Boomkikker

Boomkikker

De boomkikker is een warmteminnende soort met voorkeur voor een kleinschalig landschap. Hij brengt negentig procent van zijn tijd door op het land en dat voornamelijk in overgangen van kruidige vegetaties, over struweel naar bos. Voor de voortplanting dienen wateren met een goed ontwikkelde oever- en watervegetatie omgeven door stuiken en bomen. Dit zijn meestal eerder ondiepe poelen met een open ligging en veel zoninstraling. In Vlaanderen is de boomkikker erg zeldzaam en beperkt tot enkele streken: in de randzone van duinen en polders van Knokke-Heist (Zwin), in de alluviale vlakte van de Maas en de vlakte van Bocholt, in en nabij het vijvercomplex van Midden-Limburg, in de vallei van het Merkske en in een langgerekte strook in Noordoost-Limburg van de Nederlandse grens tot Dilsen-Stokkem. Door het uitvoeren van specifieke werkzaamheden nemen de aantallen lokaal eer toe.

Met financiële ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het LIFE-project 'Belgian Nature Integrated Project' LIFE 14 IPE BE002 BNIP