Pers & nieuws

Pers & nieuws

Journalisten kunnen terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
M. +32 (0)2 553 81 32
marielaure.vanwanseele@vlaanderen.be

 • 23/02

  Update werken Schoonbeek

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  23/02

  Update werken Schoonbeek

  Update werken Schoonbeek

  De exploitatie in de bossen van Schoonbeek is afgelopen. We hadden gehoopt dat de herstelwerken sneller uitgevoerd hadden kunnen worden, maar de duur van de exploitatiewerken en de weersomstandigheden hebben ons parten gespeeld.

  Wat is er nog nodig na de exploitatie?

  • Door de storm van 18 januari zijn er een aantal bomen omgewaaid. In een groot deel van de bossen in de Limburgse en Antwerpse Kempen was dat het geval, zeker niet alleen in Schoonbeek. Omdat het aantal omgewaaide bomen hier klein is en omdat we nieuwe verstoring willen beperken, hebben we ervoor gekozen de bomen niet te verkopen, maar ze ter plaatse te laten liggen voor dood hout. Dood hout maakt deel uit van goed bosbeheer: het is nodig voor talrijke planten, dieren, paddenstoelen en bacteriën die het als woonplaats of voedselbron gebruiken, en draagt zo dus bij aan de biodiversiteit. Meteen ook de reden waarom we een deel van het kroonhout van de exploitatie laten liggen: het is goed voor het ecosysteem, ook al ziet het er, zeker vlak na de werken, niet zo ‘ordelijk’ uit. De grotere stukken kroonhout nemen een aantal vrijwilligers voor hun rekening. Waar er bomen gevaarlijk hingen na de storm, hebben onze groenarbeiders ze neergelegd en waar ze op paden lagen, zijn de paden terug vrij gemaakt.
  • De firma Vandervelden gaat in maart in opdracht van het ANB een aantal inheemse bomen en struiken aanplanten om meer variatie in het bos te krijgen.
  • Het belangrijkste: de firma Heylen gaat op korte termijn starten met het herstel van de wegen. Dit is inderdaad hoognodig. Door de aanhoudende regen na de machinewerken is de toestand van de wegen nog verslechterd. De natte toestand van de wegen maakt ook dat herstel heel moeilijk is: zolang de wegen zo modderig zijn, is het terug opmaken van een bosweg bijna niet mogelijk. Door het recent drogere weer kunnen we hier eindelijk mee aan de slag: in maart gaan we de wegen met verharding, zoals het fietspad en 2 centrale assen die elkaar kruisen, terug opgemaakt worden. Tenzij natuurlijk de vrieskou van eind februari lang blijft aanhouden, dan kan er ook niet gewerkt worden. De zandwegen zullen met een schaaf gelijk getrokken worden, maar echt goed kunnen die er pas weer bij liggen als ze nog verder kunnen opdrogen. Aanvullend zullen een aantal grachten in opdracht van de stad weer geruimd worden om het water op de wegen goed te laten afvoeren.

  We hopen dat het grootste ongemak op die manier spoedig van de baan zal zijn. Bedankt voor jullie begrip.

   

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Update werken Schoonbeek
  Update werken Schoonbeek
 • 23/02

  Meerdaalwoud koppelt Europese topnatuur aan verhoogde natuurbeleving

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  23/02

  Meerdaalwoud koppelt Europese topnatuur aan verhoogde natuurbeleving

  Meerdaalwoud koppelt Europese topnatuur aan verhoogde natuurbeleving

  Drie Vlaamse overheidsdiensten - het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Departement Omgeving (DOMG) bundelen hun krachten om de natuur- en belevingswaarde van  het Meerdaalwoud en het Heverleebos ten zuiden van Leuven een nieuwe boost te geven. Hiermee wordt tegen 2019 de laatste fase uitgevoerd van het Structuurplan Meerdaalwoud, waaraan in totaal 20 jaar zal gewerkt zijn.

  Eerste fase: avontuurlijke inrichting

  In een eerste fase krijgt de onthaalpoort Torenvalk een eigentijdse inrichting met een interactieve uitkijktoren, een avontuurlijk speelbos en een losloopzone voor honden met hun baasje. Deze nieuwe investering van circa 500.000 euro schept heel wat nieuwe mogelijkheden om één van de mooiste en grootste loofbossen van Vlaanderen op een avontuurlijke wijze te ontdekken. Diverse lokale verenigingen werken samen met het ANB dit aanbod uit. Samen met de gemeente Oud-Heverlee verzorgt het ANB ook de maximale toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. De officiële opening is voorzien in de zomer van 2018 en sluit aan bij de tweede fase. 

  Tweede fase: wandel-, fiets- en ruiterparadijs

  In die tweede fase wordt tegen de zomer van 2019 een houten fiets- en wandelbrug en een ecorecreaduct gebouwd. De N25 en N251 bleven heel lang een belangrijke barrière voor mensen en dieren in het Meerdaalwoud en het Heverleebos. Het tegengaan van die versnippering wordt nu eindelijk optimaal afgerond. Het Departement Omgeving en het Agentschap voor Natuur en Bos hebben de landschappelijke en ecologische aspecten bekeken en het Agentschap Wegen en Verkeer heeft gefocust op de verkeersveiligheid. Met deze nieuwe investering van circa 4 miljoen euro wordt het bos een echt wandel-, fiets- en ruiterparadijs waarbij ook dieren veilig over de N25 heen kunnen.

  Joke Schauvliege, Vlaams minister van Natuur: “Het gebied kent nu reeds jaarlijks meer dan een half miljoen bezoekers en het is vooral geliefd voor de prachtige uitzichten, zeldzame flora en fauna, speelbossen, bivakzones en bbq-plekken. Door de inrichting van de onthaalzone en de ontsnipperingsmaatregelen wil ik ervoor zorgen dat dit prachtig gebied zich verder volop kan ontwikkelen.”

  Derde fase: fietsvriendelijke verbinding met Leuven

  De derde fase zal starten in de winter van 2018/2019 en voorziet in meer dan 7 km fietspaden die het bos en de woonkernen van o.a. Vaalbeek en Blanden veilig en aangenaam zullen verbinden met de stad Leuven. De N251 wordt omgevormd tot een 50 km zone met vijf veilige oversteekplaatsen voor mens en dier.  Ook hier heeft een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende Vlaamse overheidsdiensten een integrale aanpak opgeleverd. De afwerking van deze fase (investering van circa 3,5 miljoen euro) is voorzien eind 2019.

  Bij de planning van de werken is er bijzondere aandacht besteed aan een vlotte verkeersdoorstroming.  Zo werd de uitvoeringstermijn beperkt tot 330 werkdagen en is voorzien dat het verkeer over de N25 van en naar Wallonië tijdens de gehele uitvoeringstermijn in beide richting ongehinderd kan blijven doorgaan.

  Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit: “Dit is een investering voor mens én dier “Ik spreek van ‘de schande van de 400’ als het gaat over menselijke slachtoffers, maar elk jaar worden ook zo’n 8.8 miljoen dieren verkeersslachtoffer. De veilige oversteekplaatsen en de comfortabele fietsinfrastructuur maken van Meerdaalwoud een speeltuin voor iedereen.”

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Meerdaalwoud koppelt Europese topnatuur aan verhoogde natuurbeleving
  Meerdaalwoud koppelt Europese topnatuur aan verhoogde natuurbeleving
 • 22/02

  Verpachting jachtrecht Bilzen

  Jacht

  22/02

  Verpachting jachtrecht Bilzen

  Verpachting jachtrecht Bilzen

  Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid gaat over tot de verpachting in openbare zitting van het jachtrecht op everzwijn op 90,0375 ha gronden verdeeld over 2 loten.

  • Lot 1: Groenendaal - 60,6395 ha
  • Lot 2: Zangerheide - 29,3980 ha, beiden gelegen op het grondgebied van de gemeente Bilzen.

  De aanbesteding  vindt plaats op donderdag 8 maart in het Vlaams Administratief Centrum, Zaal 1A11., Koningin Astridlaan 50 bus 5 te 3500 Hasselt. De zitting wordt geopend om 10 uur.

  Download volgende documenten:

  Jacht
  Verpachting jachtrecht Bilzen
  Verpachting jachtrecht Bilzen
 • 21/02

  Herstel van een waardevolle duinpanne

  Natuurbeheer

  21/02

  Herstel van een waardevolle duinpanne

  Herstel van een waardevolle duinpanne

  Binnenkort start het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) met de afbraak van tennisvelden en een minigolfterrein in de Simliduinen in Nieuwpoort. Dat natuurherstel is nodig om een vochtige duinpanne, de zogenaamde Matuvupanne te herstellen.

  Tot ongeveer 1960 was dit deel van de Simliduinen een ongerept natuurgebied met stuivende duinen en vochtige duinpannen. Maar kort erna verdween een van die bloemrijke duinpannen onder asfalt voor de aanleg van tennisvelden en een minigolfterrein. Die constructies en kunstmatige aanplantingen worden nu verwijderd om de vroegere duinpanne te herstellen.

  Vooraleer het ANB start met de profilering van het terrein, zal de werfzone tijdelijk nog gebruikt worden om het grondwater dat voor de aanleg van een nabijgelegen ondergrondse parking wordt opgepompt, opnieuw te infiltreren. De infiltratie van het opgepompte grondwater is noodzakelijk om de natuurlijke grondwatervoorraad van de duinen te behouden. Het hoge natuurlijke grondwaterniveau is onontbeerlijk voor heel wat typische vochtafhankelijke planten en dieren van duinpannen. Daarna zal het terrein opnieuw geprofileerd worden tot een niveau dat een natuurlijke duinpanne benadert.

  Vochtige duinpannen vormen een zeldzaam natuurlijk milieu voor talrijke bijzondere plant- en diersoorten, waaronder verschillende soorten orchideeën zoals moeraswespenorchis, vleeskleurige orchis en rietorchis. Ook de rugstreeppad, waarvan de mannetjes een ratelende roep produceren, voelt zich prima in vochtige duinpannen.

  Matuvu? Raar West-Vlaams? Het aanpalende gebouw van de duinpanne, werd ooit uitgebaat als de feestzaal Matuvu. Matuvu komt van m’as-tu vu? of heb je me gezien? Omdat de herstelde duinpanne al na enkele jaren bijzonder fraai en bloemrijk zal ogen, blijft dat een passende naam: de Matuvupanne dus.

  De Similiduinen maken deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk en vochtige duinpannen zijn belangrijke te beschermen leefgebieden. De natuurherstelwerken worden mee bekostigd door de Europese Unie in het kader van het Interreg V-project VEDETTE (voor een duurzaam eco-toeristisch territorium), dat zich uitstrekt van de kustduinen tussen Duinkerke (Frankrijk) en Westende (België).

  Natuurbeheer
  Herstel van een waardevolle duinpanne
  Herstel van een waardevolle duinpanne
 • 20/02

  Waakzaamheid voor ziekten bij grofwild, vossen en vleermuizen

  Overlast en schade

  20/02

  Waakzaamheid voor ziekten bij grofwild, vossen en vleermuizen

  Waakzaamheid voor ziekten bij grofwild, vossen en vleermuizen

  Passieve bewaking is belangrijk omdat dood aangetroffen dieren met een andere doodsoorzaak dan verkeer of jacht fungeren als de eerste verklikkers van pathogenen die mogelijk een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (zoals bv. rabiës, brucellose), landbouweconomie (zoals bv. klassieke en Afrikaanse varkenspest, brucellose, rundertuberculose) of natuurbehoud (zoals bv. chytridiomycose). 

  ANB start nu een samenwerking op met 5 provinciale Opvangcentra voor wilde dieren, met Diergezondheidszorg Vlaanderen en met de laboratoria van het CODA en de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent voor de passieve bewaking van ziekten bij in het wild levende dieren in  Vlaanderen. Zo kan het agentschap kort op de bal spelen en snel gepaste maatregelen nemen indien een belangrijke infecties zou opduiken in Vlaanderen. Bij deze passieve bewaking worden de kadavers ingezameld voor epidemiologische analyse. De passieve bewaking start voor everzwijnen, reeën, moeflons, edelherten, damherten, vossen, vleermuizen, amfibieën en vogels.

  Elke burger (wandelaar, jager, natuurliefhebber, eigenaar, …) kan abnormale sterfte van grofwild (ree, everzwijn, moeflon, edelhert, damhert) en van vossen in Vlaanderen telefonisch melden aan de provinciale aangeduide Opvangcentra voor Wilde dieren (VOC) (zie onderstaande tabel). Na de melding zal een medewerker van dat VOC ter plaatse komen en nagaan of het kadaver voldoet aan welomschreven criteria voor zogenaamde ‘abnormale sterfte’. Indien dat het geval is, wordt het kadaver ingezameld voor een autopsie en voor verder onderzoek.

  De 5 provinciale meldpunten voor de passieve bewaking:

  Regio/provincie

  Opvangcentrum voor wilde dieren (VOC)

  Telefoonnr

  Adres

  Vlaams-Brabant

  VOC Malderen

  052 33 64 10

  Boeksheide 51, 1840 Malderen

  Limburg

  VOC Natuurhulpcentrum Opglabbeek

  089 85 49 06

  Industrieweg Zuid 2051, 3660 Opglabbeek

  Antwerpen

  VOC Brasschaat-Kapellen

  0473 48 48 97

  Holleweg 43, 2950 Kapellen

  Oost-Vlaanderen

  VOC Merelbeke

  09 230 46 46

  Liedermeersweg 14, 9820 Merelbeke

  West-Vlaanderen

  VOC Oostende

  059 80 67 66

  Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende

  Wanneer je een dode vleermuis of amfibie in Vlaanderen vindt waarvan het kadaver relatief vers is én intact is zonder traumatische doodsoorzaak (dus geen kadavers die zijn aangepikt door dieren, géén verdronken amfibieën, geen aangereden amfibieën), breng je deze steeds (op voorwaarde dat het kadaver nog niet in een verregaande staat van ontbinding verkeert) best naar één van de Opvangcentra voor Wilde dieren (VOC) uit de bovenstaande tabel zodat de doodsoorzaak wordt onderzocht.

  Let wel op bij het manipuleren van een vleermuiskadaver. Vleermuizen kunnen infecties met zich meedragen die ook op de mens kunnen worden overgedragen. Gezien het (kleine) risico op rabiës, is het noodzakelijk dat er volgens een strikt veiligheidsprotocol gewerkt wordt om humane besmetting te voorkomen:

  • Doe wegwerphandschoenen aan
  • Verzeker je ervan dat de vleermuis dood is en dus niet meer kan bijten
  • Plaats de vleermuis in een plastieken zakje
  • Plaats het zakje in een kartonnen of plastiek doosje
  • Trek de wegwerphandschoenen binnenstebuiten en gooi ze in het doosje
  • Overhandig het kadaver aan 1 van de 5 deelnemende Opvangcentra voor Wilde dieren voor verder onderzoek door ANB.

  Verpak een amfibiekadaver in een dubbele plastic zak of berg het op in een plastiek doosje.

  Elke burger (wandelaar, jager, natuurliefhebber, eigenaar, …) kan tenslotte ook abnormale sterfte van vogels in Vlaanderen telefonisch melden en dit moet gebeuren aan het gratis telefoonnummer van het ‘call center vogelgriep’: 0800/99777. Dode vogels dien je dus aan dit callcenter te melden en niet rechtstreeks aan de Opvangcentra voor wilde dieren uit bovenstaande tabel. Alvast bedankt voor jullie waakzaamheid en medewerking.

  Overlast en schade
  Waakzaamheid voor ziekten bij grofwild, vossen en vleermuizen
  Waakzaamheid voor ziekten bij grofwild, vossen en vleermuizen
 • 08/02

  Minister Joke Schauvliege geeft aftrap voor 15 hectare nieuw bos in het Parkbos

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  08/02

  Minister Joke Schauvliege geeft aftrap voor 15 hectare nieuw bos in het Parkbos

  Minister Joke Schauvliege geeft aftrap voor 15 hectare nieuw bos in het Parkbos

  Het Parkbos groeit. De wintermaanden zijn ideaal om bomen aan te planten. Verschillende partners van het Parkbosproject zijn de komende maanden in de weer om bijkomend bos aan te planten in het Parkbos. Minister Joke Schauvliege geeft op 8 februari de aftrap voor een reeks van plantacties.

  Minister Joke Schauvliege: “Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid verwierf eind 2017 de gronden van het OCMW van De Pinte. Op die gronden, gelegen in de boskern Scheldevelde, wordt deze winter op verschillende plaatsen bos aangeplant. In Sint-Martens-Latem zal er in de Vallei van de Rosdambeek bijkomend bos aangeplant worden.”

  Leerlingen, scouts én ambtenaren helpen Parkbos ontwikkelen

  Het Agentschap voor Natuur en Bos nodigt opnieuw heel wat partners uit om mee te helpen bij de aanplantingen in het Parkbos.

  • Zo komen diverse scholen van De Pinte, Sint-Martens-Latem en Sint-Denijs-Westrem met meer dan 500 leerlingen bomen planten. Deze traditie, die gestart is in 2008 met scholen van Sint-Martens-Latem, geeft reeds een decennium de kans aan jongeren om mee het Parkbos te helpen ontwikkelen. De plantdagen gaan door op 8, 20 en 26 februari.
  • Daarnaast komen de FOS-scouts van De Pinte op 10 februari de eerste aanplantingen doen in het speelbos van De Pinte, een dag later komen ook de Scouts en Gidsen van De Pinte helpen..
  • En op 23 februari komen net als vorig jaar 250 Vlaamse ambtenaren uit het Virginie Lovelinggebouw een handje toesteken.

  Inrichting speelbos in Zwijnaarde

  Stad Gent richt in de periode 2019-2020 het speelbos in Zwijnaarde in. De zone tussen de E17, Heerweg Zuid en Mattestede zal als speelbos aangelegd worden en fungeren als groene buffer. In het voorjaar van 2018 wordt samen met de Zwijnaardse jeugd en buurtbewoners een inrichtingsplan opgemaakt. De voorbije jaren werden reeds aanplantingen uitgevoerd. Stad Gent plant nu bijkomend 2 hectare aan.

  Aanplanting bosje aan project burgerbudget

  Natuurpunt Gent ontwikkelt in het kader van het burgerbudget van de Stad Gent de loods Apolinaris en zijn omgeving om  tot een ontmoetingsplaats voor het deelgebied Rijvissche. Onlangs kochten zij een perceeltje in de buurt van de loods, waar op 10 maart 2018 samen met de gouverneur en schepen Rudy Coddens een klein bosje aangeplant zal worden, als versterking van het Hutsepotbos. De buurtbewoners zijn welkom om een boompje mee te planten!

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Minister Joke Schauvliege geeft aftrap voor 15 hectare nieuw bos in het Parkbos
  Minister Joke Schauvliege geeft aftrap voor 15 hectare nieuw bos in het Parkbos
 • 08/02

  Nieuwe begrazingsopdracht met schapen in het Vlaams natuurreservaat Kalmthoutse Heide

  Natuurbeheer

  08/02

  Nieuwe begrazingsopdracht met schapen in het Vlaams natuurreservaat Kalmthoutse Heide

  Nieuwe begrazingsopdracht met schapen in het Vlaams natuurreservaat Kalmthoutse Heide

  Reeds meer dan 40 jaar worden heideschapen ingezet bij het beheer van de Kalmthoutse Heide. Mede door deze begrazing wordt het heidelandschap open gehouden, wordt de vergrassing teruggedrongen en blijft de heide jong en vitaal.

  Begrazing op de Kalmthoutse Heide is een landschapsbeheeropdracht en is een combinatie van extensieve begrazing binnen vaste begrazingsrasters, stootbegrazing binnen tijdelijke rasters en begrazing met een gehoede kudde met herder en getrainde hond. De schapen worden volledig ingezet in functie van natuurbeheer en grazen in zeer voedselarm en geaccidenteerd terrein.

  De huidige overeenkomst loopt af na het begrazingsseizoen 2019. Vanaf 2020 starten we met een nieuwe uitbesteding. Hierbij is het de bedoeling de opdracht op te splitsen in meerdere deelopdrachten.

  Wil je mee nadenken over hoe we dit praktisch kunnen organiseren ? Of ben je mogelijk kandidaat-herder om je vanaf 2020 te engageren om mee te werken aan de schapenbegrazing op de Kalmthoutse Heide ?

  Denk met ons mee en kom op zaterdag 10 maart 2018 naar de Kalmthoutse Heide !

  Programma

  • 11u00 ontvangst met koffie en thee
  • 11u15 presentatie Begrazingsopdracht Kalmthoutse Heide
           + voorlopige insteek voor de opdrachtomschrijving
  • 11u45 vragen/discussie
  • 12u30 broodjes aangeboden door ANB
  • 13u00 terreinbezoek
  • 14u45 conclusies van de dag (binnen)
  • 15u00 einde

  Locatie: De Vroente, Putsesteenweg 129, 2930 Kalmthout

  Inschrijven via veerle.mees@vlaanderen.be

  Natuurbeheer
  Nieuwe begrazingsopdracht met schapen in het Vlaams natuurreservaat Kalmthoutse Heide
  Nieuwe begrazingsopdracht met schapen in het Vlaams natuurreservaat Kalmthoutse Heide
 • 07/02

  Openbaar onderzoek natuurbeheerplan Zwin Natuur Park

  Natuurbeheer

  07/02

  Openbaar onderzoek natuurbeheerplan Zwin Natuur Park

  Openbaar onderzoek natuurbeheerplan Zwin Natuur Park

  In 2006 besliste de Compagnie het Zoute om het Zwin te verkopen. Op 1 oktober 2006 kwam het vogelpark (18 ha) in handen van de Provincie West-Vlaanderen. Het natuurgebied, de Zwinvlakte, werd aangekocht door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse Overheid.

  De vogelkooien centraal in het provinciedomein werden omgevormd tot duinvijvers. De duinbossen rond de vogelkooien werden grotendeels behouden. In het provinciedomein werd een bezoekerscentrum met parking gebouwd op de locatie van de vroegere parking. Daarnaast werden een wandelcircuit met educatieve hutten en parking aangelegd. Het bezoekerscentrum werd officieel geopend op 10 juni 2016.

  Voor de gebieden van ANB die het provinciedomein omringen (500 ha) bestaan er al goedgekeurde natuurbeheerplannen. Voor het provinciedomein ontbrak er een natuurbeheerplan. Naast de ecologische aspecten werden ook het samengaan met het groot bezoekersaantal (200.000 op jaarbasis), het vergroten van de belevingswaarde voor kinderen  en het comfort voor minder mobiele bezoekers onderzocht.

  De voornaamste maatregelen uit het beheerplan zijn:

  • Er wordt  gestreefd naar een betere gezondheid van de Europese habitats door een gericht beheer (duingraslanden) of spontane processen (duinbos en duinvijvers).
  • In het westelijk bos worden geen vellingen voorzien. In de andere bossen worden om de 8 jaar beperkte kappingen uitgevoerd in functie van veiligheid.
  • Het maaien rond de vijvers zal pas gebeuren in oktober zodat bloemen, broedende vogels en de boomkikkers  geen schade ondervinden. Bij de maaibeurten wordt rekening gehouden met de bezoekuren zodat de bezoekers geen last hebben van de maaimachines.
  • De kapotte kunstnesten van de ooievaars worden vervangen zodat de populatie op peil blijft.
  • Om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en kinderwagens te vergroten wordt het westelijk gedeelte van het huttenparcours half verhard.
  • Langs het wandelpad worden drie belevingselementen voor kinderen voorzien. Spelenderwijs maken ze op die manier kennis met de natuur.
  • De mogelijke inplanting van een blotevoetenpad wordt onderzocht.

  Het beheerplan ligt ter inzage van 24 februari t.e.m. 24 maart  2018 in het bezoekerscentrum van het Zwin Natuur Park. De kaarten en teksten zijn eveneens te downloaden op www.west-vlaanderen.be.

  Opmerkingen en bezwaren i.v.m. beheerplan kunnen schriftelijk of per mail overgemaakt worden aan Agentschap voor Natuur en Bos t.a.v. Lieven Dekoninck Agentschap Natuur en Bos, West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2 bus 74 8200 Brugge of lieven.dekoninck@vlaanderen.be. Na de aanpassing van het beheerplan en goedkeuring door de bevoegde administraties treedt het beheersplan voor 24 jaar in werking. 

  Natuurbeheer
  Openbaar onderzoek natuurbeheerplan Zwin Natuur Park
  Openbaar onderzoek natuurbeheerplan Zwin Natuur Park
 • 06/02

  Aankondiging openbare jachtverpachting Demer- en Wingevallei

  Jacht

  06/02

  Aankondiging openbare jachtverpachting Demer- en Wingevallei

  Aankondiging openbare jachtverpachting Demer- en Wingevallei

  Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid gaat over tot de verpachting in openbare zitting van het jachtrecht op 722 ha gronden, verdeeld over 4 loten. De terreinen zijn gelegen in de Demervallei tussen Aarschot en Werchter, de Wingevallei en aangrenzende Diestiaanheuvels en de rechter oever van de Demervallei stroomopwaarts Diest.

  De aanbesteding vindt plaats op 23/02/2018 om 14u in het regiokantoor Hageland & Demervallei van het Agentschap Natuur en Bos, Hertstraat 24A, 3221 Holsbeek (Nieuwrode).

  Jacht
  Aankondiging openbare jachtverpachting Demer- en Wingevallei
  Aankondiging openbare jachtverpachting Demer- en Wingevallei