Beheerplan

Wetgeving

De wettelijke bepalingen over het bosbeheerplan vinden hun basis in het Bosdecreet van 13 juni 1990.  Met name artikels 43-47 van het Bosdecreet leggen regels vast voor het bosbeheerplan. In uitvoering van de bepalingen in het Bosdecreet heeft de Vlaamse Regering een reeks nadere regels vastgesteld in verband met het bosbeheerplan. Die zijn te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen.  

De wettelijke bepalingen over het beheerplan voor natuurreservaten vinden hun basis in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, officieus gekend als het ‘natuurdecreet’. Met name artikels 34-35 van het decreet leggen regels vast voor het beheerplan. In uitvoering van de bepalingen in het natuurdecreet heeft de Vlaamse Regering een reeks nadere regels vastgesteld in verband met het bosbeheerplan. Die zijn te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies, met name in artikel 10.  

Het harmonisch park- en groenbeheerplan heeft geen grondslag in wetgeving. 

Het nieuwe natuurbeheerplan is momenteel nog niet van kracht, maar de wettelijke basis is wel reeds voorzien in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, officieus gekend als het ‘natuurdecreet’. Meer bepaald artikels 16bis-16sedecies leggen de regels vast voor dit toekomstige sluitstuk inzake natuurbeheer. Deze bepalingen, die nog nadere uitwerking door de Vlaamse Regering nodig hebben, zijn momenteel nog niet in werking getreden. De Vlaamse Regering zal instaan voor die inwerkingtreding, samen met het vaststellen van de nadere regels.