Subsidies

Natuur in je Buurt - projectoproep 2018

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, en het Agentschap voor Natuur en Bos lanceren in 2018 opnieuw een oproep voor vernieuwende, creatieve groenprojecten bij openbare besturen.

We gaan op zoek naar 1 Vlaamse laureaat voor een subsidie van 250.000 euro, en 10 provinciale laureaten voor een financiële ondersteuning van elk 50.000 euro (2 per provincie).

Een vernieuwend groenproject 

Naar jaarlijkse gewoonte roepen de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) lokale overheden en alle publiekrechtelijke rechtspersonen om een vernieuwend groenproject in te dienen. Zo wil het ANB projecten ondersteunen die zorgen voor meer en beter groen in de verstedelijkte en bebouwde omgeving. 

Met deze oproep willen we projecten ondersteunen die zorgen voor meer en/of beter groen dicht bij de mensen en in de bebouwde, verstedelijkte omgeving. We hebben oog voor innoverende en creatieve projecten die hun functie hebben in een goed functionerende groenblauwe structuur, omdat we geloven dat die extra motiverend zijn en een voorbeeldfunctie hebben. Parken en tuinen, stadsbossen, volkstuinen, maar ook straten en pleinen, bedrijventerreinen, begraafplaatsen en gebouwen kunnen in steden en gemeenten zorgen voor een kwaliteitsvolle publieke ruimte, meer natuur, een verhoogde biodiversiteit en natuurgebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatie.

We zijn ook steeds op zoek naar die ruimtelijke en groenprojecten die kindgericht, kindvriendelijk en bespeelbaar zijn. Omdat kinderen de ruimte moeten krijgen om te spelen en hun plaats in de wereld te zoeken. We zijn daarom benieuwd naar speelweefsel dat in overleg met de kinderen, via inspraak en participatie op hun maat, tot stand zal komen.

Nieuwe natuurbeheerplan en Draaiboek Groenplan

Sinds 28 oktober 2017 moeten makers van beheerplannen de regelgeving voor het nieuwe natuurbeheerplan toepassen, zo ook de aanvragers van een subsidie Natuur in je Buurt. De goedkeuring van het natuurbeheerplan houdt voor de beheerder van het terrein een verbintenis in tot uitvoering van de in het beheerplan opgenomen beheermaatregelen.

Tegenover deze verbintenis staat de verbintenis van de Vlaamse overheid tot financiering (binnen de beperkingen van de begroting) van de in het natuurbeheerplan opgenomen maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen. Bovendien zorgt het nieuwe Natuurbeheerplan ook voor administratieve vereenvoudiging omdat minder vergunningen en ontheffingen moeten aangevraagd worden voor de beheermaatregelen die opgenomen zijn in een goedgekeurd natuurbeheerplan. 3

De oproep Natuur in je Buurt is opengesteld voor alle publiekrechtelijke rechtspersonen. Voor publiekrechtelijke rechtspersonen geldt dat wanneer zij voor hun terreinen een natuurbeheerplan opmaken, dit ten minste moet voldoet aan de voorwaarden van natuurbeheerplan type 2. Voor een natuurbeheerplan type 2 is het uitgangspunt dat over minstens 25%  van de oppervlakte van het terrein één of meerdere natuurstreefbeelden tot doel gesteld worden.

Het ANB is er zich van bewust dat dit uitgangspunt voor bepaalde projecten niet vanzelfsprekend is en laat ruimte voor dialoog. Wel wordt gevraagd om bij het projectvoorstel helder aan te geven hoe met dit uitgangspunt wordt omgegaan en welke potentiële natuurstreefbeelden beoogd worden.

Bovendien doe je er goed aan je project binnen het grotere kader van een gemeentelijk groenplan uit te werken; het maakt je project alleen maar sterker. Het ANB stelde het Draaiboek Groenplan ter beschikking aan alle Vlaamse gemeenten. Een papieren versie kan je gratis bestellen op de website van de Vlaamse overheid.

Wie kan een project indienen?

De beschikbare subsidies worden verdeeld over 1 Vlaamse en 10 provinciale laureaten. Je kiest zelf of je een project indient dat meedingt naar de titel ‘Vlaamse laureaat’ dan wel naar de titel ‘provinciale laureaat’. Eenzelfde project kan slechts in 1 categorie worden ingediend Per stad/gemeente kan slechts één project worden ingediend.

Alle publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen aanvrager zijn. Het gaat om de rechtspersonen, met uitzondering van de overheden vermeld in artikel 4, §1 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, die opgericht werden met het oog op de behartiging van het algemene belang en die daartoe over bijzondere prerogatieven beschikken.

Naast lokale overheden (gemeenten, steden, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, stadsontwikkelingsbedrijven die doelstellingen van gemeenschappelijk belang nastreven en provincies) komen voortaan ook bijvoorbeeld OCMW’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking als begunstigde.

Welke projecten komen in aanmerking?

Elk project in de bebouwde ruimte of grenzend daaraan dat zich nog niet in de aanbestedingsfase bevindt en dat wordt ingediend als enige project op het grondgebied van die stad of gemeente door een publiekrechtelijke rechtspersoon die aangeeft welke de beoogde natuurstreefbeelden zijn en hoe zal worden omgegaan met de uitgangspunten van het nieuwe natuurbeheerplan voor een terrein type 2. Het project moet de kwaliteit van de publieke ruimte en de leefbaarheid verbeteren en de biodiversiteit verhogen.

Het projectgebied moet in eigendom zijn van de aanvrager die het projectvoorstel indient en zal uitvoeren. Als de aanvrager een intercommunale is, is een formele goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen tot deelname aan de projectoproep nodig van elke afzonderlijke gemeente waarop het projectgebied van toepassing is. Bezorg daartoe een uittreksel uit de officiële en ondertekende notulen van het College van Burgemeester en Schepenen van elke afzonderlijke gemeente waarop het projectgebied van toepassing is;

Bijkomende voorwaarden op Vlaams niveau

Projecten die in aanmerking komen als Vlaamse laureaat hebben een bovenlokale uitstraling en komen op een geïntegreerde wijze tot stand, met verschillende partnerschappen (ook interne). Ze hebben aandacht voor de verweving van verschillende stedelijke functies. De Vlaamse laureaat verhoogt de leefbaarheid door meerdere thema’s (mobiliteit, leefmilieu, sociale cohesie…) mee te nemen bij de realisatie van het project.

Timing 

De timing voor 2018 is de volgende:

  • Eind mei 2018: lancering van de oproep;
  • 14 september 2018: uiterste datum voor het indienen van een projectvoorstel
  • oktober-november 2018: jury en administratieve verwerking
  • december 2018: bekendmaking en voorstelling Vlaamse en provinciale laureaatprojecten

Meer informatie

Download de infobundel Natuur in je Buurt - projectoproep 2018 (pdf - 2.57 MB).

In de infobundel vind je:

  • selectievoorwaarden (en bijkomende selectievoorwaarden voor Vlaamse laureaat)
  • procedurestappen
  • cumulatieve toekenningsvoorwaarden
  • te volgen format ter indiening van projectvoorstel voor provinciale en Vlaamse laureaat

Ondervind je problemen bij het downloaden van de infobundel? Sla deze dan eerst met je rechtermuisknop op op je bureaublad, en open het document vandaaruit.

Benieuwd naar de laureaten van 2017? Lees meer >
In het linkermenu bovenaan deze pagina vind je enkele goede voorbeelden van buurtnatuur in de praktijk.