Begrippenlijst Natuurbeheerplan

Begrippenlijst Natuurbeheerplan

Geïntegreerd natuurbeheer

Het begrip ‘geïntegreerd natuurbeheer’ is ontstaan uit het Natuurdecreet art.12bis : ‘Bij het beheer van terreinen ten behoeve van het natuurbehoud, wordt gestreefd naar een geïntegreerd beheer waarbij rekening gehouden wordt met de ecologische, de economische en de sociale functie.’

Het is de verzamelnaam voor de principes waarop het nieuwe natuurbeheerplan steunt. Dit is een integratie van de vroegere regelgeving rond bosbeheerplannen en rond beheerplannen van erkende natuurreservaten, waarbij de kerngedachte is dat in alle terreinen die beheerd worden ten behoeve van het natuurbehoud rekening moet gehouden worden met de ecologische, de sociale en de economische functie.

Niet te verwarren met het begrip ‘geïntegreerd beheersplan’ dit begrip wordt enkel gebruikt voor een beheerplan dat een combinatie is van een natuurbeheerplan en het beheersplan van beschermd onroerend erfgoed.

Beheerder

Het begrip ‘beheerder’ wordt in de hele regeling rond natuurbeheerplannen gebruikt in de betekenis zoals bepaald in het Natuurdecreet (art. 2, 56°): “de eigenaar of mede-eigenaar, de houder van andere zakelijke rechten of de houder van een persoonlijk recht die belast is met het beheer van het terrein.”

Natuurdomein

Een terrein in beheer van het agentschap voor Natuur en Bos (Natuurdecreet, art.2, 55°).

Openbare terreinen beheerd ten behoeve van het natuurbehoud en waar Europese natuurdoelen moeten gerealiseerd worden

Een openbaar terrein is een terrein in eigendom of mede-eigendom van een publiekrechtelijke rechtspersoon (Natuurdecreet, art. 2, 53°).

‘Waar Europese natuurdoelen moeten gerealiseerd worden’: dit wordt geïnterpreteerd als : als het opgenomen is als habitat of in de zoekzone ligt op de richtkaart van het Managementplan Natura 2000.

Administratieve overheid  

Het Vlaamse Gewest, de openbare instellingen die ervan afhangen, de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen die belast zijn met taken van openbaar nut en de andere besturen die onderworpen zijn aan het administratief toezicht van het Vlaamse Gewest (Natuurdecreet, art.2, 55°).

Natuurterreinen die ecologisch een samenhangend geheel vormen

Verschillende terreinen binnen een groter bosgebied vormen bijvoorbeeld ecologisch  een samenhangend geheel. Het moet realistisch zijn dat het terrein kan evolueren naar een aaneengesloten gebied.

Ligt er een harde barrière door dan is het geen ecologisch aaneengesloten geheel (bijv. een terrein langs de ene kant van een kanaal/autosnelweg en een terrein langs de andere kant).