Jacht

Welke soorten?

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dit artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.

Je mag op deze wildsoorten jagen als de jacht wordt geopend door het Jachtopeningsbesluit. De jacht gaat echter niet voor alle wildsoorten open. Blijft de jacht gesloten, dan spreekt men van niet-bejaagbare wildsoorten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wildsoorten, per categorie opgedeeld in bejaagbaar en niet-bejaagbaar volgens het Jachtopeningsbesluit 2013-2018.

Categorie Bejaagbare wildsoort Niet-bejaagbare wildsoort
Grof wild Edelhert  
  Damhert  
  Moeflon  
  Ree  
  Wild zwijn  
Klein wild Fazant Korhoen
  Haas  
  Patrijs  
Waterwild Canadagans Bokje
  Grauwe gans Goudplevier
  Kievit Kleine rietgans
  Smient Kolgans
  Wilde eend Krakeend
    Kuifeend
    Meerkoet
    Pijlstaart
    Rietgans
    Slobeend
    Tafeleend
    Toppereend
    Waterhoen
    Watersnip
    Wintertaling
    Zomertaling
Overig wild Houtduif Bunzing
  Konijn Boommarter
  Verwilderde kat Hermelijn
  Vos Steenmarter
    Wezel

Naast jachtwild zijn er ook beschermde soorten. Het Soortenbesluit regelt de bescherming en de aanpak van de beschermde soorten. Het Soortenbesluit omvat ook het jachtwild, maar is daarop enkel van toepassing voor de aspecten die niet geregeld zijn in de jachtwetgeving.

Een groeiende groep van soorten die in het wild opduiken, kwamen hier oorspronkelijk niet voor. Dat zijn uitheemse soorten of exoten zoals stierkikker, rosse stekelstaart, Indische gans…  Enkele van die uitheemse soorten zijn zo talrijk of gedragen zich erg dominant waardoor ze onze inheemse soorten verstoren of zelfs verdringen. In dat geval spreekt men van invasieve exoten. Het Soortenbesluit regelt de aanpak van deze soorten. Een voorbeeld daarvan is de nijlgans. 

Er zijn ook dieren die kenmerken vertonen van domesticatie. Het gaat bijvoorbeeld om de nakomelingen van ontsnapte neerhofdieren wat resulteert in half tamme dieren zoals bijvoorbeeld de boeren- of soepganzen. Deze dieren kennen geen bescherming via het Soortenbesluit. Het doden is niet verboden, al moet men uiteraard ook andere relevante wetgeving respecteren zoals de wet op het dierenwelzijn.