Pers & nieuws

Pers & nieuws

Journalisten kunnen terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-Laan 20 bus 8, 1000 Brussel
M. +32 (0)2 553 81 32
marielaure.vanwanseele@lne.vlaanderen.be

 • 24/03

  Nieuwe voetgangersbrug in Drie Fonteinen

  Natuurbeleving

  24/03

  Nieuwe voetgangersbrug in Drie Fonteinen

  Nieuwe voetgangersbrug in Drie Fonteinen

  Drie Fonteinen krijgt deze week een nieuwe voetgangersbrug . Ze vervangt de oorspronkelijke gemetste boogbrug die er 50 jaar geleden lag.  De voetgangersbrug verbindt het gebied via een pad met de bootjesvijver aan de andere kant van het viaduct van Vilvoorde.

  Donderdagvoormiddag 23 maart plaatst de firma Hye de nieuwe voetgangersbrug. De brug is 20 meter lang, 2,5 meter breed en weegt 25 ton. Ze komt op de plek waar tot 50 jaar geleden een andere brug lag over het ravijn over het bootkanaaltje. Dat ravijntje is intussen een plek waar een grote populatie van de in Vlaanderen zeldzame tongvaren groeit. Daarom is gekozen om niet de oorspronkelijk gemetste boogbrug te herbouwen, maar een vrij liggende cortenstalen brug in de vorm van een samengevouwen wilgenblad. Het roestkleurige cortenstaal gaat perfect op in de omgeving. Omdat de brug ook een hoogteverschil van 2,5 meter moet overbruggen is het houten brugdek in treden uitgevoerd.

  De voetgangersbrug verbindt Drie Fonteinen via een pad met de bootjesvijver aan de andere kant van het viaduct van Vilvoorde. Het project is samen met de restauratie van de bootjesvijver de laatste fase in een lange reeks van ingrepen om Drie Fonteinen terug in zijn grandeur van vroeger te brengen.

  Natuurbeleving
  Nieuwe voetgangersbrug in Drie Fonteinen
  Nieuwe voetgangersbrug in Drie Fonteinen
 • 10/03

  Uitnodiging event “Biodiversity at the heart of the Business”

  Natuurbeheer

  10/03

  Uitnodiging event “Biodiversity at the heart of the Business”

  Uitnodiging event “Biodiversity at the heart of the Business”

  U vraagt zich als onderneming af wat u kan doen voor biodiversiteit? Welke voordelen heeft een onderneming hierbij? Uw organisatie zet zich al in voor de bescherming van biodiversiteit, maar u hebt nog niet stilgestaan bij activiteiten voor ondernemingen? U bent ervan overtuigd dat biodiversiteit u niet aanbelangt? Dan is dit evenement voor u! 

  Neem deel aan deze dag van reflectie en uitwisseling. Verschillende gewestelijke, federale en sectorale initiatieven komen aan bod. Talrijke experten zullen uw vragen beantwoorden. Politieke vertegenwoordigers zullen in debat treden met bedrijven en organisaties actief op het vlak van biodiversiteit in België. 

  • U kunt het programma van deze dag hier vinden.
  • Registratie is gratis, maar verplicht. Dank om het inschrijfformulier in te vullen die u hier kunt vinden. Inschrijvingen zijn open tot 7 april.

  Dit evenement wordt georganiseerd door de federale en gewestelijke overheden, met de steun van de sectorfederaties. Ondernemingen zullen uitgenodigd worden om aan een postersessie deel te nemen. Opgelet, het aantal posters is beperkt. U vindt hierbij het gewenste formaat. U ontvangt van ons een bevestiging, de te drukken poster dient ten laatste voor 10 april worden opgestuurd naar steven.vanonckelen@lne.vlaanderen.be.

  We kijken ernaar uit u te ontmoeten op 21 april.

  Natuurbeheer
  Uitnodiging event “Biodiversity at the heart of the Business”
  Uitnodiging event “Biodiversity at the heart of the Business”
 • 02/03

  Aankondiging openbaar onderzoek Natura 2000-programma

  Natuurbeheer

  02/03

  Aankondiging openbaar onderzoek Natura 2000-programma

  Aankondiging openbaar onderzoek Natura 2000-programma

  Voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma

  De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die natuurdoelen.

  De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma. Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over deze voorlopige vaststelling. Dit openbaar onderzoek loopt van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017. Gedurende deze periode kan u het programma inzien bij uw gemeente.

  Het volledige dossier en meer uitleg vindt u op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek.
  Via deze weg heeft u ook toegang tot het digitaal loket. Dit digitaal loket biedt u de mogelijkheid het voorliggende programma online te bekijken en direct uw opmerkingen digitaal te formuleren.

  Opmerkingen kan u via het digitaal loket of schriftelijk indienen tot uiterlijk 7 mei 2017. U kan uw opmerkingen aangetekend versturen of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel, of via het e-loket overmaken. In dat laatste geval ontvangt u een ontvangstmelding.

  Natuurbeheer
  Aankondiging openbaar onderzoek Natura 2000-programma
  Aankondiging openbaar onderzoek Natura 2000-programma
 • 02/03

  Vlaanderen heeft actieplannen klaar voor het redden van de heivlinder, roerdomp en knoflookpad

  Natuurbeheer

  02/03

  Vlaanderen heeft actieplannen klaar voor het redden van de heivlinder, roerdomp en knoflookpad

  Vlaanderen heeft actieplannen klaar voor het redden van de heivlinder, roerdomp en knoflookpad

  Het ANB start drie nieuwe soortenbeschermingsprogramma’s

  Het Agentschap voor Natuur en Bos start met de uitvoer van drie nieuwe soortenbeschermingsprogramma’s (SBP), voor de heivlinder, de roerdomp - een kleine reigersoort - en de knoflookpad. De programma's bevatten een reeks maatregelen om deze diersoorten te helpen overleven in Vlaanderen. Ze werden eind vorig jaar goedgekeurd door minister van Natuur Joke Schauvliege. 


  Ultieme reddingsboei 

  Elk soortenbeschermingsprogramma omvat een aantal maatregelen die minimaal vijf jaar gelden. Vorig jaar legde de minister al een soortenbeschermingsprogramma vast voor soorten in de omgeving van de Antwerpse haven, voor de bever, de hamster, de grauwe kiekendief, de kwartelkoning en de gladde slang. Daar komen nu de knoflookpad, de heivlinder en de roerdomp bij. 

  Joke Schauvliege, Vlaams minister van Natuur: "Soortenbeschermingsprogramma’s zijn de ultieme reddingsboei voor soorten die het moeilijk hebben. De maatregelen zijn bovendien niet alleen goed voor de specifieke soort, maar voor de natuurkwaliteit in het algemeen en dus ook voor een aantal andere soorten. De programma’s worden opgemaakt in overleg met alle actoren, waardoor het draagvlak voor de maatregelen groot is."


  Een beter leefgebied voor de knoflookpad 

  De knoflookpad is een zeer zeldzame en moeilijk waarneembare amfibie. Hij leeft vooral in zandige bodems in de buurt van water.

  Bart Tessens, coördinator SBP’s bij het Agentschap voor Natuur en Bos: "De komende jaren nemen we verschillende maatregelen om het verspreidingsgebied van de knoflookpad te vergroten, de bestaande populaties uit te breiden en de kwaliteit van hun leefgebied te verbeteren. Zo maken we werk van minder verzuring, zullen we vis uit de voortplantingswateren verwijderen, stuifduinen of andere open zandige plekken in stand houden en verbindingsgebieden aanleggen."

  Er wordt ook ingezet op onderzoek, kweek en uitzet, monitoring, communicatie en sensibilisering. Voor het volledige SPB is 283.000 euro extra voorzien.


  Behoud en uitbreiding leefgebied heivlinder

  De heivlinder houdt van warmte en leeft in open heide- en duinlandschappen in de Kempen en aan de Kust. De belangrijkste maatregelen in het soortenbeschermingsprogramma hebben betrekking op het behouden, uitbreiden en verbeteren van dat leefgebied.

  Bart Tessens: "We zullen onder meer kolonisatiegebieden inrichten en de bestaande beheerplannen doorgelichten. Daarbij zullen we specifiek kijken naar de impact van klimaatverandering op de heivlinder en zijn leefgebied."

  Daarnaast wordt ook voor de heivlinder ingezet op onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering, door beheerders van leefgebieden praktische richtlijnen en tips te geven. Naast de al bestaande beheersmiddelen, is in dit SBP 120.000 euro extra voorzien. 


  Naar 75 roerdomp paren in Vlaanderen

  De roerdomp is een kleine reigersoort. Het is één van de meest karakteristieke moerasvogels die in Vlaanderen voorkomen, met een geluid dat sterk tot de verbeelding spreekt. Hij heeft nood aan grote, samenhangende leefgebieden, met kwaliteitsvolle rietvegetaties en helder water. Door die hoge vereisten staat de populatie roerdompen in Vlaanderen onder druk. De laatste jaren zijn er maar 17 tot 37 broedparen waargenomen. Dankzij de maatregelen in het soortenbescherminsprogramma, moeten dat er 75 worden.

  Bart Tessens: "We zetten in op actief behoud en gunstig beheer van bestaand leefgebied, op de ontwikkeling van nieuw leefgebied en op het vergroten van de kennis rond de roerdomp. Maar ook op een gepast visstandsbeheer en vijverherstelbeheer, waterpeilbeheer en een goede monitoring van de roerdomp."

  Tenslotte wordt opnieuw ingezet op communicatie en sensibilisering. Naast de middelen voorzien voor regulier beheer, is er in de SBP nog 240.000 euro voorzien voor extra maatregelen.

  Natuurbeheer
  Vlaanderen heeft actieplannen klaar voor het redden van de heivlinder, roerdomp en knoflookpad
  Vlaanderen heeft actieplannen klaar voor het redden van de heivlinder, roerdomp en knoflookpad
 • 01/03

  Libellen gespot? Laat het weten!

  Natuurbeheer

  01/03

  Libellen gespot? Laat het weten!

  Libellen gespot? Laat het weten!

  De vallei van de Koningsvijvers herbergt een schat aan libellen en libellensoorten. Dit jaar gaat een markeringsproject van start om hen nog beter te leren kennen.

  Inventarisatie

  Verschillende jaren al is Arnold Windey, natuurgids bij Natuurgroepering Zoniënwoud vzw en lid van de Libellenvereniging Vlaanderen vzw, druk bezig met het inventariseren van libellen in de vallei van Groenendaal. Mede dankzij zijn onverdroten inzet is het duidelijk geworden welke schat de vochtige valleien van het Zoniënwoud herbergen.
   

  Markeringsproject

  Dit jaar start het werkgroepje van Hilde Vandevoorde, Arnold Windey, Willy Moortgat en Dirk Raes met een markeringsproject. Zij werken hiervoor samen met de Universiteit van Bern (Zwitserland) en met het Agentschap voor Natuur en Bos.

  Door de libellen te markeren proberen ze te weten te komen waar ze naartoe vliegen, waar ze vandaan komen, welke routes ze volgen, welke afstanden ze afleggen, waar en wanneer ze voor het eerst gezien worden.
   

  Wil je helpen?

  Meld dan je waarneming van een libel aan boswachter Dirk Raes. Beschrijf hoe ze eruit ziet, de kleurencombinatie, waar en wanneer je haar zag. Bezorg hem als het kan een foto. Ook voor meer info kan je bij hem terecht: dirk.raes@lne.vlaanderen.be.

  Natuurbeheer
  Libellen gespot? Laat het weten!
  Libellen gespot? Laat het weten!