Jacht

Wildbeheereenheid of onafhankelijk?

Een wildbeheereenheid (WBE) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen individuele jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied. Dit werkingsgebied omvat verschillende jachtrevieren waarop aan planmatig wildbeheer wordt gedaan. Hierbij dient er te worden samengewerkt met andere belanghebbende partijen.
In de praktijk bestaat het werkgebied van een wildbeheereenheid uit minstens 5 jachtrevieren met een totale oppervlakte van minstens 1000 hectaren. Een wildbeheerplan behoudt en ontwikkelt binnen dat gebied een evenwichtige wildstand. 

De aansluiting tot een wildbeheereenheid biedt enkele voordelen:

 • De jacht op patrijs is toegestaan aan jachtrechthouders die aangesloten zijn bij een wildbeheereenheid, mits voldaan is aan de voorwaarde om gedurende drie opeenvolgende jaren een gemiddelde dichtheid van minstens drie broedparen patrijs per 100 ha open ruimte te beschikken.
 • De jacht op ree is mogelijk voor al de jachtrechthouders van de WBE, indien de WBE over een afschotplan beschikt. 
 • Een wildbeheereenheid kan een projectsubsidie bekomen. De projecten moeten passen binnen de realisatie van een duurzaam wildbeheer of een verbeterde veiligheid van de jacht.

Erkende WBE’s

Een geografisch overzicht van de erkende WBE’s in Vlaanderen kan u vinden via www.geopunt.be in de laag Jacht.

Een lijst met de contactgegevens van alle erkende WBE’s per provincie vind je hier.

De erkenning van een WBE

Het hoofd van het agentschap kan WBE’s erkennen voor een periode van 6 jaar. Een erkenning kan verlengd worden. 

Voorwaarden voor erkenning

De WBE moet aan de volgende voorwaarden voldoen om erkend te worden en te blijven:
1/ ze heeft een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid

2/ de statuten bevatten ten minste de volgende onderdelen:

 • een weergave van de doelstellingen en de werkingsprincipes van de WBE, met de vermelding dat die gericht zijn op:

    1) het duurzaam wildbeheer
    2) de inpassing van het wildbeheer in het natuurbehoud
    3) het zorgen voor toezicht
    4) het principe van de samenwerking van de individuele jachtrechthouders
    5) het principe van het overleg met andere sectoren;

 • het feit dat de WBE wordt geleid door een raad van bestuur die door een algemene vergadering wordt verkozen
 • de zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest

3/ ze verenigt de jachtterreinen van minstens vijf jachtrechthouders

4/ de som van de oppervlaktes van de afzonderlijke jachtterreinen die tot de WBE behoren, bedraagt minimaal 1000 hectare

5/ de som van de oppervlaktes van de afzonderlijke jachtterreinen die tot de WBE behoren, bedraagt ten minste 75% van de jachtterreinen waarop het jachtrecht wordt uitgeoefend binnen het WBE-werkingsgebied

6/ binnen het WBE-werkingsgebied liggen geen terreinen die deel uitmaken van het WBE-werkingsgebied van een andere erkende WBE

7/ ze heeft een goedgekeurd faunabeheerplan

Aanvraag tot erkenning

Een aanvraag tot erkenning of tot verlenging van een erkenning van een WBE wordt aangetekend opgestuurd naar het agentschap. Dit dient te gebeuren met volgende formulier. Een erkenningsaanvraag bevat de volgende gegevens:

 1. een afschrift van de statuten en hun eventuele wijzigingen, eensluidend verklaard door de in de statuten aangewezen personen die de vereniging kunnen binden. Download bijlage 1 (doc - 100 KB)
 2. een verklaring van de voorzitter van de WBE waaruit blijkt dat de WBE voldoet aan de fiscale en sociale verplichtingen. Download bijlage 2 (doc - 100 KB)
 3. een lijst met de namen, de adressen en de handtekeningen van de leden-jachtrechthouders en het nummer van hun jachtplan / een overzicht van de oppervlakte van de afzonderlijke jachtterreinen die tot de WBE behoren en de totale oppervlakte van alle jachtterreinen die tot de WBE behoren. Download bijlage 3 (doc - 120 KB)
 4. een afschrift van een goedgekeurd faunabeheerplan als vermeld in artikel 43. Download bijlage 4 (doc - 100 KB)

Procedure behandeling aanvraag tot erkenning

Het agentschap onderzoekt de ontvankelijkheid van de aanvraag:

 1. als de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, wordt binnen een maand een ontvankelijkheidsverklaring aan de aanvrager bezorgd
 2. als een van de gegevens, vermeld in het eerste lid, ontbreekt, onvolledig of incorrect is, stuurt het agentschap binnen een maand het dossier terug naar de aanvrager, met opgave van de redenen van onontvankelijkheid.

Een erkenning van een WBE of een verlenging van de erkenning van een WBE kan ten vroegste ingaan een maand nadat het erkenningsdossier ontvankelijk is verklaard.

Administratieve verplichtingen indien erkend

Een erkende WBE moet voldoen aan de volgende administratieve verplichtingen: 

1/ op de algemene vergadering worden de volgende personen uitgenodigd, die ook telkens een verslag van de vergadering ontvangen:

    a) een aangestelde van het agentschap
    b) een vertegenwoordiger van een erkende terreinbeherende natuurvereniging 
    c) een vertegenwoordiger van de landbouwraad van een of meer gemeenten die in het werkingsgebied van de WBE liggen
    d) een vertegenwoordiger van de bosbouwsector die in het werkingsgebied van de WBE actief is

2/ jaarlijks voor 1 april worden de volgende documenten bij het agentschap ingediend:

    a) een geactualiseerde lijst van stemgerechtigde leden en een gemotiveerd verslag van afgewezen aanvragen van kandidaat-leden enerzijds, en van schorsingen of uitsluitingen van leden anderzijds
    b) een werkingsverslag van het voorbije kalenderjaar.