VEN / IVON

Ontheffing beschermingsvoorschriften van het VEN

De beschermingsvoorschriften in het VEN hebben tot doel de natuur maximaal te beschermen. Het is echter geenszins de bedoeling elke andere activiteit uit het VEN te weren. In bepaalde uitzonderingsgevallen kan men dan ook ontheffing krijgen van de verschillende beschermingsvoorschriften.

Algemene ontheffingen

In een aantal vastgelegde gevallen werd een algemene ontheffing gegeven op de beschermingsvoorschriften.

Allereerst zijn zowel de algemene als de bijkomende beschermingsvoorschriften niet van toepassing op het woonperceel of op het bedrijfsperceel van vergunde, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woningen of bedrijven.

Bovendien mogen de algemene beschermingsvoorschriften niet interfereren met de regels uit de ruimtelijke ordening over de rechtszekerheid van zonevreemde woningen en gebouwen.

Voor woningen of bedrijven in of in de onmiddellijke nabijheid van een VEN-gebied verandert er dus niets door die algemene beschermingsmaatregelen. Meer info.

Andere algemene ontheffingen gelden voor:

  • wijzigingen door de waterloopbeheerder aan een waterloop of overstromingsgebied met positieve gevolgen voor de natuur op basis van een goedgekeurd bekkenbeheersplan of een door de Vlaamse regering goedgekeurd project
  • openbare diensten indien zij voldoen aan het decreet rond de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
  • ontginningen in de ontginningsgebieden en daarmee vergelijkbare bestemmingsgebieden
  • het normaal gebruik en onderhoud van vergunde wegen, jaagpaden, waterwegen en spoorwegen, ondergrondse en bovengrondse leidingen
  • de noodzakelijke waterkeringswerken en de kustverdedigingswerken conform de code van goede natuurpraktijk

Individuele ontheffing

De algemene ontheffingen zijn overal in het VEN van toepassing. Daarnaast kunnen individuele ontheffingen aangevraagd worden voor specifieke activiteiten. Aanvragen worden geëvalueerd rekening houdend met de bestaande natuurdoelstellingen. Meer informatie over de procedure voor het aanvragen van een ontheffing (o.a. termijnen, opbouw dossier, …) vind je in het Maatregelenbesluit.

De aanvraag tot ontheffing moet gestuurd worden naar de Provinciale Dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos. Om je te helpen bij jouw aanvraag heeft het Agentschap een voorbeeldformulier opgemaakt. Dit formulier kun je hier downloaden. Voor eventuele vragen kun je steeds terecht bij de Provinciale Diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De individuele ontheffing van de beschermingsvoorschriften in het VEN kan ook worden verkregen door middel van een andere vergunning, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning. In dat geval moet de vergunningverlener (bijvoorbeeld de gemeente) het advies van het ANB, inclusief eventuele voorwaarden overnemen in de vergunning.

Gelieve de aanvraag aangetekend te versturen aan de Provinciale Buitendienst van het Agentschap voor Natuur en Bos:

  • ANB West-Vlaanderen: Jacob van Maerlantgebouw; Koning Albert I-laan 1/2 bus 74; 8200 Brugge
  • ANB Oost-Vlaanderen: Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 Gent
  • ANB Antwerpen: Lange Kievitstraat 111/113; 2018 ANTWERPEN
  • ANB Vlaams-Brabant: Vlaams Adminstratief Centrum; Diestsepoort 6 bus 75; 3000 LEUVEN
  • ANB Limburg: V.A.C. Hasselt; Koningin Astridlaan 50 bus 5; 3500 HASSELT