Toegankelijkheid

Wetgeving

De wettelijke bepalingen inzake toegankelijkheid zijn te vinden in het in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (artikel 35), voor wat natuurreservaten betreft en in het Bosdecreet van 13 juni 1990 (artikel 10, 12 en 14), voor wat bossen betreft. Nadere uitvoering aan die decretale bepalingen zijn vastgesteld in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008  betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.  

Op 28 juni 2019 werd het besluit van 5 december 2008 gewijzigd. Deze wijziging aan de regels inzake toegankelijkheid van natuurgebieden trad op 3 oktober 2019 in werking. Het wijzigingsbesluit wijzigt in de eerste plaats de terminologie zodat de regeling inzake toegankelijkheid goed afgestemd is met eerdere wijzigingen in de wetgeving. Ook voegde het wijzigingsbesluit een verkorte procedure in voor het wijzigen van een toegankelijkheidsregeling. Verder vereenvoudigt het wijzigingsbesluit de situatie inzake toelatingen en vergunningen door de vergunning voor risicovolle activiteiten te schrappen. Als gevolg van het schrappen van de vergunning voor risicovolle activiteiten is alleen de toelating van de eigenaar vereist. Er is dus geen vergunning meer nodig vanwege Natuur en Bos. Als het een natuurterrein betreft dat door Natuur en Bos wordt beheerd, dan is nog steeds een toelating vereist vanwege Natuur en Bos. Deze toelating is enkel noodzakelijk voor een activiteit die niet opgenomen is in een toegankelijkheidsregeling of een activiteit die mogelijk schade kan toebrengen aan natuur en andere gebruikers.