Deel 1: verkenning

Deel 1: verkenning

Natuurbeheerplan type één, deel 1

Voor de aanvraag voor goedkeuring van deel 1: Verkenning van een natuurbeheerplan van type 1 is voorlopig enkel een word-formulier ter beschikking:

Je vult dit formulier in en stuurt het per mail of via de post naar het aanspreekpunt voor natuurbeheerplannen in jouw provincie.

Het formulier moet nog niet volledig afgewerkt zijn.  De dossierbehandelaar van het ANB zal contact met u opnemen om een overleg te plannen, indien dat nodig blijkt uit de gegevens.

Het ANB werkt momenteel aan een webapplicatie voor het opstellen van deel I verkenning. Daarin zullen o.m. automatisch een reeks kaarten gegenereerd worden en waar mogelijk de gegevens afgeleid worden over de ligging in beschermde zones inzake Natuur en Onroerend erfgoed. Zodra deze webapplicatie voor het publiek beschikbaar is zal hierover hier de nodige info verschijnen.

Natuurbeheerplan type twee, drie of vier, deel 1

Voor de aanvraag voor goedkeuring van deel 1: Verkenning van een natuurbeheerplan van type twee, drie of vier is voorlopig enkel  een word-formulier ter beschikking. Als ondersteuning bij het overleg-proces om deel 1: Verkenning op te stellen stelt het ANB een draaiboek ter beschikking, dat vrijblijvend gevolgd kan worden.

Je vult dit formulier in en stuurt het per mail of via de post naar het aanspreekpunt voor natuurbeheerplannen in jouw provincie.

Het formulier moet nog niet volledig afgewerkt zijn.  De dossierbehandelaar van het ANB zal contact met u opnemen om een overleg te plannen, indien dat nodig blijkt uit de gegevens. De dossierbehandelaar beslist of er intern binnen ANB een pre-advies moet gevraagd worden.

Het ANB werkt momenteel aan een webapplicatie voor het opstellen van deel I verkenning .  Daarin zullen o.m. automatisch een reeks kaarten gegenereerd worden en waar mogelijk de gegevens afgeleid worden over de ligging in beschermde zones inzake Natuur en Onroerend erfgoed. Zodra deze webapplicatie voor het publiek beschikbaar is zal hierover hier de nodige info verschijnen.

Goedkeuringsprocedure deel 1 Verkenning 

(voor alle types natuurbeheerplannen)


Rood= procedurestap voor de indiener

Groen= procedurestap bij ANB

Oranje = procedurestap bij een andere instantie

Bij de goedkeuring van deel 1 Verkenning worden volgende punten beoordeeld:

  1. De keuze voor één van de vier types. Komt deze keuze overeen met  de wettelijke bepalingen  i.v.m. het minimale type (ND art. 16ter, §2 en §3) ?
  2. Is het globale kader (gekozen natuurstreefbeelden en de invulling van de drie functies) in overeenstemming met de keuze van het type?
  3. Zijn de gekozen natuurstreefbeelden in overeenstemming met het managementplan Natura 2000, het natuurrichtplan en het soortenbeschermingsprogramma?
  4. Voorziet het werkplan voor de inventarisatie de meest aangewezen inventarisaties om de doelen te kunnen uitwerken?

De beheerder van het terrein kan tegen de beslissing over deel 1 Verkenning een gemotiveerd beroep instellen bij de minister binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de kennisgeving.