Jacht

Jacht

De uitgangspunten van de jacht in Vlaanderen zijn het duurzaam gebruik van het wild en het voorkomen van schade. Beide aspecten vragen om een doordacht en planmatig wildbeheer. Om dat mogelijk te maken moet een jager beschikken over een faunabeheerplan waarin men per wildsoort de doelstellingen en beheermaatregelen bespreekt. Het vraagt ook om afspraken over de grenzen van de individuele jachtterreinen heen. Wildbeheereenheden vormen daarop het antwoord.

Deze uitgangspunten zijn als volgt vertaald in de jachtwetgeving:

  • gewone jacht beoogt het duurzaam gebruik en het normale populatiebeheer van het wild
  • bijzondere jacht heeft tot doel om schade door wild te voorkomen op een jachtterrein
  • bestrijding kan overal waar er schade door wild is, ingezet worden om deze schade in te perken

Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt zeker ook voor schade. De eerste stap om schade te voorkomen is het nemen van de juiste preventieve maatregelen. Welke preventieve maatregel er per type schade verplicht is, werd bepaald in de code van goede praktijk van preventieve maatregelen ('Natuur als goede buur'). Slechts wanneer een preventieve maatregel niet het gewenste effect heeft, mag men overgaan tot bijzondere jacht of bestrijding.

Op de volgende pagina's lees je alles over volgende jachtonderwerpen: