Gladde slang

Gladde slang

Op 17 oktober 2016 stelde minister Schauvliege het soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor de gladde slang vast.

De gladde slang is een dagactieve, moeilijk waarneembare slangensoort met een duidelijke voorkeur voor droge, met zon beschenen terreinen zoals heidegebieden, bosranden en kalkgraslanden. Ook natte heide en hoogveen(restanten) maken deel uit van het leefgebied van de gladde slang, daar houdt hij zich vooral op ter hoogte van de drogere delen zoals randzones, dijken en paden. Daarnaast wordt de gladde slang sporadisch waargenomen op verstoorde terreinen, zoals spoor- en wegbermen, braakliggende terreinen en slootkanten, bosaanplanten en/of open bossen en struwelen. Structuurvariatie in het leefgebied is essentieel. Een gestructureerde vegetatie en/of een goed vergraafbare bodem of strooisellaag, voorzien van gaten en kuilen, is belangrijk voor deze slang om zich te kunnen verschuilen en verplaatsen. Het grootste knelpunt voor de goede instandhouding van deze soort is het versnipperde Vlaamse landschap, dat migratie en uitwisseling tussen populaties bemoeilijkt. De uitdaging ligt erin om enerzijds de habitatkwaliteit van bestaande, geïsoleerde populaties minstens te behouden en anderzijds het bestaande leefgebied uit te breiden en voldoende te verbinden.

Het SBP zal ertoe bijdragen om het Europese natuurdoel voor gladde slang in Vlaanderen te behalen.

Een belangrijk onderdeel is het gericht beheren van bestaand en realiseren van bijkomend leefgebied voor de soort. Dit zal hoofdzakelijk binnen Speciale Beschermingszones van het Natura 2000-netwerk gebeuren. Daarnaast zal het SBP ontsnipperingsmaatregelen nemen en verbindingen tussen (sub)populaties inrichten.  

Het SBP beoogt de realisatie van 33% van het vooropgestelde leefgebied voor gladde slang en de oplossing van 20% van de bestaande versnipperingsknelpunten gedurende de looptijd van vijf jaar. Daarnaast omvat het SBP een aantal acties met betrekking tot monitoring (zowel van de populatie als in functie van het opvolgen van het beheer), voorlichting en communicatie. Het Agentschap voor Natuur en Bos coördineert de uitvoering van het SBP en werkt daarvoor nauw samen met de verschillende betrokken actoren.