Jacht

Wetgeving

De Vlaamse jachtregelgeving vindt haar decretale basis in het Jachtdecreet van 24 juli 1991. Dit decreet heeft als doel het verstandig gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden. Het decreet bevat de basisbeginselen van de uitoefening van het jachtrecht en de rechten en plichten van grondeigenaars en grondgebruikers.

De principes van het Jachtdecreet worden verder uitgewerkt door vier besluiten van de Vlaamse regering. Enkele uitvoeringsbesluiten worden op hun beurt weer verder uitgewerkt via een aantal ministeriële besluiten. Hieronder vind je een overzicht van deze in het Vlaamse Gewest geldende uitvoeringsbesluiten.  

Voorwaarden voor het uitoefenen van de jacht

In het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 worden de regels bepaald voor de praktische uitoefening van de jacht. Bepaalde aspecten van dit besluit worden nader uitgewerkt door het volgende ministerieel besluit: 

Administratieve organisatie van de jacht

In het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 worden de administratieve aspecten voor het uitoefenen van de jacht beschreven. Dat besluit wordt nader uitgewerkt door het volgende ministerieel besluit: 

Jachtopeningstijden

In het Jachtopeningsbesluit van 28 juni 2013 werden de data van de opening en de sluiting van de jacht vastgelegd.

Vergoeding van schade door wild

Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 

Wanneer er voldaan is aan een aantal voorwaarden kan de Vlaamse overheid schade door wild- of beschermde soorten vergoeden. De voorwaarden en de procedure zijn vastgelegd in het Soortenschadebesluit. Deze administratieve procedure wil een alternatief bieden voor een gerechtelijke procedure die zwaar, tijdrovend en zelfs duur kan zijn.

Een van de voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen, is het vooraf nemen van de juiste preventieve maatregel. Welke preventieve maatregel men redelijkerwijs verplicht dient te nemen, wordt nader bepaald door het volgende ministerieel besluit: