Soortenbescherming

Kwartelkoning

Op 21 december 2015 stelde minister Schauvliege het soortenbeschermingsprogramma voor de kwartelkoning vast.

De kwartelkoning is een zomerse broedvogel, die in Vlaanderen voornamelijk in niet al te dichtbegroeide graslanden met voldoende hoog gras zijn territorium kan vestigen. Kwartelkoningen hebben twee legsels per jaar. De tweede broedronde eindigt eind juli/begin augustus. De soort kan dan ook tot half augustus met kleine jongen worden aangetroffen. De kwartelkoning is zeer gevoelig voor maaiactiviteiten tijdens de broedperiode.

Het soortenbeschermingsprogramma zal ertoe bijdragen om het Europese Natuurdoel voor kwartelkoning in Vlaanderen, dat op 100 broedparen kwartelkoning komt, te behalen.

Een belangrijk onderdeel is het ontwikkelen van bijkomend leefgebied voor de soort. Dit zal hoofdzakelijk binnen Speciale Beschermingszones van het Natura2000-netwerk gebeuren, volgens het inrichtingsproces dat voor deze zones is uitgewerkt. In deze nieuw ontwikkelde gebieden en in de gebieden die nu al geschikt zijn voor de kwartelkoning, zullen deze vogels actief beschermd worden door een afgestemde beheermaatregel met aangepaste maaidata. Voor kwartelkoningen die zich zouden vestigen op of nabij percelen in regulier landbouwbeheer, wordt een ad hoc beschermingsmaatregel uitgewerkt, waarbij de landbouwer gecompenseerd wordt voor opbrengstverlies door het uitstellen van maai- of oogstwerkzaamheden.

Ook zijn er sensibiliserings-, onderzoeks- en monitoringsacties voorzien. In het voorjaar van 2015 werd bijvoorbeeld met succes nagegaan of de kwartelkoning naar een geschikt natuurgebied kan worden gelokt door het afspelen van specifieke geluiden.

Met ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het LIFE-project ‘Belgian Nature Integrated Project’