Soortenbescherming

Hamster

Op 21 december 2015 stelde minister Schauvliege het soortenbeschermingsprogramma voor de hamster vast.

De hamster is een uiterst zeldzaam knaagdier dat in Vlaanderen het voorbije decennium nog slechts in enkele akkergebieden in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg werd aangetroffen. Hamsters kunnen in onze regio enkel voorkomen in akkers, ruigtes of kleine landschapselementen met een löss- of leembodem, waarin ze een ondergrondse burcht kunnen graven.

Het soortenbeschermingsprogramma zal ertoe bijdragen om het Europese Natuurdoel voor hamster in Vlaanderen te behalen.

Een belangrijk onderdeel is het ontwikkelen van geschikt leefgebied voor de soort. De acties zullen geconcentreerd worden in het leefgebied rond Widooie (Tongeren) in het zuiden van Limburg. Voor het inrichten van leefgebied wordt sterk ingezet op beheerovereenkomsten, in samenwerking met de VLM en lokale landbouwers. Bestaande beheerovereenkomsten zullen worden aangepast en nieuwe beheerovereenkomsten zullen worden uitgewerkt om meer aan de ecologische vereisten van hamster te voldoen. Hamsters hebben vooral nood aan voldoende voedsel en dekking als bescherming tegen predatoren. Naast beheerovereenkomsten wordt ingezet op andere vormen van innovatief hamstervriendelijk beheer, wat te combineren valt met een reguliere hoofdteelt en inpasbaar is binnen de landbouwbedrijfsvoering.

Gezien de kleine populatieomvang een natuurlijk herstel uitsluit en de soort acuut dreigt uit te sterven zet het soortenbeschermingsprogramma ook in op herintroductie van hamsters, van zodra er voldoende leefgebied beschikbaar is. Dit is gekoppeld aan een kweekprogramma, monitoring en een predatiecontrole plan.

Via informatiemomenten zullen alle regionaal betrokkenen (landbouwers, jagers, overheden, natuurverenigingen…) geïnformeerd worden over het project. Er zal ook worden samengewerkt met actoren aan de Waalse kant van de gewestgrens.

Met ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het LIFE-project ‘Belgian Nature Integrated Project’