Subsidies om terreinen toegankelijk te maken en te houden

Subsidies om terreinen toegankelijk te maken en te houden

Wat?

Een jaarlijkse subsidie om een terrein toegankelijk te maken en te houden.

Voor wie

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen.

Voorwaarden

Voor het terrein geldt er een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling (TR) en  een goedgekeurd natuurbeheerplan. Terreinen met een natuurbeheerplan type één komen ook in aanmerking voor deze subsidie.

De oppervlakte van het terrein waarop de toegankelijkheidsregeling betrekking heeft is minstens 5 ha groot.

Alle bestaande of toekomstige wegen en de bivak-, speel- en hondenzones en de vrij toegankelijke zones, zoals aangeduid in de TR, zijn heel het jaar veilig en gratis toegankelijk voor het publiek, op maat van de betrokken doelgroepen.

Als het terrein geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk gesteld wordt vanwege de openbare veiligheid (brandgevaar, storm of andere gevaarlijke situaties) of voor de bescherming van inheemse dier- en plantensoorten, moet de periode van ontoegankelijkheid zo kort mogelijk gehouden worden. Die periode van ontoegankelijkheid mag alles samen maximaal 2 maanden per jaar voor de openbare veiligheid en 5 maanden per jaar voor de bescherming van inheemse soorten bedragen. De totale periode van ontoegankelijkheid mag maximaal 5 maanden per jaar bedragen.

Bedrag

  • Eerste jaar van de toegankelijkheidsregeling: 70€ per ha
  • Volgende jaren: jaarlijks 40€ per ha.
  • Voor  een speelzone, bivakzone, hondenzone of vrij toegankelijke zone: jaarlijks 120€/ha.

Als het bedrag kleiner is dan 300€ per jaar wordt de subsidie onmiddellijk voor een periode van 3 jaar uitbetaald.

Procedure

Het indienen van het natuurbeheerplan volstaat als aanvraag voor de subsidie. De benodigde data voor het berekenen van de subsidie kun je doorgeven aan Natuur en Bos via het rekenblad subsidies of via het sjabloon voor een geodatabase in ArcGIS of een geopackage in QGIS. Daarvoor is een handleiding beschikbaar.

De subsidie wordt toegekend voor 6 jaar. Telkens na de zesjaarlijkse evaluatie van het natuurbeheerplan wordt de subsidie voor de volgende 6 jaar toegekend. 

De subsidies worden uitbetaald in drie gelijke schrijven tegen 15 april, 15 augustus en 15 december van elk jaar.

Hiervoor ontvang je jaarlijks drie schuldvorderingsformulieren, die je telkens minstens drie maanden voor deze betaaldata aan Natuur en Bos bezorgt.