Subsidieregelingen dossiers goedgekeurd tot eind 2014

Subsidieregelingen dossiers goedgekeurd tot eind 2014

Opgelet: Deze subsidieregeling is afgelopen. Het is tijdelijk niet mogelijk een subsidieaanvraag voor herbebossing in te dienen. Op korte termijn vindt u hier meer informatie over de nieuwe subsidieregeling die goedgekeurd is, samen met een aanvraagformulier. Er wordt vanaf nu gewerkt met indienperiodes, waarbij de eerste zal aflopen op 1 mei 2016. Daarna zullen de dossiers gequoteerd worden volgens de selectiecriteria. Enkel dossiers die voldoen aan de minimale vereiste score komen in aanmerking voor goedkeuring.   

Wanneer je bebost of herbebost en daarvoor inheemse boomsoorten gebruikt, krijg je van de overheid een subsidie. Die is bedoeld als stimulans om te kiezen voor boomsoorten die ecologisch het best geschikt zijn. Je kunt een subsidie krijgen voor beplanting, bezaaiing of natuurlijke bosverjonging. Met natuurlijke bosverjonging bedoelt men dat er spontaan of nadat je het terrein hebt voorbereid, een nieuwe generatie bomen of struiken groeit. Bebossing in het kader van compensatie geeft geen aanspraak op subsidies. 

Wie kan de subsidies aanvragen?

Eigenaars van openbare bossen en privébosbeheerder kunnen subsidies aanvragen. Je kunt natuurlijk ook samen met één of meer collega-beheerders een subsidie aanvragen. In dat geval duid je een gevolmachtigde aan. Wanneer je lid bent van een bosgroep kan de bosgroep de subsidieaanvraag opmaken en in jouw naam indienen.

Voorwaarden voor subsidies

Wil je aanspraak maken op de subsidie, dan moet je de volgende voorwaarden naleven: 

  • Je moet inheemse boomsoorten gebruiken uit onderstaande tabel. Grove den wordt als een inheemse soort beschouwd, maar je krijgt er geen subsidie voor wanneer je grove den plant na kaalkap van inheems loofhout. 
  • De oppervlakte die je beplant, bezaait of natuurlijk verjongt, moet minstens 0,5 hectare groot zijn. Ze mag uit verschillende stukken – eventueel van verschillende bosbeheerders – van minstens 10 are bestaan, maar die stukken mogen niet verder dan 1 kilometer van elkaar verwijderd liggen. 
  • Wanneer je bebost als compensatie voor een ontbost gebied, maak je geen aanspraak op subsidie. 

Minstens voor twintig jaar bebossen

Je bent verplicht om het terrein voor minstens twintig jaar bebost te laten. Als je de beboste percelen toch kapt, kaalslaat, rooit of ontbost, dan moet je de subsidies terugstorten. De aanvrager van de subsidie verbindt er zich toe geen andere subsidie aan te vragen voor de (her)bebossing van hetzelfde terrein. 

Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald?

Het precieze subsidiebedrag hangt van veel factoren af. Het bedrag is in elk geval afhankelijk van de oppervlakte die je beplant en van de gebruikte boomsoort. 

Aanplantingssubsidie

Iedereen ontvangt een basissubsidie voor aanplanting. De concrete bedragen hangen af van de aangeplante boomsoort. 

Bij de aanvraag tot uitbetaling van de eerste subsidieschijf moet je een leveranciersdocument (vroeger ook wel herkomstattest genoemd) toevoegen voor voormelde soorten, met uitzondering van wilg en olm. Dit document moet je steeds meegeleverd krijgen door de kweker (overeenkomstig de Europese richtlijn 1999/105/EG). Plantgoed waarvoor dit document niet kan voorgelegd worden, wordt niet gesubsidieerd. Laat de kweker dan ook voor je aankoop weten dat je plantgoed van een erkende herkomst (= zaadbestand) zoekt voor aanplant van een bos en dat je zo’n leveranciersdocument nodig hebt! Het document van de leverancier moet je ook meeleveren voor de overige soorten waarvoor een subsidie voor aanbevolen herkomst (zie verder) wordt aangevraagd (vb autochtone struiken). Op basis van dit leveranciersdocument controleert de administratie of het een aanbevolen herkomst betreft. 

Extra subsidies

Extra subsidies voor een neven- of onderetage 

Je kunt aanspraak maken op een extra subsidie van 500 €/ha wanneer de hoofdboomsoort met 10 tot 25 % secundaire boom- of struiksoorten wordt bijgemengd. 

Boom- en struiksoorten die in aanmerking komen voor subsidiëring als neven- of onderetage:

Soorten waarbij geen advies van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) vereist is:

De soorten die in aanmerking komen voor subsidie als hoofdboomsoort:
 
1.vlier (Sambucus nigra) 
2.lijsterbes (Sorbus aucuparia) 
3.hazelaar (Corylus avellana) 
4.vuilboom (Frangula alnus) 
5.Gelderse roos (Viburnum opulus) 

Soorten die alleen in aanmerking komen voor subsidie op voorwaarde dat het INBO voorafgaandelijk een gunstig advies verleent. Dit advies doet uitspraak over het voorkomen van de voorgestelde soort in de betreffende fytogeografische regio, over de standplaatsgeschiktheid voor de voorgestelde soort en over de autochtoniteit van het plantmateriaal: 

1.wilg (Salix spp.) 
2.kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) 
3.rode kornoelje (Cornus sanguinea) 
4.vogelkers (Prunus padus) 
5.Spaanse aak (Acer campestre) 
6.eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 
7.sleedoorn (Prunus spinosa) 
8.wilde rozen (Rosa spp.) 

Soorten die alleen uitzonderlijk in aanmerking komen voor subsidie op voorwaarde dat het INBO voorafgaandelijk een gunstig advies verleent en op voorwaarde dat de in het advies vastgelegde voorwaarden nageleefd worden: 

1.hulst (Ilex aquifolium) 
2.wegedoorn (Rhamnus catharticus) 
3.andere meidoornsoorten (Crataegus spp.) 
4.duindoorn (Hippophae rhamnoides) 
5.wilde appel (Malus sylvestris) 
6.wilde peer (Pyrus pyraster) 
7.mispel (Mespilus germanica) 
8.taxus (Taxus baccata) 
9.jeneverbes (Juniperus communis) 
10.fladderiep (Ulmus laevis)

Extra subsidies voor aanbevolen herkomsten 

Bij gebruik van plantgoed van een aanbevolen herkomst kun je aanspraak maken op een bijkomende subsidie van 250 €/ha. Aanbevolen herkomsten zijn geselecteerd uit de erkende herkomsten (dus degene die met een leveranciersdocument verkocht worden). Het zijn nakomelingen van bomen die getoond hebben dat ze in onze streken goed groeien en goede bosbouwkundige eigenschappen hebben. Ook autochtone bomen en struiken staan op deze lijst. Meer info over autochtone bomen en struiken.

Meer informatie over aanbevolen herkomsten vind je in de folder over aanbevolen herkomsten die je terugvindt op contactpunt.inbo.be. Hierin is ook de recentste lijst van aanbevolen herkomsten opgenomen.