Recht op een schadevergoeding?

Recht op een schadevergoeding?

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering over de vergoeding van wildschade veroorzaakt door niet-bejaagbaar wild en de vergoeding van schade door beschermde soorten van kracht. Dit besluit regelt de administratieve procedure voor de vergoedingen van belangrijke schade die werd veroorzaakt door niet bejaagbaar wild (uitvoering van artikel 25 van het jachtdecreet) of door een beschermde soort (uitvoering artikel 52 van het Natuurdecreet).

Concreet gaat het over:  

Meer info vind je ook in deze infofolder (pdf - 590 KB).

Welke schade kan in aanmerking komen voor een schadevergoeding?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen schade die veroorzaakt wordt door jachtwildsoorten en schade door beschermde soorten.

Jachtwildsoorten

Jachtwildsoorten zijn soorten die vermeld zijn in artikel 3 van het jachtdecreet. Bij schade aan gewassen, vee, bos, waters en andere goederen kom je in aanmerking voor een vergoeding als:

 • Het gaat om schade door een een wildsoort waarop de jacht het hele voorbije jaar niet geopend was en waarvan ook de bestrijding niet werd toegelaten op de percelen waar de schade zich voordoet.
 • Het gaat om schade door een wildsoort afkomstig uit een gebied in natuurbeheer bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging, waarin de jacht het hele voorbije jaar niet geopend was en waar ook bestrijding op de betrokken soort niet werd toegestaan.
 • Het gaat om schade van meer dan 300 euro.
 • Je de nodige basismaatregelen nam om de veroorzaakte schade te voorkomen.

Beschermde soorten

Beschermde diersoorten zijn soorten die bescherming genieten krachtens artikel 51 van het Natuurdecreet en soorten die zijn aangekruist in categorie 1,2 of 3, maar niet in categorie 4, van bijlage 1 van het soortenbesluit. Bij schade aan gewassen, vee, bos en visserij (maar dus NIET bij schade aan goederen) door deze soorten kom je in aanmerking voor een schadevergoeding als:

 • Het gaat om schade van meer dan 300 euro.
 • Je de nodige basismaatregelen nam om de veroorzaakte schade te voorkomen.
 • Schade door kraaien, kauwen en eksters aan gewassen (inclusief fruit) en schade door gaaien en spreeuwen aan professionele fruitteelt komt niet in aanmerking voor een vergoeding.

Bijkomende voorwaarden

Je dient een schadedossier in, bij voorkeur via het e-loket.  

Om recht te hebben op een vergoeding, moet je het verband aantonen tussen de geleden schade en de soort. Daarom dien je het best zo snel mogelijk na het vaststellen van de schade een dossier in. Je hebt daarvoor maximaal 12 werkdagen de tijd.

Eigen risico

Het eigen risico bij een administratief dossier voor de aanvraag van een vergoeding voor schade door soorten wordt vastgesteld op 5 % met een minimum van 250 euro per schadelijder per jaar. Vergoedingen lager dan 50 euro worden niet uitbetaald.

Wanneer komt de schade niet in aanmerking voor een schadevergoeding? 

 • Schade die veroorzaakt werd door wildsoorten waarop het voorbije jaar jacht of bijzondere jacht geopend was of waarvoor er bestrijding werd toegestaan en die niet afkomstig zijn uit een bos- of natuurreservaat of een door de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging om natuurbehoudsredenen beheerd gebied, waarin de jacht op dat wild het gehele voorbije jaar niet geopend was en ook de bestrijding van dat wild niet werd toegelaten. Bekijk het overzicht van de bejaagbare wildsoorten >
 • Schade die veroorzaakt werd door een bejaagbare wildsoort, afkomstig uit een bos- of natuurreservaat of uit een door de Vlaamse Regering om natuurbehoudsredenen beheerd gebied, waarin de jacht op de betrokken soort het voorbije jaar geopend was of waar bestrijding op de betrokken soort werd toegestaan.
 • Schade veroorzaakt door niet beschermde soorten of door soorten waarvoor bestrijding wordt toegestaan. Soorten die bestreden kunnen worden zijn onder andere bruine rat en alle uitheemse soorten.
 • Schade die niet binnen een redelijke termijn werd vastgesteld door de schadelijder.
 • Schade die veroorzaakt wordt door beschermde soorten waarvoor een afwijking verleend werd om de schade te voorkomen. Zo is in het Soortenbesluit een afwijking opgenomen om schade aan professioneel geteelde gewassen door kauw, ekster en zwarte kraai te voorkomen. Voor schade door kauw, ekster, zwarte kraai, spreeuw en gaai aan professionele fruitteelt kun je geen schadevergoeding aanvragen.
 • Schade aan goederen, die veroorzaakt werd door beschermde soorten.
 • Wanneer de schadevergoeding niet tijdig (binnen 12 werkdagen na het vaststellen van de schade) of niet correct wordt aangevraagd.
 • Wanneer geen preventieve basismaatregelen genomen zijn om de schade te voorkomen.
 • Wanneer de schade reeds hersteld werd.
 • Schade lager dan 300 euro.

Wie kan een schadevergoeding aanvragen?

Zowel schade bij landbouwers als schade bij particulieren komt in aanmerking voor een schadevergoeding. 

Wanneer echter de schade werd veroorzaakt aan gronden met een land- of tuinbouwbestemming, aan de teelten of oogsten op deze gronden of aan de voor de landbouw nuttige dieren, moet de schadelijder aantonen dat de betrokken percelen geregistreerd zijn op basis van het decreet van 22 december 2006 houdende een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid.

Wanneer een schadevergoeding aanvragen?

Een schadevergoeding kan aangevraagd worden binnen de 12 werkdagen na het vaststellen van de schade.

Hoe kan ik een schadevergoeding aanvragen?

Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding vul je het aanvraagformulier in, liefst via het e-loket. Je hebt hiervoor ofwel een federaal token, ofwel je elektronische identiteitskaart (met pincode) en een kaartlezer nodig.