Pers & nieuws

 • 10/09

  Bestrijding invasieve struiken Oostkust

  Natuurbeheer

  10/09

  Bestrijding invasieve struiken Oostkust

  Bestrijding invasieve struiken Oostkust

  Invasieve exotische struiken zijn struiken die hier van oorsprong niet thuishoren. De struiken kwamen onder meer in de duinen terecht door aanplantingen, of konden in de natuur ‘ontsnappen’ via tuinen of tuinafval. Vervolgens vertonen sommige van deze struiken een invasief karakter, dat wil zeggen dat de planten zich sterk beginnen uitbreiden en schade veroorzaken aan onze eigen natuur. Vaak is het wortelstelsel van deze invasieven ook minder ontwikkeld dan het inheemse helmgras, dat de duinen fixeert. Dit kan gevolgen hebben voor de stabiliteit van de duinen.

  De rimpelroos bijvoorbeeld, is een struik afkomstig uit Oost-Azië, en kent een enorme verwildering in onze duinen. Onderzoek toonde aan dat na invasie van deze plant de typische en bedreigde planten van duinen verdwijnen. Soorten zoals de duingentiaan, diverse orchideeën of het duinviooltje hebben er allemaal onder te lijden. Andere gekende invasieven in de kustduinen zijn bijvoorbeeld mahonia, boksdoorn, Amerikaanse vogelkers en cotoneaster soorten.                                                       

  In eerste instantie zullen invasieven verwijderd worden in duingebieden op grondgebied van Knokke-Heist tot en met De Haan. Dit gebeurt telkens op domeinen in beheer van Natuur en Bos, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK) en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het duingebied zal exotenvrij gemaakt worden door deze struiken uit te graven met een kraan, en dit materiaal vervolgens te zeven.

  De voornaamste gebieden waar invasieven worden aangepakt zijn de zeereepduinen in Knokke-Heist tussen ‘Het Zoute’ en 'De Haas', ‘De Fonteintjes’ in Blankenberge, de duinen tussen Blankenberge en Wenduine en de Duinbossen tussen Wenduine en De Haan.

  De werken worden uitgevoerd tussen 15 september 2020 en 31 maart 2021. In bepaalde zones wordt ter vervanging helmgras aangeplant, op andere plaatsen mag het struweel weer spontaan dichtgroeien of kan andere natuur (zoals soortenrijke duingraslanden) ontstaan.

  Meer info:

  Natuurbeheer
  Bestrijding invasieve struiken Oostkust
  Bestrijding invasieve struiken Oostkust
 • 09/09

  Groots eiland op de Hamputten in Waasmunster verwelkomt broedvogels

  Natuurbeheer

  09/09

  Groots eiland op de Hamputten in Waasmunster verwelkomt broedvogels

  Groots eiland op de Hamputten in Waasmunster verwelkomt broedvogels

  Sinds deze week siert een groot broedvogeleiland de Hamputten. Deze oude zandwinningsputten langs de Durme in Waasmunster werden begin 2020 opgenomen in het erkende natuurreservaat 'Groot Molsbroek'. In uitvoering van het beheerplan voor dit reservaat werd door Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de beheerder vzw Durme, deze week een broedvogeleiland van 150 m² ingericht op die plas.

  Sinds 2016 werden in de omgeving van de Oosterschelde in Nederland succesrijke experimenten uitgevoerd met dergelijke broedvogeleilanden. Deze bestaan uit gekoppelde kunststofelementen van een halve bij één meter. Die elementen worden afgeboord met planken en een omheining uit gaas om te voorkomen dat jonge vogels van het eiland vallen. Het eiland is bedekt met waterdoorlatend worteldoek waarop een laag grind en kokkelschelpen zijn uitgestrooid. Verspreid over het eiland liggen rioolbuizen zodat jonge vogels bescherming kunnen vinden tegen brandende zon en roofvogels. De hoeken van het eiland zitten verbonden met een grote betonnen blok op de bodem. Zo ligt het eiland stevig verankerd op zijn plaats. Natuur en Bos legde deze week ook nog drie gelijkaardige broedvogeleilanden aan op de plassen van de natuurgebieden op Linkeroever.

  “Dergelijk vogeleiland is een bijzonder aantrekkelijke broedplaats voor visdiefjes” legt projectleider Jeroen Arnoys (Natuur en Bos) uit. “Op heel wat waterplassen in Vlaanderen, onder meer ook op het Molsbroek, hebben al visdiefjes gebroed op kleine vlotten. Zo’n groot broedvogeleiland biedt meer kans tot vestiging van grote broedkolonies.” In Nederland lagen op sommige van die kunstmatige eilanden al meer dan honderd visdiefnesten. Ook kokmeeuwen en scholeksters hebben er al gebroed.

  “Het visdiefje behoort tot de familie van de sternen en doet denken aan een slanke kleine meeuw die vanop enkele meter hoogte pijlsnel in het water duikt om kleine visjes te vangen”, schetst beheerder André Vertraeten van vzw Durme: “. “Deze vogel overwintert langs de kusten van West-Afrika en komt bij ons broeden vanaf april en verdwijnt weer naar het zuiden in augustus-september. De visdiefjes nestelen op kale grond, bij voorkeur waar wat schelpjes liggen. Eilanden zijn daarbij een aantrekkelijke broedplek, want daar liggen de broedsels beter beschermd tegen roofdieren. Met de aanleg van dit broedvogeleiland hopen we deze dieren hier nog meer broedgelegenheid te bieden.”

  Natuurbeheer
  Groots eiland op de Hamputten in Waasmunster verwelkomt broedvogels
  Groots eiland op de Hamputten in Waasmunster verwelkomt broedvogels
 • 07/09

  OPEN Brussels, een netwerk voor open ruimte in en rond Brussel

  Natuurbeheer

  07/09

  OPEN Brussels, een netwerk voor open ruimte in en rond Brussel

  OPEN Brussels, een netwerk voor open ruimte in en rond Brussel

  De 20ste eeuwse rand rond Brussel is een dynamisch en complex gebied met grote ruimtelijke uitdagingen. Een van die uitdagingen is het versterken van biodiversiteit en eco-systeemdiensten* in een stedelijke omgeving. Een inter-gewestelijke studie moet het mogelijk maken om een gemeenschappelijke landschappelijke en ecologische visie uit te werken waar open ruimte als structurerend element voor een gezonde stedelijke groei kan fungeren.

  Het consortium BUUR-Antea-Hesselteer rondde de eerste fase af van de studie OPEN Brussels, een netwerk voor open ruimte in en rond Brussel.

  Het betreft een studie (2020-2021) in gezamenlijke opdracht van perspective.brussels, Departement Omgeving Vlaanderen, Leefmilieu Brussel, Agentschap voor Natuur en Bos en OVAM en opgevolgd door o.a. de Vlaamse en Brusselse bouwmeesters, VMM, VLM en het Departement Landbouw en Visserij.

  De studie omvat volgende 4 fases :

  • Analyse van de open ruimte in de Brusselse rand (resultaten binnenkort beschikbaar)
  • Visie ‘Open ruimte netwerk Noordrand’ (in opmaak, raadpleeg de draft) 
  • Actieplan ‘Open ruimte netwerk Noordrand’
  • Dienstencentrale ‘Open Noordrand’ (vanaf 2021)

  Het doel van de opdracht is een ambitieuze, gezamenlijk gedragen visie te ontwikkelen voor een duurzaam en regionaal samenhangend open ruimte netwerk in en rond Brussel met robuuste corridors tussen stad en buitengebied voor o.a. biodiversiteit, water, koelte, lokale landbouw en actieve mobiliteit. 

  Essentieel is dat het een visie betreft die geoperationaliseerd kan worden in de projecten en instrumenten van de verschillende partners in samenwerking met lokale besturen, gebruikers, investeerders en eigenaars van open ruimte gebieden. Deze partners zullen dan ook vanaf het najaar bij de studie betrokken worden. 


  * Ecosysteemdiensten vertegenwoordigen de voordelen die ecosystemen aan menselijke samenlevingen bieden. Er worden 4 categorieën diensten onderscheiden:

  • regulerende diensten zoals klimaatregeling, overstromingsregeling, bestuiving
  • productieve diensten zoals productie van voedsel, brandstof, materialen of medicijnen
  • ondersteunende diensten bv. bio-geo-chemische cycli (van water, koolstof, etc.), bodemvorming
  • culturele diensten verwijzen naar de esthetische, spirituele, recreatieve en educatieve aspecten die de natuur biedt

   

  Natuurbeheer
  OPEN Brussels, een netwerk voor open ruimte in en rond Brussel
  OPEN Brussels, een netwerk voor open ruimte in en rond Brussel
 • 01/09

  Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen everzwijnschade

  Overlast / schade Subsidies

  01/09

  Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen everzwijnschade

  Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen everzwijnschade

  Everzwijnen zijn al enkele jaren aan een opmars bezig in Vlaanderen. Goed nieuws voor de gezondheid van onze natuur, maar helaas brengt dit ook vervelende situaties met zich mee. Ze eten graag én alles wat op hun pad komt. Dat zorgt niet zelden voor wrevel en weerstand. Preventieve maatregelen kunnen zeker soelaas bieden. Daarom lanceert Natuur en Bos een projectsubsidie om  samenwerkingsprojecten  rond preventieve maatregelen te stimuleren.

  “Het steeds groeiende aantal everzwijnen zorgt voor veel schade aan tuinen en landbouwgebieden en zijn ook een gevaar zijn voor het wegverkeer. De subsidie voor preventieve maatregelen is een eerste maatregel die kadert in een breder plan voor het beheer van de everzwijnen”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir, die in de loop van september zal communiceren over de toekomstige aanpak van everzwijnen.

  Projecten die in aanmerking komen voor een subsidie moeten duidelijk getuigen van een gemeenschappelijke aanpak. De verschillende actoren (landbouwsector, natuursector, jachtsector, overheden) moeten samenwerken bij de uitrol van de projecten en moeten een breed gedragen oplossing voorleggen voor samenleven met everzwijnen op lange termijn. Particulieren of individuele bedrijven komen niet in aanmerking voor een subsidie. De aanvragen moeten ten laatste op 15 oktober ingediend worden.

  Enkele voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen tot subsidie zijn: plaatsing van rasters aan de randen van een woonzone, wildroosters, inrichting van natuur, alternatieven om preventief de everzwijnpopulatie te sturen, plaatsing van waarschuwingsborden, etc. Het voor te leggen ruimtelijk plan moet een aanpak op niveau van everzwijnpopulatie bevatten, zowel op korte als op lange termijn. De beoordeling van de projecten zal gedaan worden door een jury die samengesteld wordt uit vertegenwoordigers van de landbouw-, jacht- en natuursector, Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur -en bosonderzoek.

  Alle informatie is te vinden op www.natuurenbos.be/subsidies.
   

  Overlast / schade Subsidies
  Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen everzwijnschade
  Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen everzwijnschade