Heivlinder

Heivlinder

Op 19 december 2016 stelde minister Schauvliege het soortenbeschermingsprogramma voor de heivlinder vast.

De heivlinder is een warmteminnende soort die voorkomt in open heide- en duinlandschappen. Of de soort er ook echt voorkomt wordt echter bepaald door de aanwezigheid van geschikte waardplanten (Fijn schapengras, Duinzwenkgras, Buntgras …), nectarbronnen (vnl. bramen, Koninginnenkruid, Blauwe zeedistel,…), beschutting door bomen of struiken bij warm weer en een gepast microklimaat.

Dit programma heeft tot doel om bij te dragen tot de gunstige staat van instandhouding van deze soort en tot het bekomen van een regionaal gunstige staat van instandhouding van vijf (Europees te beschermen) habitats (heiden en landduinen: 2310, 2330, 4030 en 5130 en kustduinen: 2130* waarvoor de heivlinder staat aangemeld als habitattypische soort.

De in het SBP opgenomen maatregelen zullen uitgevoerd worden in 13 behoudseenheden gelegen in de Kempen en aan de Kust. De belangrijkste maatregelen bestaan uit het behoud en uitbreiden van de oppervlakte leefgebied, het aanpassen van het beheer om de kwaliteit van het leefgebied te verhogen, het inrichten van kolonisatiegebieden, het veiligstellen van stapstenen, het doorlichten van beheerplannen met het oog op de impact van klimaatverandering op de soort en zijn leefgebied en de aanpassing van de openstellingsplannen voor relevante gebieden. Daarnaast wordt er ingezet op onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan het verstrekken van praktische richtlijnen en tips aan beheerders van leefgebieden.