Laureaten projectoproep bebossing 2014

Laureaten projectoproep bebossing 2014

Vlaams minister Joke Schauvliege keurde acht nieuwe bebossingsprojecten goed, voor een totaalbedrag van 222.456 euro. Het geld komt uit het bossencompensatiefonds, geld dat bedoeld is om ontbossing elders te compenseren. Het zijn projecten van gemeenten en provincies die reageerden op de jaarlijkse oproep van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om gronden aan te kopen die nog niet bebost zijn. Vlaanderen krijgt er zo binnenkort bijna 11 hectare bos bij.

Op basis van de beoordelingscriteria uit de infobundel werd net als bij de vorige edities de 15/20 grens toegepast voor subsidiëring. ANB selecteerde acht laureaten uit de ontvangen inzendingen. Projecten die deel uitmaken van de realisatie van stadsrandbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven kregen voorrang, net als projecten gelegen in Speciale Beschermingszones (SBZ). Dit zijn gebieden met unieke topnatuur die extra aandacht vragen.

De laureaten zijn: Zedelgem, Aalst, Jabbeke, Provincie West-Vlaanderen, Sint-Niklaas Puitvoet, Sint-Niklaas Ter Beke, Bilzen en Keerbergen.
In Aalst en Sint-Niklaas (Puitvoet) gaat het om stadsrandbossen, in Jabbeke (uitbreiding Maskobos) , West-Vlaanderen (uitbreiding provinciedomein De Gavers) en Zedelgem gaat het om lokale bosuitbreiding, in Keerbergen betreft het een geboortebos en in Sint-Niklaas (Ter Beke) een speelbos. In Bilzen vormt de ecologisch verantwoorde bosuitbreiding een onderdeel van de bovenlokale natuurlijke structuur en draagt het bij tot de specifieke instandhoudingsdoelen. In totaal gaat het om een oppervlakte van 10,40 hectare en een bedrag van 222.456,20 euro. Het kleinste project heeft een oppervlakte van 0,684ha, het grootste 2,2108 ha.

 • Zedelgem
  Het project betreft een uitbreiding van het volledige natuurgebied Hoogveld (aankoop van de onbeboste terreinen geselecteerd in kader van deze projectoproep in 2012), verankerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het project beoogt de ontwikkeling van de landschappelijke en recreatieve hoofdas onder meer via verbinding via trage wegen van de oostelijke bosgordel van Groot-Zedelgem (Plaisiersbos- Hoogveld- Merkemveld- Kasteelpark te Loppem).
   
 • Aalst
  Het project is verankerd in het bredere bosuitbreidingsproject stadsrandbos Erembald. Met de realisatie van het stadsbos is het de bedoeling bestaande waardevolle bossen beter te bufferen en naburige bosmassieven (Dendervallei en Kravaalbos, Kluisbos) met elkaar te verbinden. Het stadsbosproject, als versterking van de recreatieve en natuurlijke structuur van het stedelijk gebied, is opgenomen in het bindend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Aalst en verankerd op Vlaams niveau in het ‘Strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos’.
   
 • Jabbeke
  Project kadert binnen de uitbreiding van het Maskobos (natuurreservaat) en gelegen binnen het RUP Begraafplaats Aartrijksesteenweg. Met deze bosuitbreiding wordt een ontbrekende verbinding gerealiseerd tussen twee bosgebieden. Het project kadert binnen de gewestelijke visie in het AGNAS. Het project kent vooral een ecologische meerwaarde (zone met laagdynamisch medegebruik en stiltegebied).
   
 • Provincie West-Vlaanderen
  Het betreffende perceel ligt binnen de uitbreidingsperimeter van provinciedomein De Gavers (belangrijk groengebied in de Kortrijkse regio) en kadert binnen verschillende provinciale beleidsprogramma’s en milieubeleidsplannen sinds 1994. Het in opmaak zijnde RUP voor de omgeving van De Gavers zal de aanpalende gronden van het domein herbestemmen. Het project heeft vooral een ecologische meerwaarde.
   
 • Sint-Niklaas Puitvoet
  Dit project kadert in de realisatie en uitbreiding van het stadsbos Puitvoet (gronden binnen dit project werden ook reeds geselecteerd binnen deze projectoproep in 2011). Puitvoet bevindt zich binnen de afbakeningslijn van het regionaal stedelijk gebied zoals opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas’. Verder ook opgenomen in het provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (Puitvoet is een groene stapsteen op de beboste dekzandrug Maldegem-Stekene en het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Niklaas als onderdeel van de Z-vormige bosstructuur en ontwikkeling tot volwaardig stadsbos. Project heeft vooral een hoge recreatief-maatschappelijke meerwaarde (nabijheid jeugdbewegingen, sportverenigingen, kampeerterreinen…).
   
 • Sint-Niklaas Speelbos Ter Beke
  De percelen maken deel uit van de realisatie van een toekomstig speelbos (totaal 3,2ha, gespreid over verschillende jaren) en zijn onderdeel van het RUP Ter Beke (nog goed te keuren door de Vlaamse Regering), totaal goed voor een groene speelzone van 8,4ha. Binnen dit RUP is een bestemmingswijziging voorzien van woonuitbreidingsgebied naar zone voor speelbos. Voorafgaand aan het RUP Ter Beke werd een onderzoek uitgevoerd naar de meest geschikte locatie voor de ontwikkeling van een speelbos. Het belang van speelbossen, vooral in de omgeving van Sinaai is ook opgenomen in het Jeugdbeleidsplan 2011-2013. Project heeft vooral een hoge recreatief-maatschappelijke meerwaarde (nabijheid 3 jeugdverenigingen en 2 scholen).
   
 • Bilzen
  Het aan te planten bos kadert binnen een verbindingsfunctie tussen het boscomplex van de Schoonbeek en Munsterbilzen en het SBZ-gebied van Munsterbos (E309) en het SBZ-gebied van de bovenloop van de Demervallei. Deze ecologisch verantwoorde bosuitbreiding vormt een onderdeel van de bovenlokale natuurlijke structuur (belang in kader van de natuurdoelen).
   
 • Keerbergen
  Het project beoogt de aanleg van een geboortebos. Het herwerkte bebossingsvoorstel accentueert de typische geomorfologie van de omgeving die bestaat uit een grote fossiele meander (natuurreservaat ‘De Broekelei’) met binnenin rivierduinen (waaronder dit terrein) en langs de rand een stuifduinengordel. Dit maakt de locatie voornamelijk ecologisch relevant. De aanvraag kadert binnen het ontwerp AGNAS RUP voor de Dijlevallei (hierin is voorzien dit terrein te herbestemmen naar natuurgebied met overdruk VEN).

De middelen voor deze projecten komen uit het Bossencompensatiefonds. Lokaal wordt er nieuw bos aangeplant, ter vervanging van bossen die elders ontbost zijn. Het vergunnen van een ontbossing is namelijk gekoppeld aan de plicht om het verlies aan bos te compenseren. Bossencompensatie kan gebeuren in natura, door aanleg van een compenserende bebossing of via het storten van een bosbehoudsbijdrage in het Bossencompensatiefonds. Met de middelen van het Bossencompensatiefonds koopt de Vlaamse overheid zelf gronden aan om te bebossen en via deze projectoproep kunnen ook lokale besturen bosuitbreidingsprojecten realiseren.


Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Katrin Goyvaerts
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
Tel: 02 553 81 06
katrin.Goyvaerts@lne.vlaanderen.be