Subsidies

Projectoproep Natuur in je Buurt 2020

Wat? 

Bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst. Samen met onze partners zijn we, als vakmannen en -vrouwen van natuur, elke dag in de weer om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen. De projectoproep Natuur in je Buurt 2020 wil projecten ondersteunen die bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijke uitdaging via natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen. Hierbij streven we enerzijds naar meer bereikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur in de nabijheid van mensen en anderzijds naar een meer robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook de biodiversiteit blijvend ondersteund wordt.

In de afgelopen maanden werd opnieuw duidelijk dat onze natuur een waardevol goed is. Vaak was het immers de enige plaats waar men het isolement tussen vier muren kon ontlopen en op een gezonde manier kon ontspannen of het hoofd leegmaken. Maar niet iedereen heeft een stukje groen in zijn buurt. De vraag naar groenzones in de nabije omgeving was zelden zo groot als vandaag.

Het Bosforum en Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid werkten recent samen aan het ‘praktijkgericht actieplan natuur en gezondheid’. Het plan bevat een brede waaier aan aanbevelingen waarop zowel beleidsmakers als initiatiefnemers in de natuur- en gezondheidssector zich kunnen baseren om natuuroplossingen in het kader van onze gezondheid tot stand te brengen. Het actieplan vormt dus het perfecte brugje naar de projectsubsidie Natuur in je buurt. Je kan het actieplan hier terugvinden.

Voor wie? 

Overheden, verenigingen en organisaties kunnen een project indienen. Ook samenwerkingsverbanden tussen de doelgroepen nodigen we graag uit om een project in te dienen. 

Vlaamse overheidsinstanties en rechtspersonen die in hun werking bepaald en gecontroleerd worden door deze overheidsinstantie, met uitzondering van onderwijsinstellingen en zorginstellingen, kunnen geen financiële ondersteuning krijgen voor een project. Ze kunnen wel vanuit hun expertise deelnemen in samenwerkingsverbanden met inbreng van eigen middelen. 

Voorwaarden 

  • Het project mag nog niet in uitvoering zijn, maar de uitvoering moet wel binnen een termijn van één jaar, na de beslissing over de subsidie, van start kunnen gaan. Het project moet gerealiseerd worden binnen een termijn van drie jaar. 
  • Het project moet leiden tot een netto toename van de groene oppervlakte OF tot een verbetering van de natuurkwaliteit.  
  • Het project moet na uitvoering minstens 10 jaar in stand gehouden worden. Wat het onderhoud betreft dienen de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer te worden gevolgd.
  • De evaluatiecriteria zijn afgestemd op het aangevraagde subsidiebedrag. 

De gedetailleerde voorwaarden en de volledige procedure vind je terug in het subsidiereglement. 
Download het reglement > 

Bedrag 

Project type A: Het project heeft een projectkost van meer dan 20.000 euro. Natuur in je Buurt subsidieert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van 150.000 euro. 

Project type B: Het project heeft een projectkost van minimum 4.000 euro en maximaal 20.000 euro of het gevraagde subsidiebedrag is gelijk aan of lager dan 15.000 euro. Natuur in je Buurt subsidieert 75% van de goedgekeurde projectbegroting. 

Procedure 

Ondersteuning en meer informatie 

Heb je een idee voor een NIJB project en wil je graag je projectidee aftoetsen? De relatiebeheerder kan je informeren over de opzet en de mogelijkheden van de oproep. Zij/hij biedt je een klankbord voor een eerste verkenning en de haalbaarheid.   

Krijgt je idee concreet vorm en wil je dit verder uitwerken naar een volwaardig projectvoorstel? Een gebiedscoördinator van Natuur en Bos kan je tips geven voor een kwaliteitsvol projectvoorstel en voor projectpartners. Zij/hij integreert aandachtspunten in functie van natuurtypen, biodiversiteit, natuurgebruik, openstelling,... en dit in relatie tot de lokale omgeving, specifieke doelgroepen en/of het brede publiek.

Heb je administratieve vragen bij het projectdossier of vragen bij het reglement voor de projectoproep NIJB 2020: