Deel 1: verkenning

Deel 1: verkenning

Hoe kan ik een deel 1 Verkenning opstellen?

E-loket
Je dient deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan bij voorkeur in via het e-loket. Ga naar eloket.natuurenbos.be en open daar het e-loket "Natuurbeheerplan deel 1: verkenning". Indien je problemen ondervindt met Internet Explorer, raden wij je aan om het e-loket te openen in een andere browser.

Het e-loket maakt het opstellen van deel 1 verkenning op een vlotte manier mogelijk, waarbij onder meer automatisch een reeks kaarten gegenereerd worden en waar bestaande informatiebronnen maximaal worden ingezet om analyses te genereren.

Via het e-loket verkenning is het mogelijk om tegelijkertijd ook de aanvraag voor erkenning als natuurreservaat in te vullen (enkel voor natuurbeheerplan type 4).

De dossierbehandelaar van het ANB gaat met het dossier aan de slag terwijl de initiatiefnemer op de voet kan volgen welke stappen worden gezet. Dossierbehandelaar en indiener kunnen ook snel en gericht vragen of verduidelijkingen over het dossier uitwisselen.

Voor natuurbeheerplannen type één kan je zelf vrij kiezen tussen 2 werkwijzen:

  • Optie 1: je dient eerst deel 1 Verkenning in en stelt pas daarna de standaardfiches (delen 2 tot 5) op.
  • Optie 2: je dient het volledige natuurbeheerplan in één keer in ter goedkeuring. Je kan in het e-loket verkenning de ingevulde standaardfiches voor delen 2 tot 5 opladen.

Word-formulier
Als het werken met het e-loket voor jou te veel problemen geeft, kan je je aanvraag voor goedkeuring van deel 1: Verkenning van een natuurbeheerplan ook invullen op een word-formulier. Let op: het formulier voor een natuurbeheerplan type 1 verschilt van het formulier voor een natuurbeheerplan type 2 tot 4.

Als ondersteuning bij het overleg-proces om deel 1: Verkenning op te stellen van een natuurbeheerplan type 2 -4 stelt het ANB een draaiboek ter beschikking, dat vrijblijvend gevolgd kan worden.

Je vult dit formulier in en stuurt het per mail of via de post naar het aanspreekpunt voor natuurbeheerplannen in jouw provincie.

Het formulier moet nog niet volledig afgewerkt zijn.  De dossierbehandelaar van het ANB zal contact met je opnemen om een overleg te plannen, indien dat nodig blijkt uit de gegevens. De dossierbehandelaar beslist of er intern binnen ANB een pre-advies moet gevraagd worden.
 

Goedkeuringsprocedure deel 1 Verkenning 

(voor alle types natuurbeheerplannen)


Rood= procedurestap voor de indiener

Groen= procedurestap bij ANB

Oranje = procedurestap bij een andere instantie

Bij de goedkeuring van deel 1 Verkenning worden volgende punten beoordeeld:

  1. De keuze voor één van de vier types. Komt deze keuze overeen met  de wettelijke bepalingen  i.v.m. het minimale type (ND art. 16ter, §2 en §3) ?
  2. Is het globale kader (gekozen natuurstreefbeelden en de invulling van de drie functies) in overeenstemming met de keuze van het type?
  3. Zijn de gekozen natuurstreefbeelden in overeenstemming met het managementplan Natura 2000, het natuurrichtplan en het soortenbeschermingsprogramma?
  4. Voorziet het werkplan voor de inventarisatie de meest aangewezen inventarisaties om de doelen te kunnen uitwerken?

De beheerder van het terrein kan tegen de beslissing over deel 1 Verkenning een gemotiveerd beroep instellen bij de minister binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de kennisgeving.