Toegankelijkheid

Wetgeving

De wettelijke bepalingen inzake toegankelijkheid zijn te vinden in het in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (artikel 35), voor wat natuurreservaten betreft en in het Bosdecreet van 13 juni 1990 (artikel 10, 12 en 14), voor wat bossen betreft. Nadere uitvoering aan die decretale bepalingen zijn vastgesteld in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008  betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.  

De bovenvermelde wettelijke bepalingen zullen binnen afzienbare tijd niet langer de aangewezen wettelijke bepalingen inzake toegankelijkheid zijn. In het vermelde decreet van 21 oktober 1997 zijn bij decreet van 9 mei 2014 een reeks wijzigingen aangebracht, onder meer inzake toegankelijkheid (artikel 12sexies-12novies). Momenteel zijn die ingevoegde bepalingen echter nog niet in werking. Dat zal op een later tijdstip gebeuren door de Vlaamse Regering. Daarbij zal ook een nieuw uitvoeringsbesluit worden vastgesteld waarmee het hoger vermelde besluit van 5 december 2008 zal worden opgeheven.