Soortenbescherming

Rugstreeppad

De rugstreeppad kan je herkennen aan de typische gelige streep op het midden van de rug. Vroeger kon je de rugstreeppad vaker tegenkomen. Je kan ze nog in alle Vlaamse provincies vinden maar het verspreidingsgebied is sterk versnipperd.  Extra maatregelen zijn nodig om de soort te beschermen. Er is 245.500 euro voorzien voor het soortenbeschermingsprogramma van rugstreeppad voor de komende 5 jaren.

Specifiek leefgebied

De rugstreeppad heeft een specifiek leefgebied nodig met droge, warme en losgrondige bodems. De soort verkiest voornamelijk duin- en heidegebieden en terreinen die sterk door menselijke activiteiten zijn beïnvloed zoals oude kleiputten, zandgroeven, bouwterreinen en met zand opgespoten industrie- en havengebieden. Door versnippering en gebrekkig beheer van het leefgebied is de toestand en toekomst van heel wat populaties zeer ongunstig.

Poelennetwerk voor de rugstreeppad

De rugstreeppad komt voornamelijk voor in poelen met weinig vegetatie, snel opwarmend en door de zon beschenen met ijle oevervegetatie in een grotendeels open landschap. Om de soort beter te beschermen is het van groot belang om de noodzakelijke pionierssituaties van land- en waterleefgebieden in stand te houden of opnieuw te creëren. De soort heeft dan ook baat bij een poelennetwerk waarin verschillende poelen in verschillende stadia voorkomen.

Soortenbeschermingsprogramma voor rugstreeppad

In het soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor de rugstreeppad ligt de focus van de acties dan ook op het herstel van het water- als het landleefgebied van de soort. Voor enkele populaties is de situatie heel zorgelijk en kan naast kwaliteitsverbetering van het leefgebied ook gedacht worden aan translocatie en ex-situ opkweek van individuen.

Europa financierde de opmaak van het SBP met het Life-project LIFE 14 IPE BE002 BNIP.