Subsidie voor de bescherming van nesten en jongen van vijf broedvogelsoorten

Subsidie voor de bescherming van nesten en jongen van vijf broedvogelsoorten

Ook in 2020 bestaat er opnieuw een ad-hoc-subsidie voor de bescherming van vijf vogelsoorten die regelmatig broeden op de grond van landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn. Het gaat om de bruine kiekendief, de grauwe kiekendief, de kwartelkoning, de grauwe gors en de velduil. Als de nesten en jongen van deze soorten niet worden beschermd, is het risico groot dat maai- en oogstwerkzaamheden ze wegmaaien. Dit geldt ook voor volwassen kwartelkoningen die tijdens de rui van verenkleed wisselen. De ad-hoc-subsidie kan snel inspelen op een waargenomen broedgeval. Als de betrokken landbouwer extra inspanningen levert om deze vogelsoorten te beschermen door pas na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, dan wordt hij vergoed voor de gemiste inkomsten.

Deze regeling werkt via een ‘subsidie voor nestbescherming’ (hieronder beschikbaar). Dit document beschrijft per soort de vereisten waaraan de waarneming moet voldoen en de na te leven voorwaarden om het nest, de jongen of het territorium van de vogels te beschermen. Iedereen die een broedgeval van een velduil, een grauwe gors, een grauwe of bruine kiekendief of een territorium van een kwartelkoning op een regulier landbouwperceel waarneemt, kan met deze subsidie naar de landbouwer van dat perceel stappen. Dat kan helpen om de landbouwer te overtuigen om deze zeldzame vogelsoorten mee te beschermen. Deze landbouwer kan uiteraard ook zelf zo’n subsidie aanvragen. Het aanvraagformulier maakt deel uit van de subsidie en is hieronder apart beschikbaar. Als dit formulier correct werd ingevuld én als de waarneming werd bevestigd door een werknemer van het ANB of het INBO of door een bedrijfsplanner van de VLM, dan krijgt de landbouwer een ontvankelijkheidsverklaring toegestuurd. Deze verklaring garandeert de uitbetaling van de subsidie binnen de perken van de beschikbare kredieten. Uiterlijk op 31 augustus 2020 verwachten wij het ingevulde aanvraagformulier.


Met ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het LIFE-project 'Belgian Nature Integrated Project’ (LIFE 14 IPE BE002 BNIP).