Beheerplan

Beperkt of uitgebreid bosbeheerplan? Hoe maak je het?

Er zijn twee types bosbeheerplannen: uitgebreide en beperkte. 

Het beperkt beheerplan wordt opgemaakt voor privébossen vanaf 5 ha die gelegen zijn buiten de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Een beperkt beheerplan kan ook vrijwillig opgemaakt worden voor bossen buiten het VEN, die kleiner zijn dan 5 ha.

Uitgebreide bosbeheerplannen worden opgemaakt voor:

  • alle domeinbossen ongeacht hun grootte (bossen eigendom van de Vlaamse overheid of andere openbare bossen waarvan het volledige beheer wordt uitgevoerd door het ANB)
  • alle openbare bossen ongeacht hun grootte (eigendom van steden, gemeentes, provincies, kerkfabrieken, OCMW’s, publiekrechterlijke instellingen …)
  • privébossen van minstens 5 ha binnen het VEN. Een uitgebreid beheerplan kan ook vrijwillig opgemaakt worden waar dit strikt genomen niet vereist is.

Alle uitgebreide bosbeheerplannen moeten voldoen aan de criteria voor duurzaam bosbeheer (CDB) zoals vastgelegd in het BVR van 27 juni 2003 ‘tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse gewest.’ Dus ook de uitgebreide bosbeheerplannen voor privébos buiten het VEN die vrijwillig opgesteld worden (art. 4§2 van het besluit).

Enkel wanneer een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt is, komt het bos in aanmerking om een FSC-label aan te vragen.

Hoe maak je een beperkt beheerplan?

Het indienen van bosbeheerplannen volgens de oude regeling is niet meer mogelijk. De formulieren voor het opmaken van een beperkt bosbeheerplan zijn niet meer geldig. Vanaf 28/10/2017 geldt een nieuwe regelgeving voor het opmaken van natuurbeheerplannen.

Hoe maak je een uitgebreid bosbeheerplan?

Het indienen van bosbeheerplannen volgens de oude regeling is niet meer mogelijk. Vanaf 28/10/2017 geldt een nieuwe regelgeving voor het opmaken van natuurbeheerplannen.

Een uitgebreid bosbeheerplan moet voldoen aan de criteria voor duurzaam bosbeheer. Het omvat gedetailleerde informatie over het bos (met o.a. een raming van het houtvolume via metingen van bosbouwproefvlakken en de beschrijving van de aanwezige vegetatietypes via vegetatieopnames). De beheerdoelstellingen en de geplande beheerwerken worden duidelijk omschreven zodat uit het beheerplan blijkt of de normen voor duurzaam bosbeheer worden gehaald.

Voor een uitgebreid beheerplan is de goedkeuringsprocedure uitgebreider dan voor een beperkt beheerplan. Het publiek heeft inzagerecht en moet het ontwerp kunnen raadplegen bij de bosgroep of op de Provinciale Dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het opstellen van een uitgebreid bosbeheerplan gebeurt in de praktijk vaak door studiebureaus.

Zowel om verplicht als om vrijwillig een uitgebreid beheerplan op te stellen, kun je een subsidie krijgen die zo goed als alle kosten dekt.