Porseleinhoen

Porseleinhoen

Het porseleinhoen is een kleine ral (familie van de bekendere waterhoen en meerkoet) met een gele snavel, bruin geschubde bovendelen en een grijswitte onderkant. Het is een zeldzame, verborgen levende moerasvogel. Porseleinhoenen vliegen niet snel op maar sluipen meestal ongezien weg door de vegetatie. De vogel is vooral ’s nachts actief en verraadt zijn aanwezigheid door zijn luide baltsroep, die klinkt als het zwiepen van een zweep.

Het porseleinhoen is altijd een vrij zeldzame broedvogel geweest in Vlaanderen maar de populatie ging de laatste decennia sterk achteruit. Waar halverwege de 20ste eeuw de Vlaamse populatie nog op enkele honderden broedparen werd geschat, komen nu jaarlijks nog slechts een handvol koppels  tot broeden. Dat komt vooral door het verdwijnen van geschikte leefgebieden en het verdrogen en dichtgroeien van de resterende moerassen met ruigtes en struiken of bomen. Porseleinhoenen verkiezen immers grotere, open moerasgebieden met daarbinnen een kleinschalige mozaïek aan lage en open moerasvegetaties, in combinatie met ruigere vegetatie en ondiep open water. 

Dit SBP zal ertoe bijdragen om opnieuw tot een gezonde populatie van zeventig broedparen te komen. Het is daarvoor belangrijk om de bestaande moerasgebieden geschikt te houden of opnieuw te maken. Dit zal gebeuren door de beheerders ervan aan te spreken en te zoeken naar mogelijkheden om het moerasbeheer te verfijnen. Op deze manier wordt de vereiste variatie in het moeras teruggebracht.
 
Daarnaast is er ook nieuw moerasgebied nodig. De uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan zal dit voor een belangrijk deel invullen. Om het beheer van die nieuwe moerasgebieden meteen op het juiste spoor te zetten, wordt ook onderzocht wat in de bestaande broedgebieden nu precies de meest aantrekkelijke elementen zijn. Zo kan in de andere gebieden meteen met deze kennis gericht aan de slag worden gegaan.
Dit beschermingsprogramma focust zich weliswaar op één soort, maar neemt heel wat andere moerasbewoners mee in zijn kielzog, zoals de bruine kiekendief en het woudaapje. 
Het draagt zo op een bredere manier bij aan het natuurbehoud in Vlaanderen.

Met ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het LIFE-project ‘Belgian Nature Integrated Project’ LIFE 14 IPE BE002 BNIP Actie A2: SBP porseleinhoen