Compensatiesteun voor de bescherming van nesten en jongen van bedreigde broedvogelsoorten op landbouwpercelen

Compensatiesteun voor de bescherming van nesten en jongen van bedreigde broedvogelsoorten op landbouwpercelen

Ook in 2021 bestaat er opnieuw een compensatieregeling voor de bescherming van bedreigde Vlaamse vogelsoorten die geregeld op de grond broeden op landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn. Weliswaar werd deze uitgebreid met 4 soorten ten opzichte van de vorige jaren.

Het gaat om de bruine kiekendief, grauwe kiekendief, blauwe kiekendief, steppekiekendief, velduil, kwartelkoning, grauwe gors, grutto en wulp. Indien nesten en jonge vogels van deze soorten niet beschermd worden, lopen ze een groot risico om weggemaaid te worden tijdens maai- of oogstwerkzaamheden. Voor de kwartelkoning geldt dit ook voor volwassen vogels die hun verenkleed wisselen tijdens de rui. De compensatieregeling maakt het mogelijk om snel in te spelen op een waargenomen broedgeval en de betrokken landbouwer te vergoeden voor de gederfde inkomsten en extra inspanningen die geleverd worden als ter bescherming van deze vogelsoorten pas na de gebruikelijke datum gemaaid of geoogst wordt. 

De regeling werkt via een compensatiesteun voor nestbescherming, die hieronder beschikbaar is. Voor elke soort wordt hierin beschreven aan welke vereisten de waarneming moet voldoen en welke voorwaarden moeten nageleefd worden om het nest, de jongen of het territorium van de vogels te beschermen. Iedereen die een broedgeval van één of meerdere doelsoorten waarneemt op een regulier landbouwperceel, kan met deze steun naar de landbouwer die dit perceel bebouwt stappen. Dit kan helpen hem of haar te overtuigen om deze zeldzame vogelsoorten mee te beschermen. Uiteraard kunnen ook landbouwers die zelf één van deze vogelsoorten met een nest of territorium waarnemen, zo’n regeling aanvragen. Een aanvraagformulier maakt deel uit van de compensatiesteun en is hieronder ook apart beschikbaar. Als dit correct werd ingevuld en de waarneming onafhankelijk bevestigd werd door een werknemer van Natuur en Bos, INBO of VLM, eventueel in samenspraak met een lokale vrijwilliger, krijgt de landbouwer een ontvankelijkheidsverklaring toegestuurd. Deze ontvankelijkheidsverklaring geeft ook de garantie dat de steun zal uitbetaald worden binnen de perken van de beschikbare kredieten.


Met ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het LIFE-project 'Belgian Nature Integrated Project’ (LIFE 14 IPE BE002 BNIP).