Visserij

Bijzondere toegangsregelingen

Om in bepaalde wateren te mogen vissen, zijn bijzondere toegangsregelingen van kracht. Opgelet: in sommige visplassen zijn lokale regelingen inzake toegankelijkheid van toepassing. Respecteer dus altijd de toegangsuren van de wateren.

Havendokken van Antwerpen

De vroegere aparte visvergunning voor de havendokken van Antwerpen is afgeschaft. In de dokken van de linker- en rechter-Scheldeoever geldt wel een bijzondere toegangsregeling. Meer informatie is verkrijgbaar op de website van het Havenbedrijf.

Boudewijnkanaal

Ten gevolge van een Europese Verordening inzake de bescherming van de zeebaarspopulaties is op het Boudewijnkanaal een minimummaat van 42 cm ingevoerd. Van 1 januari tot en met 30 juni moet elke gevangen zeebaars in het Boudewijnkanaal, ongeacht de minimummaat, onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst worden vrijgelaten. Een visser mag in het Boudewijnkanaal maximaal 1 zeebaars onttrekken en vervoeren tussen 1 juli en 31 december.

In het Boudewijnkanaal is een volledig visverbod van toepassing vanaf het zuidelijke uiteinde van de zeesluis tot 200 meter landinwaarts.

Wil je vissen in het Boudewijnkanaal, dan heb je naast je visverlof een bijkomende vergunning nodig. Die kun je verkrijgen bij:

Havenbestuur Zeebrugge
P. Vandammehuis 
Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge 
Tel. 050 54 32 11 
info@portofzeebrugge.be

Opgelet: ten gevolge van een Europese Verordening is er een volledige terugzetverplichting voor zeebaars van toepassing op zee en in kustwateren.

Haven van Oostende en Kanaal van Gent naar Oostende

Begin juli 2014 werden de nieuwe strekdammen van de haven van Oostende opengesteld voor het publiek. De hengelaars zullen bij het vissen vanaf de strekdammen, het staketsel, de spuikom en bij uitbreiding het hele havengebied echter rekening moeten houden met enkele nieuwe regels. Zo is de wet op de riviervisserij van toepassing op de visserij in het hele havengebied.  Dat betekent onder andere dat elke visser in het bezit moet zijn van een visverlof van het Vlaams Gewest om er te kunnen hengelen.  

Alle andere visserijmethoden dan de hengel, zoals bijvoorbeeld het gebruik van kruisnetten, stelnetten en fuiken zijn verboden.

Vanaf 1 januari 2015 is er ook geen aparte vergunning van de Haven van Oostende meer nodig! 

Het vissen in de Haven van Oostende is alleen toegelaten in de aangewezen hengelzones (pdf - 100 KB)

In de zeewaartse zone van het Kanaal van Gent naar Oostende is een volledige terugzetverplichting van toepassing vanaf het sas van Slijkens tot aan de N34.


Kanaal Gent-Terneuzen en Gentse Zeehaven

In het Kanaal Gent-Terneuzen en de Gentse Zeehaven mag zonder extra vergunning gevist worden in de toegelaten hengelzones. Die zones werden afgebakend in overleg met de Gentse Havenkapiteindienst.


Polders van Kruibeke

In de polders van Kruibeke mag je enkel vanaf de oever vissen. Bootvissen en wadend vissen zijn er niet mogelijk. Langs de belangrijkste hengelwateren zijn hengelplaatsen aangelegd of op komst.

Samen met de Provinciale Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen, Sportvisserij Vlaanderen en lokale hengelaars werd een hengelvisie uitgewerkt voor dit bijzondere overstromingsgebied.

Meer info over de toegankelijkheid en de hengelvisie: http://scalluvia.eu/voor-vissers-met-een-visverlof/

Blaarmeersen te Gent

In de Blaarmeersen te Gent mag worden gevist in de toegelaten hengelzones en is naast het visverlof een bijkomende stedelijke vergunning verplicht. De vergunning wordt uitgereikt in het strandhuis van het domein.


Onbevaarbare waterlopen

In onbevaarbare waterlopen behoort het visrecht aan de oevereigenaar. Doe dus altijd navraag of de oevereigenaar toelating verleent om zijn/haar oever te mogen betreden om er te vissen. Sommige oevereigenaars vragen aan de visser een bijkomende vergunning. Meer info over visrechten kun je krijgen bij de Provinciale Visserijcommissies.

Polders en wateringen

In de kreken en kunstmatige waterwegen waarvan het onderhoud te laste van Polders en Wateringen valt, is een bijkomende toestemming nodig om te mogen vissen. Meer info over visrechten in polders en wateringen kun je krijgen bij de Provinciale Visserijcommissies.

Vijvers van Groenendaal

Hengelaars in het bezit van een Vlaams visverlof mogen vrij gebruik maken van de parking van het Kasteel van Groenendaal tijdens de duur van hun hengelsessie in de Linde- of Putselvijver.

Kanaal Leuven-Dijle (Leuvense Vaart) - Vaartkom

In de Vaartkom te Leuven (jachthaven) op de Leuvense Vaart is het vissen enkel toegelaten met de vaste stok. Hengelaars mogen de jachten niet hinderen bij het in- en uitvaren van de jachthaven en bij het aanmeren en vertrekken. Het hengelen dient te gebeuren met respect voor andermans eigendommen, waarbij beschadiging van de jachten moet vermeden worden. Het specifieke visserijreglement voor de Vaartkom is aangebracht op een infopaneel aan de jachthaven.


Paalse Plas in Beringen

Bovenop het Vlaamse visverlof legt de gemeente Beringen als eigenaar van de Paalse Plas een extra vergunning op om te mogen vissen in de Paalse Plas. De vergunning is gratis voor inwoners van Beringen en kost € 30 voor niet-inwoners van de gemeente. Afhalen kan je bij Toerisme Beringen, Koolmijnlaan 203.
Meer info: www.toerismeberingen.be of 011-26 97 20