toepassing.

Bij de opmaak van het natuurrichtplan wordt per gebied een evaluatie opgemaakt in overleg met de betrokkenen (landbouwers, eigenaars, natuurbeschermers …). In samenspraak met deze betrokkenen kunnen bestaande bemestingsbeperkingen opgeheven worden of kunnen strengere bemestingsnormen worden ingesteld om specifieke natuurwaarden te beschermen. Landbouwers kunnen een beroep doen op de beheerovereenkomsten als vergoeding.

Mag ik bestrijdingsmiddelen gebruiken op cultuurgronden in het VEN?

Bestrijdingsmiddelen mogen ingezet worden indien ontheffing vanuit het Mestdecreet is gegeven op het bemestingsverbod. Ook overheden mogen nog pesticiden gebruiken als dit voorzien is in hun plan voor de afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest. In het VEN is voor het overige een algemeen verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Mag ik waterlopen onderhouden in het VEN?

Waterlopen mogen onderhouden worden indien de code voor goede natuurpraktijk gevolgd wordt. Het rechttrekken van waterlopen, het aanbrengen van extra oeverversteviging of het inbuizen van waterlopen is niet toegelaten. Het natuurlijke karakter van de waterloop wordt hierdoor immers verkleind. 

Mag ik bomen en struiken langs velden en wegen snoeien?

Normaal onderhoud van bomen en struiken volgens de code van goede natuurpraktijk is binnen het VEN uiteraard toegestaan. Hagen of bomen mogen gesnoeid worden, knotwilgen geknot, in houtkanten mag gekapt worden … Het verwijderen van bomenrijen, hagen, houtkanten … langs velden en wegen is echter niet toegelaten. Binnen het VEN willen we immers het bestaande landschap behouden.

Mag ik mijn weiden onderhouden in het VEN?

Binnen het VEN willen we weiden en graslanden behouden. Het normale beheer door maaien of begrazen blijft dan ook noodzakelijk om deze graslanden te kunnen behouden. Graslanden met een belangrijke natuurwaarde (de historisch permanente graslanden) mag men niet frezen, doorzaaien, … Dit mag wel voor intensieve graslanden met een geringe natuurwaarde. Gronden die langer dan 4 jaar onder gras zijn mogen in VEN niet omgezet worden naar akkerland.

Mag ik mijn bos exploiteren in het VEN?

Exploitatie van bos binnen een VEN is mogelijk. Binnen het VEN wordt gestreefd naar een duurzaam beheer van alle bossen.

Exploitatie van bossen groter dan vijf hectare wordt geregeld via het bosbeheerplan Op termijn moet voor deze bossen binnen het VEN een bosbeheerplan dat voldoet aan de criteria duurzaam bosbeheer opgesteld worden. Voor privébos blijft het bestaande goedgekeurde bosbeheerplan tot dan van kracht. Voor bossen kleiner dan vijf hectare moet je voor de exploitatie van jouw bos een kapmachtiging aanvragen indien je geen bosbeheerplan hebt. Bij de beoordeling van de kapmachtiging zal binnen het VEN rekening gehouden worden met de criteria voor duurzaam bosbeheer.

Mag ik mijn kasteelpark nog onderhouden in het VEN?

Het normaal onderhoud van kasteelparken blijft mogelijk binnen het VEN. Uiteraard kunnen niet-inheemse bomen, struiken … ,die vaak voorkomen binnen kasteelparken, ook blijven staan!

In het algemeen is binnen het VEN een nieuwe aanplant van niet-inheemse soorten niet toegelaten. In kasteelparken, kasteeltuinen, etc wordt op dit principe echter een uitzondering toegestaan indien de aanplant cultuurhistorische redenen heeft.

Mag ik nog jagen in het VEN?

Ja. Je mag nog jagen in het VEN. Binnen de gebieden van het VEN blijft de bestaande jachtwetgeving van toepassing. Je kunt jouw jachtrecht dus nog steeds uitoefenen. Gebiedsgericht kunnen in het kader van het natuurrichtplan bijkomende afspraken worden gemaakt met de aanwezige jagers.

Mag ik nog vissen in de waterlopen en vijvers van het VEN?

Ja. Je mag nog altijd vissen in het VEN. Binnen de gebieden van het VEN blijft de bestaande viswetgeving van toepassing. Gebiedsgericht kunnen in het kader van het natuurrichtplan bijkomende afspraken worden gemaakt met de aanwezige vissers.

Mag ik mijn huis nog verbouwen of/en uitbreiden?

In het decreet Natuurbehoud staan geen specifieke instructies over de verbouwing en/of uitbreiding van woningen. Het verbouwen en/of uitbreiden van gebouwen in gevoelige gebieden wordt geregeld door de ruimtelijke ordening.

Mag ik mijn grond binnen het VEN verkopen aan de hoogstbiedende?

Ja. Je mag jouw grond verkopen aan de hoogstbiedende. De Vlaamse Gemeenschap heeft wel het recht van voorkoop in het VEN. Het recht van voorkoop houdt in dat de Vlaamse overheid het recht heeft om uw grond aan dezelfde prijs aan te kopen als de hoogstbiedende. De notaris is verplicht daarvoor contact op te nemen met de Vlaamse Grondenbank. Die laatste betaalt de prijs waarvoor het goed normaal gezien zou worden verkocht. Zolang u de gronden niet wenst te verkopen, gebeurt er uiteraard niets.

Het recht van voorkoop geldt niet bij een verkoop aan de echtgeno(o)t(e), kind(eren), mede-eigenaar(s), pachter of een lid van een bosgroepering, die vóór 1998 is erkend.

Mag ik blijven wonen in het VEN?

Natuurlijk mag je blijven wonen in het VEN. Uiteraard moet jouw huis legaal gebouwd zijn, maar dat bepaalt de regelgeving van de ruimtelijke ordening (en niet het natuurdecreet). De aanwijzing als VEN-gebied verandert niets aan de legale of illegale status en/of zonevreemdheid van de huizen die er staan.

Mag ik mijn tuin onderhouden in het VEN?

Natuurlijk mag je jouw tuin onderhouden in het VEN. De beschermingsvoorschriften zijn immers zijn niet van toepassing op een woonperceel van een (vergunde, hoofdzakelijk vergunde en vergund geachte) woning of op een bedrijfsperceel van een (vergund, hoofdzakelijk vergund en vergund geacht) bedrijf.

Mag ik weilanden laten begrazen in het VEN en er een schuilhok plaatsen?

Om de natuurwaarden van de weiden en graslanden in het VEN te kunnen behouden wordt, conform het Mestdecreet, een begrazingsdruk van 2 GVE/ha/jaar toegestaan (* GVE = grootvee eenheid). De begrazing mag in deze gebieden enkel plaatsvinden in het groeiseizoen (april-oktober). Het is aangewezen kleine landschapselementen (poelen, bosjes, heggen, bomen,…) uit te rasteren tegen vraat en vertrappeling. Schuilhokken dienen te voldoen aan de bepalingen uit de wetgeving op de ruimtelijke ordening.