Toegankelijkheid

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

De Vlaamse overheid heeft voor alle bossen (zowel openbaar als privé) in Vlaanderen een polis burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten via Ethias. Bosbeheerders kunnen dus terugvallen op deze polis als ze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan recreanten ten gevolge van het toegankelijk zijn van hun boseigendommen. De polis burgerlijke aansprakelijkheid kan enkel worden ingeroepen wanneer de recreant de toegankelijkheidsregels van het betreffende gebied heeft opgevolgd. Met deze verzekering wil het Agentschap voor Natuur en Bos eigenaars van bossen en natuurreservaten ondersteunen bij het toegankelijk stellen van hun eigendommen. 

In welke gevallen komt deze verzekering tussen? 

De verzekering dekt (zowel lichamelijke als materiële) schade aan personen die gebruik maken van bossen en natuurreservaten in Vlaanderen, conform de geldende toegankelijkheidswetgeving en -regels van het betreffende gebied. 

Indien de recreant zich op de parkings en toegangswegen van het betrokken terrein bevindt of op wegen langs een natuurreservaat of bos is de burgerlijke aansprakelijkheid van de beheerder eveneens gedekt. Indien aangestelden van de beheerder (vb. bosarbeiders) of vrijwilligers schade veroorzaken aan derden, dan is de aansprakelijkheid van de beheerder ook verzekerd. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door dieren. 

Deze polis komt enkel tussen bij gebrek aan of na tussenkomst van de verzekering onderschreven door de eigenaars van de bossen en natuurreservaten. 

Gebeurt een ongeval door het niet naleven van het geldende toegankelijkheidsreglement dan komt de verzekering niet tussen en moet de schade gedragen worden door de recreant zelf. 

Als de toegankelijkheid beperkt blijft tot het verlenen van toegang voor voetgangers op de boswegen overeenkomstig artikel 10, § 2 en § 3 van het Bosdecreet, vervalt de verplichting tot opmaak van een toegankelijkheidsregeling (op basis van wijziging aan artikel 12§4 van het Bosdecreet van 20 april 2012) en indien een bezoeker zich aan de regels van de toegankelijkheid heeft gehouden (in voorkomend geval zijn dat dus enkel voetgangers op de wegen) dan zal de polis tussenkomen indien de beheerder burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan de bezoekers. 

Voorbeeld ter verduidelijking
De verzekering komt enkel tussen wanneer de beheerder aansprakelijk gesteld wordt bij een ongeval met schade aan derden in zijn bos. Dit wordt verduidelijkt met volgend voorbeeld: Een tak breekt af van een schijnbaar gezonde boom en veroorzaakt een ongeval. Aan deze boom is uitwendig niets te zien, maar hij is binnenin rot. Hiervoor kan de beheerder verantwoordelijk worden gesteld (als zijnde bewaarder van een gebrekkige zaak). Indien de beheerder ook effectief aansprakelijk wordt gesteld, komt de verzekering tussen. Als er discussie ontstaat omwille van een fout (onzorgvuldig handelen) of een gebrek (een zaak met een afwijkend kenmerk, die bij normaal gebruik schade kan veroorzaken) kan een rechtbank oordelen wie de schade moet betalen. Zoals gezegd komt de verzekering niet tussen wanneer de recreant de toegankelijke boswegen verlaat, zonder toestemming en zo een ongeval overkomt. Dus hier geldt niet automatisch: er is schade, dus er is automatisch ook aansprakelijkheid van de beheerder! Daarom is het als beheerder van het grootste belang zelf geen uitspraken te doen omtrent het eventuele ongeval, maar zo snel mogelijk de gespecialiseerde diensten in te schakelen. Wacht het oordeel van ETHIAS af en verwijs ook het slachtoffer door naar ETHIAS.

Gevallen waarin de schade niet wordt gedekt: 

  • schade bij een jachtongeval 
  • schade door gebruik van motorrijtuigen 
  • schade bij organisatie van allerlei wedstrijden. 
  • indien er schade is aan derden die niet te gast zijn in het bos of natuurreservaat (vb. schade aan de omheining van een landbouwer) komt de verzekering eveneens niet tussen. 

 Ook is burgerlijke aansprakelijkheid die persoonlijk ten laste van de vrijwilligers kan worden gelegd, niet gedekt. 

Welke procedure moet de bosbeheerder volgen bij een ongeval? 

Bij een ongeval moet je binnen de 15 dagen aangifte doen bij: 

ETHIAS 
Prinses-Bisschopssingel 73 
3500 Hasselt 
Tel: 011 28 21 11 
info@ethias.be
polisnummer van de verzekering: 45.305.545 

De aangifte moet gedateerd en ondertekend zijn en moet zeker bevatten: plaats, datum, uur, oorzaken en aard van het ongeval, de omstandigheden waarin het ongeval zich voorgedaan heeft en de gegevens van de getuigen. 

Het is ook nuttig om beheerdocumenten in te sluiten i.v.m. het gevoerde beheer. ETHIAS neemt vervolgens contact met de betrokkenen om de zaak af te handelen. 

Vragen 

Voor meer info kun je terecht bij:

Agentschap voor Natuur en Bos 
Staf en ondersteunende diensten
Tel: 02 553 78 84