Roerdomp

Roerdomp

Op 19 december 2016 stelde minister Schauvliege het soortenbeschermingsprogramma voor de roerdomp vast.

De roerdomp is één van de meest karakteristieke moerasvogels die in Vlaanderen voorkomen. Deze vogelsoort heeft nood aan voldoende grote en samenhangende leefgebieden, met voldoende oppervlakte aan structuurrijke en kwaliteitsvolle rietvegetaties en helder water met goede waterkwaliteit. Door de hoge vereisten voor het leefgebied, met name voor het broedgebied, staat de populatie roerdompen in Vlaanderen onder druk. Tot halverwege de 20ste eeuw was het verdwijnen van moerasgebieden een belangrijke oorzaak voor een dalende populatie. De laatste decennia heeft de soort ook te kampen met de gevolgen van eutrofiëring, verdroging en versnippering.

Dit soortenbeschermingsprogramma heeft tot om bij te dragen aan een populatie roerdompen in Vlaanderen in een regionaal gunstige staat van instandhouding. De gewestelijke instandhoudingsdoelstelling stelt 75 broedparen roerdomp voorop in Vlaanderen, terwijl er de laatste jaren 17 tot 37 broedparen werden waargenomen.

Daartoe zet het programma in op actief behoud en gunstig beheer van bestaand leefgebied, op de ontwikkeling van nieuw leefgebied en op het vergroten van de kennis rond de roerdomp. Behoud en ontwikkeling van leefgebied zal voornamelijk gebeuren in Speciale Beschermingszones uit het Natura 2000-netwerk. Belangrijke gebieden zijn onder meer het Sigma-gebied, het Vijvergebied Midden-Limburg en de Speciale Beschermingszones in Noordoost-Limburg. Er zal echter ook in een aantal gebieden buiten dit netwerk leefgebied voor de roerdomp verbeterd worden of bijkomen, bijvoorbeeld via een project ondersteund door een Investeringssubsidie Natuur in Pulderbos-Krabbelshof in de provincie Antwerpen.

Een gepast visstandsbeheer en vijverherstelbeheer kunnen bijdragen aan voldoende bereikbaar voedsel voor de roerdomp. Waterpeilbeheer is hier een belangrijke factor, die ook een rol kan spelen in het beheer van vochtige graslanden die als bijkomend foerageergebied kunnen dienen. Door middel van een goede monitoring van de roerdomp zal opgevolgd worden hoe de populatie evolueert in functie van de genomen maatregelen. Tenslotte wordt ingezet op communicatie en sensibilisatie rond deze vogelsoort, die zich niet makkelijk laat zien maar wel een tot de verbeelding sprekend geluid kan laten horen. 

Met ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het LIFE-project ‘Belgian Nature Integrated Project’