Beheerplan

Erkenning of aanwijzing van natuurreservaten

Iedereen, behalve de gewesten en de federale overheid, kan een aanvraag voor erkenning van een natuurreservaat indienen. Dus ook gemeenten en provincies! De aanvraag vermeldt in detail over welk gebied en welke percelen het gaat, wat de huidige natuurwaarde is en welk streefdoel men heeft, en hoe men dat hoopt te bereiken. Tevens dient aandacht besteed aan de openstelling van het gebied voor een breed publiek.

Eenmaal de aanvraag door het ANB is ontvangen, wordt ze gecontroleerd op haar volledigheid. Indien nodig, worden bijkomende aanvullingen gevraagd. Tevens wordt bij verschillende administraties advies ingewonnen. Op basis van al die gegevens neemt de minister dan een beslissing. De erkenning geldt in principe voor 27 jaar.

Private beheerders van een erkend natuurreservaat hebben recht op een aantal subsidies:

  • Subsidie voor huur van percelen
  • Subsidie voor het beheer van de terreinen
  • Subsidie voor de monitoring
  • Subsidie voor de openstelling

Gemeenten en provincies kunnen een beroep doen op andere subsidies vanuit het Vlaams Gewest, maar worden niet gesubsidieerd vanuit de erkenning van hun gebied als natuurreservaat.

Voor die subsidies moet uiteraard wat gedaan worden. Zo moet de aanvrager via een jaarrapport de voortgang van het beheer rapporteren. Via periodieke monitoringsrapporten geeft hij aan hoe de vegetatie op de beheerde percelen evolueert en welke bijzondere soorten zijn waargenomen. In sommige gevallen kan dit rapport leiden tot een aanpassing van de subsidies.

Naast erkenning voorziet het besluit ook een procedure voor uitbreiding en voor hernieuwing. Een uitbreidingsdossier bevat dezelfde basisgegevens als een erkenningsdossier. De procedure kan echter anders verlopen (minder adviesvragen). De uitbreiding geldt tot het einde van de oorspronkelijke erkenning. 27 jaar na de erkenning dient de aanvrager een vraag tot hernieuwing in. Deze bevat de resultaten van de voorbije periode, evenals een, indien nodig, bijgesteld streefbeeld voor een nieuwe periode van 27 jaar.

Natuurgebieden van het Vlaams Gewest kunnen worden aangewezen als Vlaams natuurreservaat. De procedure daarvoor is analoog als voor de erkenning van natuurreservaten, maar er zijn geen subsidies voorzien.