Zomertortel

Zomertortel

Het soortenbeschermingsprogramma zomertortel werd eind december 2020 door minister Demir goedgekeurd.

De zomertortel is één van de trekvogels die het laatst terugkeert uit Afrika, rond eind april - begin mei. Het is één van de meest bedreigde broedvogels in Noordwest-Europa. Op vandaag blijft hooguit 10% over van het aantal broedparen van 20 jaar geleden. Dit gaf aanleiding tot de opmaak van een Europees actieplan waar we vanuit Vlaanderen met dit SBP aan bijdragen.

De zomertortel broedt in bosranden of struwelen en voedt zich vooral met onkruidzaden die hij al scharrelend op braakliggende, schaarsbegroeide terreinen en akkers vindt. Braakliggende terreinen worden in ons intensief gebruikte landschap steeds zeldzamer en op onze intensief bewerkte en behandelde akkers vallen ook steeds minder onkruidzaadjes te rapen. De maatregelen voor zomertortel zijn gericht op het versterken van het voedselaanbod rond de broedplekken zodat de oudervogels zich maximaal kunnen toeleggen op het grootbrengen van 2 of zelfs 3 nestjes.

Een ander belangrijk knelpunt voor het populatieherstel van de zomertortel is de te hoge jachtdruk tijdens de trek en de overwintering in Zuid-Europa. Dit knelpunt wordt op niveau van de EU aangepakt.

Europa financierde de opmaak van het soortenbeschermingsprogramma met het Life-project LIFE 14 IPE BE002 BNIP.