Het nieuwe Natuurbeheerplan (geldig van 28/10/2017)

Het nieuwe Natuurbeheerplan (geldig van 28/10/2017)

De wettelijke basis voor het natuurbeheerplan is het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, verder Natuurdecreet genoemd, met name art. 16bis tot 16duodecies.  De principes van het geïntegreerd natuurbeheer zijn opgenomen in hetzelfde decreet in een nieuw ingevoegd hoofdstuk IIIbis, ‘geïntegreerd beheer ten behoeve van het natuurbehoud’ (ND art. 12bis tot 12 novies).

De concrete uitwerking van het natuurbeheerplan wordt geregeld via:

De fiscale voordelen voor een natuurbeheerplan worden geregeld in het Ontwerp van decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen. Dit ontwerp van decreet werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering op 10 oktober 2017. Voor het in werking kan treden moet het nog bekrachtigd worden door het Vlaams parlement.