VEN / IVON

Spelregels

Het VEN en IVON zijn gebonden aan een aantal spelregels:

De spelregels in het VEN

Het VEN is de ruggengraat van de natuurlijke structuur en bestaat uit gebieden met een hoge natuurkwaliteit. Om die kwaliteit te behouden, te ontwikkelen en te versterken, zijn algemene beschermingsmaatregelen en specifieke maatregelen per gebied noodzakelijk.

Van elke Vlaming wordt sowieso verwacht dat hij of zij rekening houdt met de natuur in zijn of haar omgeving. In het VEN gelden daarenboven een aantal extra algemene voorschriften. Deze maatregelen bieden de gebieden in het VEN een basisbescherming tot het natuurrichtplan van kracht wordt. In bepaalde gevallen kunnen ontheffingen gegeven worden op de beschermingsvoorschriften. De uitvoering van activiteiten is onderworpen aan een bijzondere afwegingsprocedure, de verscherpte natuurtoets.

De bestaande rechten van eigenaars en gebruikers worden zoveel mogelijk behouden. Bovendien worden er financiële middelen vrijgemaakt voor de ondersteuning van eigenaars en gebruikers in het VEN.

Wat met zonevreemde woningen of gebouwen in het VEN? Hier lees je er meer over.

In het VEN geldt een recht van voorkoop voor de Vlaamse overheid. De VLM-Vlaamse Grondenbank moet daarom van een verkoop van onroerende goederen op de hoogte worden gebracht. Als de Vlaamse overheid dit recht uitoefent, verwerft zij in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden onroerende goederen. De Vlaamse overheid koopt dan tegen de prijs en de voorwaarden van de kandidaat-koper.

Voor meer informatie over het recht van voorkoop kun je terecht op de website van de VLM.

De maatregelen die opgelegd (kunnen) worden, zijn terug te vinden in het natuurdecreet en het zogenaamde maatregelenbesluit. Deze bevatten algemene beschermingsvoorschriften die in elk VEN-gebied gelden en mogelijk bijkomende beschermingsvoorschriften die per gebied via een natuurrichtplan kunnen worden opgelegd.

De spelregels in IVON

In natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden kan de natuur duurzaam in stand gehouden worden zonder dat dit zware gevolgen heeft voor andere functies zoals landbouw, bosbouw of recreatie. Deze functies verdringen op hun beurt de bestaande natuurwaarden niet. De overheid zal daarom ten aanzien van de eigenaars en grondgebruikers in deze gebieden enkel stimulerende maatregelen nemen, buiten de algemeen geldende bepalingen zoals bijvoorbeeld de natuurvergunning. Ook dit kan worden geconcretiseerd in een natuurrichtplan.

Het natuurrichtplan

In het VEN gelden een aantal algemene beschermingsvoorschriften. Het doel hiervan is minstens de bestaande natuurkwaliteiten van het gebied te behouden. Deze maatregelen zijn vandaag al van kracht. Op termijn kunnen, in samenspraak met gebruikers en eigenaars, maatregelen op maat van het gebied worden afgesproken om de bijzondere natuurwaarden van elk VEN-gebied te beschermen en te ontwikkelen. Die afspraken worden dan vastgelegd in een natuurrichtplan.

Ook voor een natuurverwevingsgebied en een natuurverbindingsgebied kan een natuurrichtplan worden opgemaakt door het Vlaamse Gewest, respectievelijk de provincie. Een dergelijke plan heeft in dat geval het gericht inzetten van stimulerende maatregelen en dergelijke tot doel.

De natuurrichtplannen voor de VEN-gebieden worden opgemaakt onder leiding van het Agentschap voor Natuur en Bos in overleg met Vlaamse en lokale overheden en vertegenwoordigers van de gebruikers van het gebied. Iedereen krijgt de kans om opmerkingen te formuleren op het ontwerp van natuurrichtplan tijdens een openbaar onderzoek.